Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podatek liniowy

Zobacz, kiedy możesz skorzystać z opodatkowania liniowego, jak zgłosić opodatkowanie linowe, jak obliczyć zaliczki i rozliczyć podatek.

Co to jest podatek linowy

Podatek liniowy polega na tym, że bez względu na wysokość dochodu osiąganego
z działalności gospodarczej, płacisz podatek według stawki 19%. W podatku liniowym opodatkowaniu podlega uzyskany dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania.

Podatek liniowy wyklucza:

 • rozliczenie wspólnie z małżonkiem albo dzieckiem,
 • możliwość uwzględnienia większości ulg podatkowych.

Podatek liniowy jest najbardziej opłacalny przy dochodach przewyższających znacznie 85 528 zł, czyli kwotę, po przekroczeniu której dochody są opodatkowane stawką 32% (drugi próg skali podatkowej).

Kto może skorzystać z podatku liniowego

Prawo do wyboru tej formy opodatkowania mają jedynie podatnicy, którzy:

 • prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub
 • prowadzą działy specjalne produkcji rolnej - w tym przypadku dochody ustalasz na podstawie prowadzonych ksiąg.

Możesz zatem wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym, jeśli:

 • samodzielnie prowadzisz swoją działalność,
 • jesteś wspólnikiem spółki cywilnej,
 • jesteś wspólnikiem spółki jawnej,
 • partnerem spółki partnerskiej,
 • komandytariuszem lub komplementariuszem spółki komandytowej,
 • prowadzisz działy specjalne produkcji rolnej.

Pamiętaj, że opodatkowaniu liniowemu nie podlegają spółki, lecz ich wspólnicy. Wysokość podatku określana jest zgodnie z ich udziałami w zysku.

Pozarolnicza działalność gospodarcza – jest to działalność zarobkowa:

 • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych
  i prawnych.

Jest to działalność prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat,
w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów (np. ze stosunku służbowego, działalności wykonywanej osobiście).

Działy specjalne produkcji rolnej – obejmują: uprawy w szklarniach
i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin
"in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowlę dżdżownic, hodowlę entomofagów, hodowlę jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Przedmiot opodatkowania przy podatku liniowym

Podatek liniowy może dotyczyć wyłącznie przychodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej - dochodów z działalności opodatkowanej liniowo nie łączysz się z dochodami z innych źródeł. Nie można zastosować podatku liniowego na przykład do dochodów z umowy o pracę,
rent i emerytur, czy przychodów z działalności wykonywanej osobiście, które są opodatkowane na zasadach ogólnych – skalą podatkową.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym
i jednocześnie pracujesz na etacie, to dla dochodów z tytułu umowy o pracę musisz złożyć odrębne zeznanie podatkowe, przewidziane dla opodatkowania skalą podatkową.

Zgłoszenie opodatkowania podatkiem liniowym

Jeśli prowadzisz działalność jednoosobową, opodatkowanie liniowe zgłaszasz
w trakcie rejestracji firmy w CEIDG
. Jeżeli podczas rejestracji nie wybierzesz opodatkowania w formie liniowej, ale ostatecznie chcesz płacić podatek liniowy, zmiana jest możliwa od nowego roku podatkowego. Wybór tej formy zgłaszasz do:

 • 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągniesz pierwszy w roku podatkowym przychód albo
 • do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągniesz w grudniu roku podatkowego.

Zgłoszenia możesz dokonać na formularzu CEIDG-1.

Zobacz jak złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym

Rezygnacja z podatku liniowego lub zmiana formy opodatkowania

Twoja decyzja o wyborze podatku liniowego jest ważna także w kolejnych latach.
Nie musisz składać oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym co roku.

Możesz jednak zrezygnować lub zmienić formę opodatkowania. W takim przypadku złóż do urzędu:

 • zawiadomienie o rezygnacji z rozliczenia liniowego. Wówczas obowiązywać cię będzie skala podatkowa (stawka 17% lub 32%),
 • wniosek o kartę podatkową lub oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zawiadomienie o rezygnacji złóż do:

 • 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym masz pierwszy przychód
  z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej,
 • końca roku podatkowego – jeżeli pierwszy taki przychód osiągniesz w grudniu danego roku podatkowego.

