Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złożenie zeznania podatkowego CIT-8

Masz np. spółkę kapitałową i chcesz rozliczyć dochody lub straty? Pamiętaj, że jako przedsiębiorca opodatkowany podatkiem dochodowym od osób prawnych, rozliczenie składasz na formularzu CIT-8. W rozliczeniu podaj swoje przychody, w tym te zwolnione z opodatkowania. Pamiętaj, żeby zapłacić podatek. Sprawdź poniżej, jak złożyć CIT-8.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Zeznanie podatkowe CIT-8 podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podatek CIT to podatek od dochodów uzyskanych przez np. twoją spółkę w danym roku podatkowym. Dla tego podatku nie mają znaczenia źródła przychodów.

Dochodem jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania w danym roku podatkowym. Z kolei strata pojawia się, gdy w danym roku podatkowym koszty uzyskania przez ciebie przychodu były wyższe niż przychód.

Podatkiem CIT możesz w niektórych przypadkach opodatkować też przychody:

 • z udziału w zyskach osób prawnych (np. dywidendy)  
 • zagraniczne z należności licencyjnych (np. z odsetek)

Sprawdź szczegółowe informacje o podatku od osób prawnych (CIT).

Kto składa CIT-8

Twoim obowiązkiem jest składać w urzędzie skarbowym zeznanie roczne o wysokości dochodu (lub ewentualnej straty) CIT-8. Masz na to czas do końca marca następnego roku podatkowego.

Złóż zeznanie podatkowe CIT-8, jeśli:

 • jesteś osobą prawną (np. masz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjną czy szkołę wyższą)
 • masz podatkową grupę kapitałową (umowa przynajmniej dwóch spółek kapitałowych, które mają osobowość prawną i działają w związkach kapitałowych); rozliczenie składasz, jeśli jesteś tzw. jednostką dominującą w grupie
 • masz spółkę kapitałową w organizacji (etap od zawarcia umowy spółki do uzyskania wpisu do rejestru)
 • jesteś jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej z wyjątkiem spółek bez osobowości prawnej (np. wspólnota mieszkaniowa)
 • masz spółkę niemającą osobowości prawnej z siedzibą lub zarządem w innym kraju (np. spółka komandytowo-akcyjna)
 • masz spółkę komandytowo-akcyjną z siedzibą lub zarządem w Polsce

Kto nie jest podatnikiem CIT

Podatek CIT nie dotyczy ciebie, jeśli:

 • jesteś osobą fizyczną
 • masz spółkę niemającą osobowości prawnej (poza spółką komandytowo-akcyjną z zarządem lub siedzibą w Polsce, nawet jeśli wspólnikami tych spółek są osoby prawne*)

*Osoba prawna będąca wspólnikiem spółki nieposiadającej osobowości prawnej (z wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej) opodatkuje uzyskiwane w niej dochody samodzielnie, dodając je do innych swoich dochodów.

Zerowy CIT-8

Jeśli w danym okresie rozliczeniowym nie masz podatku do zapłaty (nie wykażesz przychodów lub kosztów ich uzyskania), to złóż tzw. zerowy CIT-8.

Zapłata podatku

Przy rozliczaniu się z urzędem skarbowym musisz też zapłacić kwotę podatku, która wynika z zeznania.

Sprawdź, jak rozliczyć zaliczki w systemie miesięcznym lub kwartalnym.

Nie musisz opłacać zaliczek, jeśli kwota podatku jest mniejsza niż 1000 zł. Jeśli wartość będzie większa, to zapłać zaliczkę w kwocie obejmującej pierwszy 1000 zł oraz nadwyżkę.

Kwotę podatku zapłać do końca 3 miesiąca roku następującego po roku podatkowym.

Sprawozdania

Oprócz złożenia zeznania CIT-8, musisz przygotować sprawozdanie:

 • finansowe – złóż je w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego. Pamiętaj, że termin zatwierdzenia sprawozdania nie wpływa na to, kiedy masz złożyć CIT-8
 • o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej – złóż je razem z CIT-8
 • w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (tzw. sprawozdanie uproszczone) – jeśli twoje przychody lub koszty roczne przekroczyły 10 mln euro. Sprawozdanie złóż razem z CIT-8

Odliczenia i zwolnienia z podatku

Możesz skorzystać ze:

 • zwolnień podatkowych – na ściśle określone cele (np. charytatywne, naukowe)
 • odliczeń od wykazanego dochodu – darowizny (np. cele społeczne lub religijne)

Pamiętaj, że jeśli skorzystasz z obu możliwości, to łączna kwota tych odliczeń nie może przekroczyć 10% podatku.


