Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rozłożenie na raty podatku, zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek

Chcesz uzyskać zgodę na zapłatę zobowiązania podatkowego w częściach? Jeśli nie jesteś w stanie zapłacić całego podatku, zaległości i odsetek, możesz je rozłożyć na raty. Jest to forma ulgi, która ułatwia spłatę zobowiązań podatkowych. Pamiętaj jednak, że twoja prośba o rozłożenie na raty podatku, zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek powinna być bardzo dobrze uzasadniona. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Możliwość rozłożenia zobowiązań podatkowych jest jedną z ulg uznaniowych. To oznacza, że to urząd decyduje, czy przyzna ci prawo do spłaty w ratach. I to nawet wtedy, jeśli spełniasz wszystkie wymagania uprawniające cię do starania się o rozłożenie podatku na raty. Pamiętaj, że urząd zajmie się twoją sprawą tylko na twój wniosek.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, urząd może przyznać ci ulgę spłaty w częściach, gdy:

 • jest to forma pomocy publicznej, czyli:
  • naprawa szkód po klęskach żywiołowych
  • zapobieganie lub likwidacja poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym
  • wsparcie krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim
  • promocja i wsparcie kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty
  • rekompensata za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym
  • szkolenia
  • zatrudnienie
  • rozwój małych i średnich przedsiębiorstw
  • restrukturyzacja
  • ochrona środowiska
  • pomoc regionalna oraz inna pomoc publiczna (dopuszczalna w ramach przepisów unijnych)
 • jest to tzw. pomoc de minimis (wsparcie przyznane jednemu przedsiębiorstwu w kwocie nie większej niż 200 000 euro w ciągu trzech lat podatkowych, a dla przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu towarów w kwocie nie większej niż 100 000 euro w ciągu trzech lat podatkowych)
 • nie jest to pomoc publiczna

Uzasadnienie ubiegania się o raty

Spłata w ratach jest możliwa wtedy, gdy wiąże się to z interesem publicznym lub ważnym interesem podatnika. Wskaż zatem we wniosku, jakie mogą wystąpić skutki pozytywnego i negatywnego rozpatrzenia twojej sprawy (np. znaczne szkody lub korzyści dla państwa oraz ciebie). Ze względu na dość obszerny zakres obu pojęć, urząd rozpatruje każdą sprawę indywidualnie. Dlatego zadbaj o dokładne udokumentowanie twojego wniosku. Urząd może też sprawdzić np. twoją sytuację majątkową, zdrowotną, a także to jak zapłata podatku wpłynie na twoją sytuację życiową oraz rodzinną.

Kiedy występować o rozłożenie na raty

Na raty możesz rozłożyć:

 • zapłatę podatku,
 • zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 • odsetki od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek.

Jeśli starasz się o rozłożenie podatku na raty, to złóż wniosek przed upływem terminu jego płatności. Jeśli nie zrobisz tego przed upływem terminu płatności podatku, to powstanie tzw. zaległość podatkowa. W tym przypadku – oprócz zaległości – zapłacisz też odsetki naliczane za zwłokę. Jednak tutaj również możesz złożyć wniosek o możliwość spłaty w częściach.

Ponadto na raty rozłożysz odsetki od niezapłaconych w terminie zaliczek na podatek.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o rozłożenie na raty podatku złóż jak najszybciej po stwierdzeniu, że nie jesteś w stanie zapłacić zobowiązania podatkowego w całości. Wniosek złóż najszybciej jak to jest możliwe też wtedy, kiedy powstanie zaległość podatkowa.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów
 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla twojego miejsca zamieszkania)
 • prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie) – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla siedziby podmiotu)
 • nie posiadasz siedziby w Polsce, ale na stałe prowadzisz tutaj działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności)
 • nie posiadasz siedziby, ani na stałe nie prowadzisz działalności gospodarczej w Polsce – wniosek złóż do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście

Urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli masz np.:

 • oddział w Polsce
 • wielomilionowe przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług (co najmniej 5 mln euro netto rocznie w przeliczeniu na złotówki)
 • firmę z kapitałem zagranicznym

wniosek złóż w jednym z wyspecjalizowanych (dużych) urzędów skarbowych

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o rozłożenie na raty podatku, zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek

Do wniosku dołącz wszelkie dokumenty, które potwierdzą twój ważny interes i uzasadniają twoją prośbę.

Jeśli tego zażądasz, to urząd potwierdzi złożenie przez ciebie wniosku. Jeśli wniosek dostarczysz drogą elektroniczną, to urząd doręczy ci poświadczenie odbioru na wskazany przez ciebie adres skrzynki ePUAP.

