Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Karta podatkowa

Opodatkowanie kartą podatkową polega na opłacaniu stałej kwoty podatku niezależnie od wartości faktycznie uzyskiwanych przychodów.

Kto może rozliczać dochód kartą podatkową

Możliwość rozliczania się kartą podatkową jest ograniczona do pewnych rodzajów działalności wymienionych w załączniku do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Głównie są to zawody rzemieślnicze.

Aby rozliczać się na podstawie karty musisz:

 • zachować limit stanu zatrudnienia (np. wulkanizator rozliczający się w formie karty może zatrudniać do trzech osób). Limity określone są w ustawie

ale nie możesz:

 • korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów, chyba że chodzi o usługi specjalistyczne (czyli czynności i prace wchodzące w inny niż zgłoszony zakres działalności, niezbędne do całkowitego wykonania wyrobu lub świadczonej usługi, w tym również czynności i prace towarzyszące)
 • prowadzić innej działalności gospodarczej
 • wytwarzać wyrobów opodatkowanych, na podstawie odrębnych przepisów, podatkiem akcyzowym.

Ponadto twój współmałżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie.

Przykładowe rodzaje działalności opodatkowanej w formie karty

 • handel detaliczny wyrobami spożywczymi
 • handel detaliczny wyrobami nieżywnościowymi
 • usługi gastronomiczne
 • usługi weterynaryjne i medyczne
 • usługi transportowe
 • usługi rozrywkowe
 • korepetycje
 • inne usługi i wytwórczość.

Jak zgłosić opodatkowanie kartą podatkową

Właściwy urząd skarbowy przy karcie podatkowej określa się według położenia zorganizowanego zakładu.

Zgłoszenie opodatkowania działalności kartą podatkową musi nastąpić przed rozpoczęciem działalności, a w przypadku podatników prowadzących już działalność gospodarczą, nie później niż do 20 stycznia roku na formularzu PIT-16.

Wniosek możesz składać przez system e-Deklaracje, przez Portal Podatkowy, albo dołączyć do do wniosku przy rejestracji firmy w CEIDG.

Jeżeli rozpoczynasz działalność, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składasz właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego przed rozpoczęciem działalności lub możesz takie oświadczenie dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG.

Stawki podatku przy karcie podatkowej

Stawki karty podatkowej są określone kwotowo i podlegają corocznie podwyższeniu o inflację.

Wysokość stawek uzależniona jest m.in. od:

 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności
 • liczby zatrudnionych pracowników
 • liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność gospodarcza.

Stawki na 2018 rok znajdziesz w obwieszczeniu

Opłacanie podatku przy karcie podatkowej

Po otrzymaniu zgłoszenia PIT-16 organ skarbowy ustali wysokość podatku oraz terminy jego zapłaty w danym roku.

Podatek dochodowy po pomniejszeniu o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, jest odprowadzany na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień – w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego.

W przypadku rozliczania w formie karty podatkowej, nie ma możliwości kwartalnych wpłat na podatek dochodowy.

Rozliczenie roczne przy karcie podatkowej

Po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia, składasz w urzędzie skarbowym deklarację o wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne na druku PIT-16A. Podatek ulega obniżeniu, w pierwszej kolejności, o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zmiana danych przy karcie podatkowej

Jeśli zmienią się dane, które podałeś we wniosku PIT-16, albo likwidujesz działalność, powinieneś złożyć wniosek. Informację o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności składasz na druku PIT-16Z.

Obowiązki dokumentacyjne

Jeśli prowadzisz działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej, jesteś zwolniony od obowiązku prowadzenia ksiąg i składania zeznań podatkowych. Karta podatkowa zwalnia również z konieczności wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.

Masz obowiązek wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury, stwierdzające sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi. Ich kopie należy przechowywać w okresie pięciu lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.

Musisz również prowadzić książkę ewidencji zatrudnienia wszystkich osób zatrudnionych w podmiocie, według ustalonego wzoru. Zobacz rozporządzenie.

Zobacz:

Usługi podlegające opodatkowaniu w formie karty podatkowej

Lp.

 

 Zakres działalności

Max liczba zatrudnionych

 

1

usługi ślusarskie

3

2

usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych

2

3

usługi rusznikarskie

1

4

usługi w zakresie złotnictwa - jubilerstwa - dla ludności

2

5

 usługi grawerskie

1

6

 usługi w zakresie wyrobu pieczątek

1

7

usługi pobielania kotłów i naczyń

1

8

usługi kowalskie

3

9

usługi w zakresie elektromechaniki chłodniczej

3

10

usługi w zakresie kotlarstwa

1

11

usługi w zakresie mechaniki maszyn

4

12

usługi w zakresie mechaniki maszyn i urządzeń rolniczych

4

13

usługi w zakresie elektromechaniki sprzętu medycznego i laboratoryjnego

3

14

usługi w zakresie mechaniki precyzyjnej

3

15

usługi w zakresie mechaniki maszyn biurowych

1

16

usługi w zakresie wyrobu i naprawy wag

1

17

usługi zegarmistrzowskie

3

18

usługi w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów

3

19

usługi w zakresie mycia oraz smarowania samochodów i motocykli oraz inne usługi niezwiązane z ich naprawą

5

20

usługi w zakresie elektromechaniki, z wyjątkiem dźwigowej, chłodniczej i pojazdowej