Zagraniczne spółki kontrolowane (CIT-CFC)

Jeśli działasz w podatkowej grupie kapitałowej, a twoja spółka ma udziały w zagranicznej spółce kontrolowanej, to składasz zeznanie CIT-CFC, a nie CIT-8.

Zeznanie złóż do końca 9 miesiąca roku następującego po roku podatkowym zagranicznej spółki kontrolowanej. W tym samym czasie zapłać podatek.

Jeśli masz dochody z więcej niż jednej zagranicznej spółki kontrolowanej, to złóż osobne zeznanie dla każdej z nich.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż zeznanie podatkowe CIT-8 w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia roku podatkowego.

UWAGA: termin do złożenia zeznania podatkowego CIT-8 został przedłużony do 31 października 2019 r.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Złóż zeznanie do urzędu skarbowego, odpowiedniego dla:

 • siedziby – na podstawie rejestru KRS, statutu lub umowy
 • siedziby w ostatnim dniu roku – jeśli zmieniła się siedziba twojej firmy

Jeśli masz np. oddział w Polsce, spółkę reprezentującą podatkową grupę kapitałową lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej (jeśli osiągasz przychody netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług przynajmniej 5 mln euro w przeliczeniu na złotówki) – zeznanie złóż w jednym z wyspecjalizowanych (dużych) urzędów skarbowych.


Centrum obsługi podatnika

Zeznanie złożysz też w dowolnym centrum obsługi podatnika – czyli jednym z 51 wybranych urzędów skarbowych. Ponadto w centrum obsługi otrzymasz informacje potrzebne do poprawnego wypełnienia zeznania.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż zeznanie podatkowe CIT-8

Zeznanie CIT-8 złóż elektronicznie.

Dokumenty

Do zeznania CIT-8 dołącz – w razie potrzeby – odpowiednie formularze:

 • CIT-8/O – jeśli korzystasz np. z ulg lub odliczeń (złóż razem z CIT-8 do końca 3 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego)
 • CIT-D – jeśli przekazujesz lub otrzymujesz darowizny (złóż razem z CIT-8 do końca 3 miesiąca następnego roku)
 • CIT-BR – jeśli odliczasz ulgę na działalność badawczo-rozwojową, tzw. koszty kwalifikowane (złóż razem z CIT-8)
 • CIT-ST – jeśli posiadasz zakłady (oddziały) położone na terenie samorządu terytorialnego innego niż ten, gdzie masz siedzibę (złóż w terminie wpłaty zaliczki na podatek za pierwszy miesiąc roku podatkowego)
 • CIT-ST/A – jeśli wskazujesz posiadane zakłady (oddziały) (złóż razem z CIT-ST)
 • CIT-8AB – jeśli rozliczasz podatek jako podatkowa grupa kapitałowa (złóż do końca 3 miesiąca następnego roku, ale nie musisz składać razem z CIT-8)
 • SSE/R – jeśli rozliczasz podatek od dochodów osiąganych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
 • CIT-8S i CIT-8SP – jeśli podajesz informacje o wysokości dochodu osiągniętego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia (złóż jako załącznik do zeznań CIT-8 i CIT-8AB)
 • CIT/MIT – tzw. minimalny podatek dochodowy od przychodów z najmu (np. dzierżawy) budynków (złóż jako załącznik do zeznań CIT-8 i CIT-8AB)
 • CIT-TP – uproszczone sprawozdanie z cen transferowych
 • Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej (DOCX, PDF) – jeśli masz decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi

Jak podpisać zeznanie elektronicznie

Zeznanie podatkowe CIT-8 podpiszesz tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Nie nie możesz podpisać zeznania Profilem Zaufanym i wysłać przez platformę ePUAP.

