Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podatek liniowy

Podatek liniowy polega na tym, że bez względu na wysokość dochodu osiąganego z działalności, płacasz podatek według stawki 19%.

Zgłoszenie opodatkowania podatkiem liniowym

Jeśli prowadzisz działalność jednoosobową, opodatkowanie liniowe zgłaszasz w trakcie rejestracji firmy w CEIDG. Jeżeli podczas rejestracji nie wybierzesz opodatkowania w formie liniowej, ale ostatecznie chcesz płacić taki podatek, zmiana jest możliwa od nowego roku podatkowego (kalendarzowego). Wybór tej formy zgłaszasz do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągniesz pierwszy w roku podatkowym przychód (albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągniesz w grudniu roku podatkowego). zgłoszenia możesz dokonać na formularzu CEIDG-1).

Kto może skorzystać z podatku liniowego

Prawo do wyboru tej formy opodatkowania mają jedynie podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i tylko w stosunku do uzyskiwanych z tego tytułu przychodów.

Dochodów z działalności opodatkowanych liniowo nie łączy się z dochodami z innych źródeł. Nie można zastosować podatku liniowego przykładowo do dochodów z umowy o pracę, rent i emerytur, czy przychodów z działalności wykonywanej osobiście (które są opodatkowane na zasadach ogólnych – skalą podatkową).

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym i jednocześnie osiągasz dochody z umowy o pracę, musi złożyć odrębne zeznanie podatkowe przewidziane dla opodatkowania skalą podatkową.

Kiedy warto wybrać podatek liniowy

Największy wpływ na wybór opodatkowania stawką liniową 19% ma wysoka kwota uzyskiwanych dochodów, przewyższająca znacznie 85 528 zł – kwota, po przekroczeniu której dochody są opodatkowane stawką 32% (drugi stopień skali podatkowej).

Według szacunków, wybór 19% podatku liniowego jest opłacalny przy wyższych dochodach (powyżej 100 000 zł). Wynika to z m.in. z braku możliwości rozliczenia podatku wspólnie z małżonkiem albo dzieckiem, oraz braku możliwości uwzględnienia ulg podatkowych.

Ograniczenia w stosowaniu ulg przy podatku liniowym

Bardzo istotne jest, że w przypadku podatku liniowego nie możesz korzystać z większości ulg i odliczeń, które przysługują opodatkowanym według skali podatkowej.

Podstawę opodatkowania możesz obniżyć jedynie o:

 • zapłacone w danym roku składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie osób współpracujących
 • poniesione straty
 • oraz dokonane w danym roku wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Sam podatek liniowy może zostać pomniejszony o zapłacone składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

Możesz zadecydować o przeznaczeniu 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania rocznego, na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

W podatku liniowym opodatkowaniu podlega uzyskany dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Wpłacanie zaliczek przy podatku liniowym

W trakcie roku musisz wpłacać zaliczki na podatek dochodowy za okresy miesięczne bądź (jeżeli jest małym podatnikiem albo podatnikiem rozpoczynającym działalność w trakcie roku) kwartalne. Wpłat dokonujesz do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu/kwartale, którego zaliczka dotyczy. Jeśli planujesz płacenie zaliczek kwartalne, masz obowiązek zawiadomienia naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wyborze tej metody do 20 lutego.

UWAGA! Począwszy od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka (bądź zaliczki od dochodów osiąganych przez kilka następujących po sobie okresów rozliczeniowych) nie przekracza 1 000 zł.

Zaliczki uproszczone przy podatku liniowym

Podatnicy, którzy w poprzednich latach rozliczali PIT według stawki liniowej, mogą płacić tzw. uproszczone zaliczki na podatek dochodowy. W tym przypadku zaliczki płaci się co miesiąc do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Od 2019 roku zawiadomienie o wyborze formy wpłacania zaliczek: kwartalnie i zaliczek uproszczonych, możesz złożyć dopiero w rocznym zeznaniu za rok, w którym rozpocząłeś korzystać z tej metody.

Podatnicy, którzy wybrali metodę uproszczoną, opłacają zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 1/12 kwoty wynikającej z zeznania rocznego:

 • złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy,
 • albo w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o 2 lata (jeśli w roku, o którym mowa powyżej, nie wykazano podatku należnego).

Dla przykładu: zaliczka uproszczona płacona w roku 2017 - dochód stanowiący podstawę obliczenia podatku, to dochód wykazany w zeznaniu za rok 2015. Jeżeli dochód jest niższy niż 3 089 zł, podstawę obliczenia zaliczki uproszczonej stanowić będzie dochód z zeznania za rok 2014. Jeżeli również w tym zeznaniu dochód jest niższy niż 3.089 zł, nie ma możliwości płacenia zaliczek w formie uproszczonej.

Zeznanie roczne przy podatku liniowym

Po zakończeniu roku podatkowego należy złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w terminie do 30 kwietnia roku następnego. Dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym obowiązuje formularz PIT-36L.

Ewidencja przy podatku liniowym

Jako podatnik rozliczający się podatkiem liniowym musisz w ciągu roku podatkowego:

 • ewidencjonować wszelkie zdarzenia gospodarcze (np. zakupy i sprzedaż) w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPiR)
 • ewidencjonować przychody i koszty uzyskania przychodu określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
 • prowadzić ewidencję wyposażenia i ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzić indywidualne (imienne) karty przychodów  pracowników
 • sporządzać spis z natury w określonych terminach.

Jeśli przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły co najmniej równowartość 2 mln euro, musisz przejść na tzw. pełną księgowość - księgi rachunkowe.

Zobacz:

Warto pamiętać

Przy podatku liniowym:

 • przychody uzyskane ze źródła działalności gospodarczej opodatkowane są według stałej stawki – 19% (brak kwoty wolnej od podatku)
 • dochodów opodatkowanych wg. tej formy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi skalą podatkową lub/i zryczałtowanym podatkiem
 • zaliczki od uzyskanego w danym roku dochodu, w terminie do dnia 20-go miesiąca, można wpłacać:
  • miesięcznie
  • kwartalnie (dotyczy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą)
  • w sposób uproszczony  (można ją wpłacać tylko miesięcznie, a podstawę jej ustalania stanowi dochód uzyskany z działalności gospodarczej w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o 2 lub 3 lata). Dla przykładu: zaliczka uproszczona płacona w roku 2017 - dochód stanowiący podstawę obliczenia podatku, to dochód wykazany w zeznaniu za rok 2015. Jeżeli dochód jest niższy niż 3.089 zł, podstawę obliczenia zaliczki uproszczonej stanowić będzie dochód z zeznania za rok 2014. Jeżeli również w tym zeznaniu dochód jest niższy niż 3.089 zł, nie ma możliwości płacenia zaliczek w formie uproszczonej
 • przy podatku liniowym nie ma możliwości stosowania preferencji w postaci wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub dzieckiem w związku z osiąganiem przychodów z pozostałych źródeł - nie ma znaczenia brak przychodu ze źródła działalności czy też jej zawieszenie.

Czy ta strona była przydatna?