Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Karta podatkowa

Kto może korzystać z karty podatkowej? Jakie są kwoty podatku i jak się z niego rozliczać?

Kto może rozliczać dochód kartą podatkową

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania. Nie wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych, podatnicy płacą stałą kwotę podatku,
niezależnie od wartości dochodów, a kwota podatku jest z góry określona przez naczelnika urzędu skarbowego i zależy od rodzaju oraz wielkości prowadzonej działalności.

Z możliwości rozliczania się kartą podatkową mogą skorzystać przedsiębiorcy,
którzy prowadzą wybrane rodzaje działalności. Są to m.in.:

 • handel detaliczny wyrobami spożywczymi, za wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 15‰ oraz wyrobami nieżywnościowymi, za wyjątkiem m.in. handlu paliwami silnikowymi,
 • usługi gastronomiczne,
 • usługi weterynaryjne i medyczne,
 • usługi transportowe,
 • usługi rozrywkowe,
 • korepetycje.

Lista działalności uprawniających do rozliczania się kartą podatkową znajduje się
w załaczniku nr 4 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Pamiętaj: Jeśli przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej uprawnia cię do rozliczania się kartą podatkową, musisz dodatkowo zachować limit zatrudnienia pracowników. Limity obowiązujące w twojej działalności znajdziesz w załącznik nr 3
do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Możliwość zastosowania karty podatkowej mają podatnicy, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółki cywilne.

Żeby ustalić liczbę pracowników, musisz wziąć pod uwagę nie tylko pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, ale także osoby zatrudnione na podstawie umowy
o pracę nakładczą
oraz członków rodziny mających inne niż podatnik miejsce pobytu stałego lub czasowego, a także wspólników spółki cywilnej.

Wybierając tę formę opodatkowania nie możesz:

 • korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę
  oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne (czyli czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności
  i prace towarzyszące),
 • prowadzić innej działalności gospodarczej,
 • wytwarzać wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym,
 • prowadzić działalności zgłoszonej we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, poza granicami Polski.

Dodatkowo małżonek podatnika rozliczającego się kartą podatkową nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie co ten podatnik.

Naruszenie przez podatnika, któregokolwiek z podanych warunków powoduje utratę prawa do opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i automatyczne przejście na opodatkowanie według skali podatkowej.
W ciągu 7 dni od wystąpienia okoliczności, które naruszyły któryś z warunków, przedsiębiorca musi pisemnie zawiadomić o tym urząd skarbowy.

Jak zgłosić opodatkowanie kartą podatkową

Jeśli chcesz rozliczać podatek w formie karty podatkowej musisz to zgłosić do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca prowadzenia działalności lub siedziby firmy.

Możesz to zrobić:

 • przed rozpoczęciem działalności. Możesz to zrobić w momencie składania wniosku
  o wpis do CEIDG dołączając formularz PIT-16.
  Zobacz: Złóż wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)
 • w trakcie prowadzenia działalności. Wniosek o zmianę formy opodatkowania na kartę podatkową możesz złożyć przez aktualizację formy opodatkowania za pośrednictwem CEIDG, osobiście w urzędzie skarbowym lub przez Portal Podatkowy, na formularzu PIT-16, nie później niż do 20 stycznia danego roku.

Pamiętaj: Podatnicy, którzy kontynuują rozliczenie w formie karty podatkowej z roku poprzedniego nie muszą występować z ponownym wnioskiem o rozliczanie w formie karty podatkowej.

Przerwa w prowadzeniu działalności

Podatnik rozliczający się kartą podatkową ma możliwość zgłoszenia przerwy
w prowadzeniu działalności. Przerwa ta, może być spowodowana chorobą lub wynikać
z innych przyczyn.

W przypadku przerwy z powodu choroby, podatnik powinien poinformować urząd skarbowy o okresie przerwy już po jej zakończeniu. Powiadomienie powinno być sporządzone w oparciu o zaświadczenie lekarskie.

Przerwa w prowadzeniu działalności, która powstała z innych powodów niż choroba,
jest możliwa pod warunkiem powiadomienia naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej
w dniu rozpoczęcia przerwy. Przerwa ta musi trwać nieprzerwanie co najmniej 10 dni.

Podczas przerwy w prowadzeniu działalności gospodarczej podatnik zwolniony jest
z obowiązku płacenia podatku w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy.

Stawki podatku przy karcie podatkowej

Stawki karty podatkowej są określone kwotowo. Wysokość stawki ogłaszana jest corocznie przez Ministra Finansów w obwieszczeniu w sprawie stawek karty podatkowej.

Zobacz: Stawki podatku obowiązujące w 2020 r.  

Wysokość stawek uzależniona jest m.in. od:

 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
 • liczby zatrudnionych pracowników,
 • liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Opłacanie podatku przy karcie podatkowej

Po otrzymaniu zgłoszenia PIT-16 organ skarbowy ustali wysokość podatku oraz terminy jego zapłaty w danym roku, wydając decyzję o wysokości podatku.

Podatek dochodowy po pomniejszeniu o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, jest odprowadzany na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień – w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego.

W przypadku rozliczania w formie karty podatkowej, nie masz możliwości kwartalnych wpłat na podatek dochodowy.

Rozliczenie roczne przy karcie podatkowej

Po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia, składasz w urzędzie skarbowym deklarację o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne na druku PIT-16A. Podatek ulega obniżeniu, o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Pamiętaj: Podatnicy rozliczający się kartą podatkową nie mają możliwości stosowania preferencji w postaci wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub dzieckiem
w związku z osiąganiem przychodów z pozostałych źródeł - nie ma znaczenia brak przychodu ze źródła działalności czy też jej zawieszenie.

Zmiana danych przy karcie podatkowej

Poinformuj naczelnika urzędu skarbowego o zmianach, jakie zaszły w stosunku
do stanu podanego przez ciebie w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania
w formie karty podatkowej (PIT-16). Chodzi tu o zmiany, które powodują utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej albo mają wpływ na wysokość podatku dochodowego w tej formie (m.in. stan zatrudnienia, miejsce prowadzenia działalności, rodzaj i zakres prowadzonej działalności, liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji).
Masz również obowiązek poinformowania o likwidacji działalności.

Informację o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności składasz na druku PIT-16Z.

Obowiązki dokumentacyjne i księgowość

Jeśli prowadzisz działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej, jesteś zwolniony od obowiązku prowadzenia ksiąg i składania zeznań podatkowych. Karta podatkowa zwalnia również z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Pamiętaj, że rozliczając się w tej formie powinieneś:

 • wystawiać na żądanie klienta rachunki i faktury potwierdzające sprzedaż towarów
  lub wykonanie usług,
 • przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.

 

Czy ta strona była przydatna?