Jeśli złożysz wniosek do niewłaściwego urzędu, to przekaże on go w odpowiednie miejsce. Dostaniesz informację o przekazaniu wniosku do właściwego urzędu.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

We wniosku należy podać:

- imię i nazwisko osoby wnioskującej,

- adres miejsca zamieszkania lub pobytu, a także NIP. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą czy organizacji niemającej osobowości prawnej - pełna nazwa firmy, adres siedziby albo miejsce prowadzenia działalności oraz numery NIP i REGON,

-  informację, o co się wnioskuje i jakie należności mają być rozłożone (na raty i na ile rat, a także czy mają być one równe),

-  okoliczności uzasadniające istnienie ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego, oraz okoliczności, które uzasadniają rozłożenie na raty płatności,

-  w przypadku wnioskodawcy prowadzącego działalność gospodarczą - wskazanie, na jakich warunkach ulga w spłacie zobowiązań miałaby być udzielona (ulga jako pomoc publiczna lub która nie jest pomocą publiczną, ulga jako pomoc de minimis),

- podpis wnioskodawcy lub osoby jej reprezentującej.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 • We wniosku zaznacz, o co wnioskujesz, w ilu i ratach i w jakiej wysokości zamierzasz je spłacać. Możesz też podać terminy spłat i podstawę prawną.
 • Pamiętaj, żeby koniecznie opisać swoją sytuację oraz podać ważne przyczyny, które uzasadniają twoją prośbę o rozłożenie płatności na raty.
 • We wniosku podaj swoje dane (imię i nazwisko, adres zamieszkania lub pobytu, NIP lub PESEL).
 • Jeśli prowadzisz działalność na podstawie wpisu do CEIDG lub masz spółkę osobową, podaj pełną nazwę firmy, adres siedziby lub miejsce prowadzenia działalności, a także numery NIP i REGON, wskaż także o jaką ulgę wnioskujesz: czy ulgę nie stanowiącą pomocy publicznej, ulgę stanowiącą pomoc de minimis, czy o ulgę stanowiącą pomoc publiczną. Jeśli masz spółkę kapitałową, to do wskazanych dokumentów możesz dołączyć odpis KRS.
 • Pamiętaj, że jeśli we wniosku nie podasz adresu, urząd nie zajmie się twoją sprawą.
 • Twój wniosek powinien być podpisany. Jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną, podpisz go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.
 • Jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną, podaj w nim swój adres elektroniczny. Jeśli tego nie zrobisz, urząd będzie kontaktował się z tobą elektronicznie na adres, z którego wysłałeś wniosek.

Do wniosku dołącz wszelkie dokumenty, który potwierdzą twoją sytuację majątkową i losową. To może być m.in.: 

 • oświadczenie o sytuacji finansowej, rodzinnej i majątkowej
 • sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe
 • informacje o twojej bieżącej sytuacji finansowej (dane z okresowego bilansu, rachunku zysków i strat)
 • druk ORD – HZ (oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego) lub oświadczenie o odmowie jego złożenia
 • wszelkie dokumenty, które potwierdzają, że istnieje realna możliwość spłaty zobowiązania we wnioskowanych terminach

Ponadto dołącz, gdy:

 • masz działalność gospodarczą lub działalność związaną z rolnictwem czy rybołówstwem i starasz się o ulgę jako pomoc de minimis:
  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, albo zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie uzyskane w roku, w którym ubiegasz się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis lub jej braku (w tym samym czasie)
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

 • masz działalność gospodarczą lub działalność związaną z rolnictwem czy rybołówstwem i starasz się o ulgę jako pomoc publiczną:
  • informacje o otrzymanej pomocy publicznej(m.in. podaj dzień i podstawę prawną jej udzielenia, formę i przeznaczenie), albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
 • nie prowadzisz działalności gospodarczej (nie jesteś przedsiębiorcą):
  •  oświadczenie o stanie majątkowym (m.in. informacje o liczbie osób w rodzinie oraz ich przychodach i wydatkach)

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne.

Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego – urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Ważne: jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Termin

Wniosek o rozłożenie na raty podatku złóż jak najszybciej po stwierdzeniu, że nie jesteś w stanie zapłacić zobowiązania podatkowego w całości. Wniosek złóż najszybciej jak to jest możliwe też wtedy, kiedy powstanie zaległość podatkowa.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeśli twój wniosek jest niepełny lub zawiera błędy formalne, urząd wezwie ciebie do uzupełnienia informacji. Masz na to 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeśli tego nie zrobisz w wyznaczonym terminie, urząd nie rozpatrzy twojej sprawy. Otrzymasz w tej sprawie postanowienie urzędu, na które możesz złożyć zażalenie.