Ustanowienie pełnomocnika

Zeznanie drogą elektroniczną w twoim imieniu może złożyć pełnomocnik. W tym celu złóż pełnomocnictwo (formularz UPL-1) w formie:

 • papierowej – do urzędu skarbowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania lub siedziby
 • elektronicznej – przez ePUAP – wybierz skrzynkę elektroniczną Ministerstwa Finansów. Ten urząd jest właściwy do obsługi Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Za udzielenie pełnomocnictwa zapłacisz 17 zł.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

Złóż zeznanie podatkowe CIT-8 w ciągu 3 miesięcy od daty zakończenia roku podatkowego.

UWAGA: termin do złożenia zeznania podatkowego CIT-8 został przedłużony do 31 października 2019 r.

2. Urząd przyjmie twoje zeznanie

Nie czekaj na decyzję z urzędu po złożeniu zeznania, bo urząd jej nie wydaje.

Po tym, jak złożysz zeznanie elektronicznie, urząd przyśle ci urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).

Korekta zeznania z urzędu

W niektórych sytuacjach, urząd może za ciebie skorygować zeznanie. Stanie się tak, gdy urząd stwierdzi, że zeznanie ma:

 • błędy rachunkowe
 • inne oczywiste omyłki
 • wypełnisz je niezgodnie z ustalonymi wymaganiami

Korekta zeznania z urzędu jest możliwa, gdy poprawki lub uzupełnienia nie przekraczają 5000 zł dla zmiany wysokości:

 • zobowiązania podatku
 • kwoty nadpłaty
 • kwoty zwrotu podatku lub kwoty nadwyżki podatku do przeniesienia
 • straty po korekcie

Postępowanie podatkowe

Jeśli nie złożysz zeznania lub ma ono błędy (np. zaniżysz zobowiązanie podatkowe), urząd wszczyna postępowanie podatkowe. Urząd może wezwać cię do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia zeznania.

Dostaniesz decyzję, która określa prawidłową kwotę twojego zobowiązania.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd przyjmie twoje zeznanie, w chwili gdy je złożysz.

Jak możesz się odwołać

Masz prawo wnieść sprzeciw do urzędu skarbowego, który skorygował twoje zeznanie. Sprzeciw wnieś w ciągu 14 dni od dnia otrzymania uwierzytelnionej kopii skorygowanego zeznania. Twój sprzeciw unieważnia korektę sporządzoną przez urząd skarbowy.

Warto wiedzieć

Kalkulator odsetek za zwłokę

Jeśli masz zaległości podatkowe (np. podatek, zaliczkę lub ratę), skorzystaj z kalkulatora odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz opłaty prolongacyjnej.

Kalkulator pomoże ci obliczyć:

 • stawki odsetek według stawki podstawowej, obniżonej i podwyższonej
 • wysokość opłaty prolongacyjnej

Korekta zeznania

Możesz samodzielnie poprawić złożone już zeznanie. Korekta zeznania pozwala uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej (tzw. czynny żal).

Kary

Pamiętaj, że grożą ci kary, jeśli:

 • w zeznaniu podasz nieprawdę lub zataisz pewne informacje
 • nie poinformujesz urzędu o zmianie danych
 • nie złożysz zeznania lub zrobisz to po terminie

Instytucja czynnego żalu

Twoim obowiązkiem jest opłacanie podatków oraz składanie zeznań w terminie. Jeśli złożysz zeznanie później, możesz dostać mandat karny. Jeśli nie złożysz zeznania lub zrobisz to po terminie, możesz uniknąć kary. Złóż informację, którą określa się jako tzw. czynny żal. Pamiętaj, że nie pomaga on we wszystkich sprawach (np. gdy nie złożysz zeznania, a urząd wezwie cię do jego złożenia).

Przechowywanie zeznań

Po złożeniu zeznania, przechowuj jego kopię przez 5 lat, czyli do momentu jego przedawnienia. Czas liczysz od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Przechowuj też inne dokumenty, które potwierdzają twoje rozliczenie z fiskusem (np. potwierdzenie nadania, gdy wysyłasz zeznanie listem poleconym, kopię zeznania ze stemplem z urzędu lub urzędowe poświadczenie odbioru – przy wysyłce elektronicznej).

Czy ta strona była przydatna?