Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Skala podatkowa przy działalności gospodarczej

Skala podatkowa jest podstawową formą opodatkowania dochodu z działalności gospodarczej. Jest to rodzaj opodatkowania na tzw. zasadach ogólnych.

Wybór i zgłoszenie opodatkowania skalą podatkową do urzędu

Nie musisz zgłaszać do urzędu wyboru tej formy opodatkowania. Jeżeli nie dokonasz w tym zakresie wyboru, to dochód z działalności będzie automatycznie opodatkowany na zasadach ogólnych – według skali podatkowej (tak jak np. dochody ze stosunku pracy).

Jak opodatkowane są dochody według skali podatkowej

Podstawą opodatkowania jest dochód, rozumiany jako różnica przychodu i kosztów uzyskania przychodu. Podatek opłacany jest według skali podatkowej:

podstawa obliczenia podatku w złotych podatek wynosi
ponad do   minus kwota zmniejszająca podatek
  85 528 17%
85 528   15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Podstawa obliczenia podatku to przychód po odjęciu kosztów uzyskania przychodu oraz takich ulg podatkowych, które służą obniżeniu dochodu.

Dla dochodów za 2018 r. obowiązuje kwota wolna od podatku (w wysokości 8 000 zł) dla najniższych dochodów. Wysokość kwoty zmniejszającej podatek wynosić będzie odpowiednio:

 • 1 440 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł
 • 1 440 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 883 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł
 • 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł
 • 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł (czyli identycznie jak w 2017 r.)

Oznacza to, że podatnikom, których podstawa opodatkowania:

 • nie przekroczy 8 000 zł - będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w wysokości 1 440 zł
 • przekroczy 8 000 zł, ale nie przekroczy 13 000 zł - będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w wysokości znajdującej się w przedziale pomiędzy 556,02 zł a 1440 zł; kwota ta będzie się proporcjonalnie zmniejszać w miarę zbliżania się podstawy opodatkowania do górnej granicy limitu
 • przekroczy 13 000 zł, ale nie przekroczy 85 528 zł - będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w wysokości  556,02 zł
 • przekroczy 85 528 zł, ale nie przekroczy 127 000 zł - będzie przysługiwała kwota zmniejszająca podatek w wysokości od  556,02 zł do 0,00 zł (będzie ona proporcjonalnie pomniejszana w miarę zbliżania się do podstawy opodatkowania do górnej granicy przedziału)
 • przekroczy 127 000 zł - kwota zmniejszająca podatek nie będzie przysługiwać.

Ulgi przy skali podatkowej

Kwotę podatku można obniżyć o ulgi i odliczenia, tj. darowizny, wydatki na Internet, rehabilitację, szkolenia uczniów, ulgę budowlaną, prorodzinną, czy straty z ubiegłych lat. Ponadto możliwe jest odliczanie od podstawy opodatkowania zapłaconych składek ubezpieczeniowych, a od kwoty podatku zapłaconej kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Koszty uzyskania przychodu przy skali podatkowej

Masz możliwość uwzględnienia kosztów uzyskania przychodów. Wszelkie zakupy związane z działalnością, koszty wynagrodzeń czy raty leasingowe obniżają podstawę opodatkowania (kwotę, od której jest obliczany podatek do zapłaty).

Roczny dochód niepowodujący obowiązku zapłaty podatku w 2018 r. wynosi będzie 8 000 zł.

Ewidencja przy skali podatkowej

Jako podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych musisz w ciągu roku podatkowego:

 • ewidencjonować wszelkie zdarzenia gospodarcze (np. zakupy i sprzedaż) w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (PKPiR)
 • ewidencjonować przychody i koszty uzyskania przychodu określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)
 • prowadzić ewidencję wyposażenia i ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzić indywidualne (imienne) karty przychodów  pracowników
 • sporządzać spis z natury w określonych terminach

Jeśli przychody za poprzedni rok podatkowy wyniosły co najmniej równowartość 2 mln euro, musisz przejść na tzw. pełną księgowość - księgi rachunkowe.

Zaliczki na podatek dochodowy przy skali podatkowej

Masz obowiązek wpłacać zaliczki na podatek dochodowy co miesiąc, do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym.

Niektórzy przedsiębiorcy mogą płacić zaliczki w systemie kwartalnym – do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Z tej formy mogą korzystać tzw. mali podatnicy, tj. podatnicy, których przychody ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT nie przekroczyły w poprzednim roku podatkowym 1,2 mln euro, oraz podatnicy rozpoczynający działalność.

Zaliczki kwartalne wpłacasz do 20. dnia miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka.

Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego wpłacasz w terminie do 20. stycznia następnego roku. Nie wpłacasz zaliczki za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złożysz zeznanie roczne i w tym terminie dokonasz zapłaty podatku wynikającego z zeznania.

Jeżeli chcesz płacić zaliczki w systemie kwartalnym albo uproszczonym, musisz zawiadomić o tym w zeznaniu rocznym, za ten rok, w którym stosowałeś to rozwiązanie.

Jeżeli rozpoczynasz działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego, powinieneś złożyć zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zawiadomienie o wyborze kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek możesz złożyć podczas rejestracji działalności albo w jej trakcie, na formularzu CEIDG.

Zaliczki na podatek dochodowy musisz wpłacać bezgotówkowo (przelewem z firmowego rachunku bankowego albo rachunku w SKOK).

UWAGA! Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje zwolnienie z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy, gdy należna zaliczka (bądź zaliczki od dochodów osiąganych przez kilka następujących po sobie okresów rozliczeniowych) nie przekracza 1 000 zł.

Zaliczki uproszczone przy skali podatkowej

Podatnicy, którzy w poprzednich latach rozliczali PIT na zasadach ogólnych, mogą płacić tzw. uproszczone zaliczki na podatek dochodowy. Wybór tej formy należy zgłosić w zeznaniu rocznym za rok, w który stosowałeś uproszczone zaliczki.

Podatnicy, którzy wybrali metodę uproszczoną, opłacają zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 1/12 kwoty wynikającej z zeznania rocznego:

1. złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy,

albo

2. w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o 2 lata (jeśli w roku, o którym mowa w punkcie 1, nie wykazali dochodu z działalności gospodarczej albo wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty 3 089 zł).

Przykład

Zaliczka uproszczona płacona w roku 2018 - dochód stanowiący podstawę obliczenia podatku, to dochód wykazany w zeznaniu za rok 2016. Jeżeli dochód jest niższy niż 3 089 zł, podstawę obliczenia zaliczki uproszczonej stanowić będzie dochód z zeznania za rok 2015. Jeżeli również w tym zeznaniu dochód jest niższy niż 3 089 zł, nie ma możliwości płacenia zaliczek w formie uproszczonej.

Zeznanie podatkowe przy skali podatkowej

Po zakończeniu roku podatkowego powinieneć złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), w terminie do 30. kwietnia roku następnego. Dla podatników osiągających przychody z działalności gospodarczej, rozliczających się na zasadach ogólnych według skali podatkowej, obowiązuje formularz PIT-36 wraz załącznikiem PIT-36/B

Przy skali podatkowej możesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci. W zeznaniu tym oprócz rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej ujmujesz również inne dochody opodatkowane według skali podatkowej, np. ze stosunku pracy, czy też z emerytury.

Zobacz:

Czy ta strona była przydatna?