Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt) jest uproszczoną formą rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kto może wybrać ryczałt

Ryczałt mogą stosować osoby fizyczne, przedsiębiorstwo w spadku, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki jawne osób fizycznych. Przeznaczony jest dla małych podmiotów, a jego zaletą jest m.in. uproszczona księgowość.

Ryczałt mogą opłacać podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej i wybiorą tę formę opodatkowania, a jeżeli ją już prowadzili, mogą ją wybrać, jeżeli ich przychody w poprzednim roku nie przekroczyły równowartości 250 000 euro (zgodnie z kursem euro ogłaszanym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy). Ryczałt mogą wybrać także podatnicy uzyskujący przychody z tytułu najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze uzyskiwane poza działalnością gospodarczą.

Przedsiębiorca, który dopiero rozpoczął wykonywanie działalności w danym roku podatkowym i nie korzysta z opodatkowania w formie karty podatkowej - może wybrać ryczałt bez względu na wysokość przychodów do końca tego roku (nawet, jeżeli w tym roku przekroczy 250 tys. euro obrotu).

Zgłoszenie opodatkowania ryczałtem

Oświadczenie o wyborze ryczałtu złóż najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy przychód, albo do końca roku podatkowego (jeśli pierwszy taki przychód osiągnąłeś w grudniu). Oświadczenia nie musisz składać ponownie w kolejnych latach działalności.

Oświadczenie możesz złożyć bezpośrednio do urzędu skarbowego lub za pośrednictwem wniosku o wpis w CEIDG.

W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki oświadczenie o wyborze ryczałtu składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników.

Kto nie musi składać oświadczenia od 2019 r. 

Jeżeli uzyskujesz przychody z najmu, dzierżawy - to od stycznia 2019 r. nie musisz składać oświadczenia. Podczas wpłaty pierwszej zaliczki na ryczałt, urząd skarbowy uzna, że będziesz płacić podatek ryczałtowy od uzyskiwanych w ten sposób przychodów. 

Wyłączenia z możliwości stosowania ryczałtu

Opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie stosuje się do podatników osiągających w całości lub w części przychody m.in. z tytułu:

 • prowadzenia aptek,
 • działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
 • prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym (lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny),
 • działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
 • działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.

Ponadto, opodatkowania w tej formie nie można stosować do takich usług, jak m.in.: pośrednictwo w sprzedaży hurtowej maszyn, urządzeń przemysłowych, pośrednictwo w sprzedaży hurtowej paliw, rud, metalu i chemikaliów, usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwo podatkowe.

Pełny katalog usług wyłączonych z możliwości opodatkowania ryczałtem zawarty jest w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Z ryczałtu nie skorzystają także podatnicy, którzy opłacają podatek w formie karty podatkowej, albo wytwarzają wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym.

Ryczałtu nie będziesz mógł stosować także w sytuacji, gdy zmieniłeś w danym roku podatkowym działalność:

 • z samodzielnej na prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
 • ze spółki z małżonkiem na prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
 • z prowadzonej samodzielnie przez małżonka na prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka - jeżeli małżonek (lub małżonkowie) przed zmianą opłacali podatek dochodowy na ogólnych zasadach.

Nie będziesz mógł rozliczać się na zasadzie ryczałtu jeśli rozpoczynasz działalność samodzielnie lub w formie spółki, a ty lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywaliście przed rozpoczęciem działalności (w tym samym lub w poprzednim roku podatkowym) w ramach stosunku pracy takie czynności, jakie obecnie wejdą w zakres działalności twojej firmy i które wykonywać będziesz (lub twój wspólnik) na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – stawki podatku

Podatek oblicza się przy zastosowaniu określonych stawek zależnych od rodzaju prowadzonej działalności:

 • 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów* (m.in. lekarz, lekarz stomatolog, lekarz weterynarii, technik dentystyczny, felczer, położna, pielęgniarka, tłumacz, nauczyciel w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny),
 • 17% przychodów ze świadczenia m.in. usług: reprodukcji komputerowych nośników informacji, pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez internet i w formie tradycyjnej,  parkingowych, związanych z zakwaterowaniem, wydawniczych, zarządzania nieruchomościami na zlecenie, wynajmu i dzierżawy środków transportu bez kierowców lub załogi, fotograficznych, poradnictwa dla dzieci dotyczących problemów edukacyjnych,
 • 12,5% z tytułu umowy najmu, jeżeli roczne dochody z najmu przekraczają 100 000 zł (od nadwyżki przychodów ponad tą kwotę),
 • 8,5% od przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym od przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%; od przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze do kwoty 100 000 zł, świadczeniu usług wychowania przedszkolnego,
 • 5,5% od przychodów m.in. z działalności wytwórczej, robót budowlanych, sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków pocztowych,
 • 3,0% od przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5% alkoholu, z odsetek od środków na rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą, usługi związane z produkcją zwierzęcą, sprzedaż ryb z własnych połowów,
 • 2% od przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Możliwe jest również stosowanie wielu różnych stawek równocześnie. Gdy podatnik nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt wynosi 8,5% przychodów, a jeśli stawka normalnie byłaby wyższa – wynosi on 20% albo 17%.

*wolny zawód oznacza działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny. Ale tylko wtedy, gdy działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej. Osobiste wykonywanie wolnego zawodu oznacza wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu (czyli np. lekarz zatrudniający innego lekarza).

Przychody i koszty przy ryczałcie

Podstawę opodatkowania stanowi przychód. Przy ryczałcie nie możesz pomniejszać przychodu o koszty jego uzyskania.

Od przychodu można odliczyć:

 • stratę z lat poprzednich, zgodnie z zasadami odliczenia,
 • zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne,
 • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane w roku podatkowym,
 • wydatki na cele rehabilitacyjne (tzw. ulga rehabilitacyjna),
 • wydatki na Internet (tzw. ulga internetowa),
 • darowiznę na określone cele.

Podatek ulega obniżeniu, w pierwszej kolejności, o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Można też skorzystać z ulgi dla osób osiągających dochody za granicą (tzw. ulga abolicyjna). Podatnikom płacącym podatek w tej formie przysługuje wniosek o przekazanie 1% ryczałtu na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Jak rozliczać ryczałt

Ryczałt opłaca się do 20. dnia następnego miesiąca po upływie miesiąca, za który ryczałt ma być opłacony, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania. Podatnicy, których przychody w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty 25 000 euro mogą dokonywać obliczenia podatku i wpłacana należnego podatku kwartalnie. W tym przypadku, należy złożyć informacje o wyborze tej metody płatności w zeznaniu podatkowym za rok, w którym stosowano rozliczanie kwartalne.

Zeznanie roczne przy ryczałcie

Podatnicy mogą złożyć zeznanie roczne przy ryczałcie w urzędzie skarbowym, właściwym według miejsca zamieszkania, w terminie od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, na formularzu PIT-28/PIT-28S.

Zeznanie złożone przed 15 lutego uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Pamiętaj, że jeśli ostatni dzień na złożenie zeznania wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę lub święto), możesz złożyć zeznanie w kolejnym dniu, po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Przy ryczałcie nie przysługuje możliwość wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem lub z dzieckiem (nie ma znaczenia brak przychodu ze źródła działalności czy też jej zawieszenie).

Ewidencja przy ryczałcie

Jeżeli korzystasz z tej metody musisz prowadzić ewidencję przychodów odrębnie za każdy rok podatkowy i wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Ewidencji przychodów nie musisz prowadzić tylko w przypadku kiedy opłacasz ryczałt z tytułu najmu prywatnego.

Zobacz:

Warto pamiętać

 • ryczałt pobierany jest od przychodu, czyli bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodu, zgodnie ze stawkami stosowanymi do danego rodzaju przychodu – 20%, 17%,12.5%, 8,5%, 5,5%, 3% oraz 10%,
 • ryczałt oblicza i wpłaca się w formie miesięcznej, a kontynuujący działalność mają możliwość wpłaty podatku w formie kwartalnej, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczą kwoty przychodów stanowiącej równowartość 25 000 euro,
 • nie ma możliwości stosowania preferencji w postaci wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub dzieckiem w związku z osiąganiem przychodów z pozostałych źródeł - nie ma znaczenia brak przychodu ze źródła działalności czy też jej zawieszenie,
 • jeżeli prowadzisz ewidencję przychodów nierzetelnie, tj. nie wykazujesz wszystkich przychodów, organ podatkowy określi wartość niezaewidencjonowanego przychodu i do tej wartości zastosuję stawkę wynoszącą pięciokrotność stawki podstawowej, nie więcej jak 75% przychodu.

Czy ta strona była przydatna?