3

21

 naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych

2

22

usługi w zakresie tele- i radiomechaniki

4

23

usługi w zakresie bieżnikowania opon

3

24

usługi wulkanizatorskie, z wyjątkiem bieżnikowania opon

3

25

szklarstwo*

3

26

witrażownictwo*

3

27

usługi stolarskie, z wyjątkiem wyrobu trumien

3

28

kołodziejstwo*

2

29

usługi w zakresie pozłotnictwa

3

30

usługi tapicerskie

3

31

bednarstwo*

2

32

koszykarstwo*

2

33

wytwarzanie mioteł, wyrobów z gałęzi i słomy*

1

34

gręplarstwo*

2

35

kilimiarstwo*

2

36

koronkarstwo, z wyjątkiem maszynowego*

1

37

usługi hafciarskie

4

38

dziewiarstwo na drutach i szydełkach*

2

39

repasacja pończoch

1

40

usługi w zakresie bieliźniarstwa

2

41

usługi w zakresie gorseciarstwa

2

42

 czapnictwo i kapelusznictwo męskie*

2

43

modniarstwo*

2

44

usługi krawieckie

5

45

cerowanie i naprawa odzieży,

obciąganie guzików, okrętkowanie, mereżkowanie, plisowanie

2

46

usługi w zakresie kożuszkarstwa

3

47

cholewkarstwo*

2

48

szewstwo miarowe

3

49

szewstwo ortopedyczne*

3

50

szewstwo naprawkowe

2

51

odświeżanie i renowacja wyrobów skórzanych i futrzarskich, z wyjątkiem mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

3

52

usługi w zakresie mechanicznego czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

2

53

usługi w zakresie kuśnierstwa

3

54

rymarstwo, z wyjątkiem produkcji plandek*

2

55

rękawicznictwo - wyrób rękawiczek skórzanych i skóropodobnych, z wyjątkiem roboczych, ochronnych i sportowych*

2

56

młynarstwo*

2

57

przemiał i przerób zbóż w wiatrakach oraz śrutowanie zboża*

2

58

wytwarzanie waty z cukru*, prażenie kukurydzy*

1

59

usługi w zakresie introligatorstwa

2

60

usługi w zakresie lutnictwa

2

61

usługi w zakresie organmistrzostwa

2

62

usługowy wyrób i naprawa instrumentów dętych

2

63

usługowy wyrób i naprawa instrumentów perkusyjnych

2

64

usługowy wyrób i naprawa instrumentów harmoniowych i fortepianowych

2

65

usługowy wyrób i naprawa instrumentów muzycznych elektrycznych i elektronicznych

1

66

ortopedyka*

3

67

usługi w zakresie lakiernictwa

1

68

usługowe wytwarzanie szyldów

2

69

konserwacja i naprawa przedmiotów zabytkowych i artystycznych

3

70

usługi w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich, związanych z wykładaniem i tapetowaniem ścian, izolatorskich, związanych ze wznoszeniem i montażem konstrukcji stalowych - dla ludności

5

71

usługi w zakresie sztukatorstwa - dla ludności

3

72

usługi w zakresie odgrzybiania budynków - dla ludności

1

73

usługi w zakresie cyklinowania - dla ludności

1

74

usługi w zakresie zduństwa - dla ludności

3

75

usługi w zakresie robót budowlanych instalacyjnych związanych z zakładaniem instalacji: grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodnokanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych i osprzętu elektrycznego - dla ludności

3

76

studniarstwo, z wyjątkiem wiercenia studni o głębokości ponad 30 m - dla ludności

2

77

obsługa maszynowa produkcji rolniczej i ogrodniczej

3

78

usługi zwalczania szkodników roślin i zwierząt

1

79

usługi utrzymania i pielęgnacji zwierząt

z czego usługi w zakresie zbiorowego wypasu owiec w rejonach górskich w sezonie letnim

1

80

usługi w zakresie prania, prasowania i prężenia firanek

2

81

usługi w zakresie maglowania

2

82

usługi w zakresie chemicznego czyszczenia i farbowania, z wyjątkiem czyszczenia i farbowania wyrobów futrzarskich

4

83

pranie pierza i puchu

2

84

kominiarstwo

2

85

usługi odkażania, tępienia owadów i odszczurzania

2

86

usługi fryzjerskie dla kobiet i dziewcząt

5

87

usługi fryzjerskie dla mężczyzn i chłopców

5

88

usługi kosmetyczne

5

89

manicure, pedicure

5

90

usługi fotograficzne: świadczone z wykorzystaniem urządzeń do samoczynnego automatycznego naświetlania odbitek (samoczynnych printerów), usługi

3

90a

usługi pozostałe z usług fotograficznych

4

91

wyświetlanie rysunków, planów i tekstów techniką kserografii i diazotypii

1

92

sprzątanie wnętrz

2

93

ważenie osób

0

94

usługi w zakresie radiestezji

0

95

usługi świadczone w gospodarstwach domowych

0

Warto pamiętać

Cechy karty podatkowej:

 • brak obowiązku prowadzenia ksiąg (jest jednak obowiązek prowadzenia ewidencji zatrudnienia), za wyjątkiem sytuacji gdy działalność rozpoczęto w trakcie roku podatkowego (w tym przypadku do momentu doręczenia decyzji o wysokości podatku, należy prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów)
 • uzyskanych przychodów z działalności opodatkowanej tą formą nie rozlicza się zeznaniami podatkowymi
 • wysokość podatku ustalana jest w drodze decyzji ustalającej (na każdy rok odrębnie) i jest uzależniona jest m.in. od rodzaju działalności, liczby zatrudnionych pracowników, liczby mieszkańców miejscowości w których działalność jest wykonywana. Wysokość podatku może być obniżana lub podwyższana po spełnieniu ustawowych przesłanek w tym zakresie, jak również po zgłoszeniu zmian w działalności
 • podatek wynikający z decyzji podatnik obniża się o składki zdrowotne
 • nie ma możliwości stosowania preferencji w postaci wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub dzieckiem w związku z osiąganiem przychodów z pozostałych źródeł - nie ma znaczenia brak przychodu ze źródła działalności czy też jej zawieszenie.

Czy ta strona była przydatna?