Utrata prawa do opodatkowania liniowego

Jeśli uzyskasz z działalności gospodarczej, prowadzonej samodzielnie lub jako wspólnik w spółce cywilnej, przychód ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, dla którego wcześniej pracowałeś na etacie, utracisz prawo do podatku liniowego.

Ograniczenie to dotyczy przedsiębiorców, którzy są lub byli zatrudnieni u tego pracodawcy w ramach stosunku pracy (np. na umowę o pracę) lub spółdzielczego stosunku pracy (np. spółdzielcza umowa o pracę) w tym samym roku podatkowym.

Jeśli utracisz prawo do rozliczania liniowego, musisz obliczyć zaliczki od dochodu osiągniętego od początku roku przy zastosowaniu skali podatkowej. Jeśli zaliczki tak obliczone będą większe od zaliczek zapłaconych, zapłacisz odsetki za zwłokę od tej różnicy.

Ograniczenia w stosowaniu ulg przy podatku liniowym

W przypadku podatku liniowego nie możesz korzystać z większości ulg i odliczeń,
które przysługują przy opodatkowaniu według skali podatkowej.

Dochód możesz obniżyć jedynie o:

 • zapłacone w danym roku składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie osób współpracujących,
 • poniesione straty,
 • oraz dokonane w danym roku wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Sam podatek liniowy może zostać pomniejszony o zapłacone składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

Możesz też zadecydować o przeznaczeniu 1% podatku należnego, wynikającego
z zeznania rocznego, na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Zaliczki przy podatku liniowym

W trakcie roku musisz wpłacać zaliczki na podatek dochodowy za okresy

 • miesięczne albo
 • kwartalne - jeżeli jesteś małym podatnikiem albo podatnikiem rozpoczynającym działalność w trakcie roku.

Wpłat dokonujesz do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale, którego zaliczka dotyczy.

Jeżeli wybrałeś zaliczki kwartalne, poinformuj o tym naczelnika urzędu skarbowego. Zrób to w zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym stosowałeś kwartalny sposób wpłacania zaliczek.

Możesz skorzystać ze zwolnienia z obowiązku wpłacania zaliczek, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku, po pomniejszeniu o sumę zaliczek już wpłaconych od początku roku, nie przekracza 1 tys. zł. Jeżeli natomiast tak obliczony podatek przekracza 1 tys. zł, to wpłacasz całą kwotę, tj. różnicę pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku.

Zobacz jak obliczyć zaliczki - opodatkowanie podatkiem liniowym

Zaliczki uproszczone przy podatku liniowym

Podatnicy, którzy w poprzednich latach rozliczali PIT według stawki liniowej, mogą płacić tzw. uproszczone zaliczki na podatek dochodowy, czyli zaliczki w wysokości 1/12 kwoty wynikającej z zeznania rocznego:

 • złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy,
 • albo w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o 2 lata (jeśli w roku, o którym mowa powyżej, nie wykazano podatku należnego).

Zawiadomienie o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek możesz złożyć dopiero w rocznym zeznaniu za rok, w którym rozpocząłeś korzystać z tej metody.
Jeżeli wybrałeś uproszczoną formę wpłacania zaliczek, jesteś zobowiązany ją stosować przez cały rok podatkowy.

Zaliczki uproszczone płacisz do 20. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Zeznanie roczne przy podatku liniowym

Po zakończeniu roku podatkowego składasz do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następnego. Jeśli jest to dzień ustawowo wolny od pracy, rozliczenie musisz złożyć w najbliższy roboczy dzień następujący po 30 kwietnia.
Podatników rozliczających się podatkiem liniowym obowiązuje formularz PIT-36L.

Zobacz jak złożyć zeznanie podatkowe PIT-36L

Ewidencja przy podatku liniowym

Jako podatnik rozliczający się podatkiem liniowym musisz w ciągu roku podatkowego:

 • ewidencjonować wszelkie zdarzenia gospodarcze (np. zakupy i sprzedaż) w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPiR),
 • prowadzić ewidencję wyposażenia i ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzić indywidualne (imienne) karty przychodów  pracowników,
 • sporządzać spis z natury w określonych terminach.

Jeśli przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły co najmniej równowartość 2 mln euro, musisz przejść na tzw. pełną księgowość - księgi rachunkowe.

Zobacz jak prowadzić księgowość przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych

 

Czy ta strona była przydatna?