Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podatek liniowy

Podatek liniowy polega na tym, że bez względu na wysokość dochodu osiąganego z działalności, płacasz podatek według stawki 19%.

Zgłoszenie opodatkowania podatkiem liniowym

Jeśli prowadzisz działalność jednoosobową, opodatkowanie liniowe zgłaszasz w trakcie rejestracji firmy w CEIDG. Jeżeli podczas rejestracji nie wybierzesz opodatkowania w formie liniowej, ale ostatecznie chcesz płacić taki podatek, zmiana jest możliwa od nowego roku podatkowego (kalendarzowego). Wybór tej formy zgłaszasz do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągniesz pierwszy w roku podatkowym przychód (albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągniesz w grudniu roku podatkowego). zgłoszenia możesz dokonać na formularzu CEIDG-1).

Kto może skorzystać z podatku liniowego

Prawo do wyboru tej formy opodatkowania mają jedynie podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i tylko w stosunku do uzyskiwanych z tego tytułu przychodów.

Dochodów z działalności opodatkowanych liniowo nie łączy się z dochodami z innych źródeł. Nie można zastosować podatku liniowego przykładowo do dochodów z umowy o pracę, rent i emerytur, czy przychodów z działalności wykonywanej osobiście (które są opodatkowane na zasadach ogólnych – skalą podatkową).

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym i jednocześnie osiągasz dochody z umowy o pracę, musi złożyć odrębne zeznanie podatkowe przewidziane dla opodatkowania skalą podatkową.

Jeśli uzyskasz z działalności gospodarczej przychód ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, dla którego wczesniej pracowałeś na etacie, traciesz prawo do podatnku liniowego. 

Kiedy warto wybrać podatek liniowy

Największy wpływ na wybór opodatkowania stawką liniową 19% ma wysoka kwota uzyskiwanych dochodów, przewyższająca znacznie 85 528 zł – kwota, po przekroczeniu której dochody są opodatkowane stawką 32% (drugi stopień skali podatkowej).

Według szacunków, wybór 19% podatku liniowego jest opłacalny przy wyższych dochodach (powyżej 100 000 zł). Wynika to z m.in. z braku możliwości rozliczenia podatku wspólnie z małżonkiem albo dzieckiem, oraz braku możliwości uwzględnienia ulg podatkowych.

Ograniczenia w stosowaniu ulg przy podatku liniowym

Bardzo istotne jest, że w przypadku podatku liniowego nie możesz korzystać z większości ulg i odliczeń, które przysługują opodatkowanym według skali podatkowej.

Podstawę opodatkowania możesz obniżyć jedynie o:

 • zapłacone w danym roku składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie osób współpracujących
 • poniesione straty
 • oraz dokonane w danym roku wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Sam podatek liniowy może zostać pomniejszony o zapłacone składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

Możesz zadecydować o przeznaczeniu 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania rocznego, na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

W podatku liniowym opodatkowaniu podlega uzyskany dochód, a więc przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Wpłacanie zaliczek przy podatku liniowym

W trakcie roku musisz wpłacać zaliczki na podatek dochodowy za okresy miesięczne bądź (jeżeli jest małym podatnikiem albo podatnikiem rozpoczynającym działalność w trakcie roku) kwartalne. Wpłat dokonujesz do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu/kwartale, którego zaliczka dotyczy. Jeśli planujesz płacenie zaliczek kwartalne, masz obowiązek zawiadomienia naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wyborze tej metody do 20 lutego.

UWAGA! Począwszy od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka (bądź zaliczki od dochodów osiąganych przez kilka następujących po sobie okresów rozliczeniowych) nie przekracza 1 000 zł.

Zaliczki uproszczone przy podatku liniowym

Podatnicy, którzy w poprzednich latach rozliczali PIT według stawki liniowej, mogą płacić tzw. uproszczone zaliczki na podatek dochodowy. W tym przypadku zaliczki płaci się co miesiąc do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Od 2019 roku zawiadomienie o wyborze formy wpłacania zaliczek: kwartalnie i zaliczek uproszczonych, możesz złożyć dopiero w rocznym zeznaniu za rok, w którym rozpocząłeś korzystać z tej metody.

Podatnicy, którzy wybrali metodę uproszczoną, opłacają zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 1/12 kwoty wynikającej z zeznania rocznego:

 • złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy,
 • albo w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o 2 lata (jeśli w roku, o którym mowa powyżej, nie wykazano podatku należnego).

Dla przykładu: zaliczka uproszczona płacona w roku 2017 - dochód stanowiący podstawę obliczenia podatku, to dochód wykazany w zeznaniu za rok 2015. Jeżeli dochód jest niższy niż 3 089 zł, podstawę obliczenia zaliczki uproszczonej stanowić będzie dochód z zeznania za rok 2014. Jeżeli również w tym zeznaniu dochód jest niższy niż 3.089 zł, nie ma możliwości płacenia zaliczek w formie uproszczonej.

Zeznanie roczne przy podatku liniowym

Po zakończeniu roku podatkowego należy złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w terminie do 30 kwietnia roku następnego. Dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym obowiązuje formularz PIT-36L.

Ewidencja przy podatku liniowym

Jako podatnik rozliczający się podatkiem liniowym musisz w ciągu roku podatkowego:

 • ewidencjonować wszelkie zdarzenia gospodarcze (np. zakupy i sprzedaż) w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPiR)
 • ewidencjonować przychody i koszty uzyskania przychodu określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
 • prowadzić ewidencję wyposażenia i ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzić indywidualne (imienne) karty przychodów  pracowników
 • sporządzać spis z natury w określonych terminach.

Jeśli przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły co najmniej równowartość 2 mln euro, musisz przejść na tzw. pełną księgowość - księgi rachunkowe.

Zobacz:

Warto pamiętać

Przy podatku liniowym:

 • przychody uzyskane ze źródła działalności gospodarczej opodatkowane są według stałej stawki – 19% (brak kwoty wolnej od podatku)
 • dochodów opodatkowanych wg. tej formy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi skalą podatkową lub/i zryczałtowanym podatkiem
 • zaliczki od uzyskanego w danym roku dochodu, w terminie do dnia 20-go miesiąca, można wpłacać:
  • miesięcznie
  • kwartalnie (dotyczy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność gospodarczą)
  • w sposób uproszczony  (można ją wpłacać tylko miesięcznie, a podstawę jej ustalania stanowi dochód uzyskany z działalności gospodarczej w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o 2 lub 3 lata). Dla przykładu: zaliczka uproszczona płacona w roku 2017 - dochód stanowiący podstawę obliczenia podatku, to dochód wykazany w zeznaniu za rok 2015. Jeżeli dochód jest niższy niż 3.089 zł, podstawę obliczenia zaliczki uproszczonej stanowić będzie dochód z zeznania za rok 2014. Jeżeli również w tym zeznaniu dochód jest niższy niż 3.089 zł, nie ma możliwości płacenia zaliczek w formie uproszczonej
 • przy podatku liniowym nie ma możliwości stosowania preferencji w postaci wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub dzieckiem w związku z osiąganiem przychodów z pozostałych źródeł - nie ma znaczenia brak przychodu ze źródła działalności czy też jej zawieszenie.

Czy ta strona była przydatna?