Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Skala podatkowa - opodatkowanie na zasadach ogólnych

Kto może się rozliczać na zasadach ogólnych? Ile wynosi podatek? Jakie są obowiązki podatnika? Kiedy i jak złożyć zeznanie roczne?

Co to jest skala podatkowa

Skala podatkowa jest podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej. Opodatkowanie według skali podatkowej to inaczej opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Nie musisz zgłaszać wyboru tej formy opodatkowania do urzędu skarbowego. Twój dochód z działalności będzie automatycznie opodatkowany na zasadach ogólnych, chyba że wybierzesz inną formę opodatkowania.

Skala podatkowa w 2019 i 2020

Podstawą obliczenia podatku (opodatkowania) jest dochód, rozumiany jako różnica przychodu i kosztów uzyskania przychodu.

Podatek dochodowy za 2019 r. obliczany jest według następującej skali podatkowej:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
  85 528 zł 17,75% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 zł   15 181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Podatek dochodowy za 2020 r. obliczany będzie według następującej skali podatkowej:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
  85 528 zł 17% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 zł   14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Kwota wolna od podatku w 2019 i 2020

Ustalając wysokość podatku według skali podatkowej uwzględniasz tzw. kwotę zmniejszającą podatek. Wysokość tej kwoty uzależniona jest od wysokości dochodu (podstawy obliczenia podatku).

Kwota zmniejszająca podatek za 2019 r. wynosi:

 1. 1420 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
 2. 1420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 3. 548 zł 30 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 4. 548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Kwota zmniejszająca podatek za 2020 r. wynosi:

 1. 1360 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
 2. 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 3. 525 zł 12 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 4. 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Ulgi przy skali podatkowej

Kwotę podatku możesz obniżyć o ulgi i odliczenia, tj. darowizny, wydatki na Internet, rehabilitację, ulgę termomodernizacyjną lub o stratę z ubiegłych lat. Możliwe jest także odliczanie od podstawy opodatkowania składek zapłaconych na własne ubezpieczenie społeczne.

Wyliczony podatek wg. skali podatkowej obniżysz o zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru składki) oraz ulgę na dzieci (jeśli ci przysługuje).

Koszty uzyskania przychodu przy skali podatkowej

Przy ustaleniu dochodu do opodatkowania uwzględniasz poniesione w działalności gospodarczej koszty uzyskania przychodów.

Co do zasady takimi kosztami są wydatki poniesione w ramach działalności gospodarczej w celu uzyskania albo zabezpieczenia źródła przychodu, np. wynagrodzenia, zakup materiałów, towarów handlowych czy koszty używania samochodu do działalności gospodarczej. Niektóre wydatki pomimo tego, że są związane z działalnością gospodarczą, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Katalog takich wydatków wymieniony jest w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ewidencja przy skali podatkowej

Jako podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych musisz w ciągu roku podatkowego:

 • ewidencjonować wszelkie zdarzenia gospodarcze (np. zakupy i sprzedaż) w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPiR),
 • ewidencjonować przychody i koszty uzyskania przychodu określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
 • prowadzić ewidencję wyposażenia i ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzić indywidualne (imienne) karty przychodów  pracowników,
 • sporządzać spis z natury w określonych terminach.

Pamiętaj. Jeśli twoje przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły co najmniej równowartość 2 mln euro (według kursu średniego NBP ogłaszanego na pierwszy dzień roboczy października), musisz przejść na tzw. pełną księgowość - księgi rachunkowe.

Zaliczki na podatek dochodowy

Masz obowiązek wpłacać zaliczki na podatek dochodowy miesięcznie lub kwartalnie. Ta druga możliwość - opłat kwartalnych - jest dostępna dla małych podatników, czyli podatników,  których przychody ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym 2 mln euro oraz dla podatników rozpoczynających działalność gospodarczą. Jeśli taki podatnik wybiera rozliczenie kwartalne, informuje o tym w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym je stosował.

Zobacz jak obliczyć zaliczkę według skali podatkowej

Zobacz jakie są terminy zapłaty zaliczek

Zaliczki na podatek dochodowy musisz wpłacać bezgotówkowo na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek podatkowy).

Pamiętaj. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka (bądź zaliczki od dochodów osiąganych przez kilka następujących po sobie okresów rozliczeniowych) nie przekracza 1 000 zł.

Zaliczki uproszczone przy skali podatkowej

Podatnicy, którzy w poprzednich latach rozliczali PIT na zasadach ogólnych, mogą płacić tzw. uproszczone zaliczki na podatek dochodowy. Wybór tej formy podatnik zgłasza w zeznaniu rocznym za rok, w który stosował uproszczone zaliczki.

Podatnicy, którzy wybrali metodę uproszczoną, opłacają zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 1/12 kwoty wynikającej z zeznania rocznego:

 • złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy albo
 • złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o 2 lata (jeśli w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, nie wykazali dochodu z działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty 3 089 zł).

Zeznanie podatkowe przy skali podatkowej

Po zakończeniu roku podatkowego, w terminie do 30 kwietnia roku następnego, powinieneś złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty).

Przy skali podatkowej możesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. W zeznaniu, oprócz rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej, ujmujesz również inne dochody opodatkowane według skali podatkowej, np. ze stosunku pracy lub z emerytury.

Podatników, którzy osiągają przychody z działalności gospodarczej i rozliczają się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, obowiązuje formularz PIT-36 wraz załącznikiem PIT-36/B.

Jeśli podatnik nie zaakceptuje udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego na jego złożenie albo je odrzuci przed tym terminem, musi złożyć zeznanie do urzędu skarbowego.

Zobacz jak złożyć zeznania podatkowe PIT-36, PIT-36L

 

Czy ta strona była przydatna?