Pamiętaj, że jeśli nie podasz we wniosku adresu, to urząd też nie rozpatrzy twojej sprawy. W tym przypadku urząd nie wezwie ciebie do uzupełnienia informacji, nie wydaje też postanowienia.

 1. Dostaniesz decyzję o rozłożeniu spłaty na raty albo odmowę

Jeśli twój wniosek spełnia wymogi, urząd może uznać twoją prośbę dotyczącą spłaty w ratach. To oznacza, że zapłata należnych zobowiązań przesunie się w czasie. Raty zapłacisz w terminach wskazanych w decyzji.

Brak zapłaty w terminie

Jeśli nie zapłacisz w terminie którejkolwiek z rat, to decyzja o przyznaniu ci spłaty w ratach w części dotyczących tych rat wygaśnie z mocy prawa. A to oznacza, że musisz spłacić jak najszybciej wygaszane raty wraz z odsetkami za zwłokę.

W przypadku pozostałych rat, które nie są wymagane, decyzja przyznająca ulgę pozostaje ważna.

Jeśli nie zapłacisz w terminie trzech kolejnych rat, decyzja o rozłożeniu na raty wszystkich niezapłaconych rat wygaśnie.

Odmowa i umorzenie

Urząd może też odmówić ci rozłożenia płatności na raty. Pamiętaj, że rozstrzygnięcia w sprawach związanych z ulgami w spłacie należności podatkowych są uznaniowe. To oznacza, że nawet jeśli są powody przemawiające za przyznaniem ci ulgi, urząd nie musi jej udzielić.

Ponadto w przypadku, kiedy wniosek złoży osoba niebędąca stroną, albo gdy wniosek dotyczy spraw, gdzie brak jest podstawy prawnej urząd wyda postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

Natomiast jeśli okaże się, że postępowanie jest bezprzedmiotowe (np. nie ma jeszcze albo już nie ma zobowiązania podatkowego, którego dotyczy wniosek), albo już się ono przedawniło, urząd wyda decyzję o umorzeniu postępowania.

Urząd może również wydać decyzję o umorzeniu postępowaniu w przypadku, kiedy sam zwrócisz się o takie umorzenie postępowania, np. okaże się, że masz środki na zapłacenie zobowiązania w całości.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Dokument zawiera:

- podstawę prawną,

- liczbę rat, kwotę oraz termin spłaty należności,

- pouczenie, że w przypadku braku spłaty w terminie, decyzja przestaje obowiązywać,

- pouczenie o możliwości odwołania się od decyzji.

Ile zapłacisz

Raty zawierają opłatę prolongacyjną związaną z przyznaniem ci przez urząd możliwości spłaty płatności w ratach. Jej wysokość ustalana jest od kwoty podatku lub zaległości podatkowej. Opłata naliczana jest w przypadku wydania decyzji o rozłożeniu na raty:

 • podatku – od następnego dnia po terminie zapłaty podatku do dnia płatności każdej kolejnej raty
 • zaległości podatkowej – od następnego dnia od daty złożonego wniosku w sprawie spłaty w ratach do dnia spłaty każdej kolejnej raty

Skorzystaj z kalkulatora od zaległości podatkowych udostępnionego przez Ministerstwo Finansów. Kalkulator pomaga ustalić wysokość odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.
Opłaty nie płacisz, jeśli przyczyną wniosku o rozłożenie na raty płatności były klęska żywiołowa lub wypadek losowy.

Ile będziesz czekać

Urząd załatwi twoją sprawę w ciągu miesiąca, a jeśli będzie trudniejsza – w ciągu 2 miesięcy. Termin ten może się wydłużyć, gdy trzeba będzie wykonać dodatkowe czynności dla wyjaśnienia sprawy. Ponadto na czas trwania postępowania wpływają okresy zawieszenia postępowania lub opóźnienia (z twojej przyczyny lub niezależne od urzędu).

Jak możesz się odwołać

Złóż odwołanie, jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu. Masz na to 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie złóż do dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego. Pismo złóż w urzędzie, który wydał decyzję.

Jeśli decyzja dyrektora izby administracji skarbowej będzie dla ciebie niekorzystna, możesz zaskarżyć decyzję do sądu administracyjnego.

Czy ta strona była przydatna?