Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak odliczyć stratę w podatkach

Jeśli uzyskiwane przez firmę przychody są niższe od ponoszonych kosztów uzyskania przychodów, firma ponosi stratę. Zobacz, kiedy i jak ją odliczyć od dochodu.

Kiedy można odliczyć stratę

Jeśli w poprzednich latach poniosłeś stratę, czyli twoje przychody były niższe od poniesionych kosztów uzyskania przychodów, możesz ją odliczyć od dochodu uzyskanego w przyszłości. Odliczenie straty pozwoli ci zmniejszyć podatek do zapłaty.

Stratę możesz odliczyć od dochodu w ciągu pięciu kolejnych lat, po roku, w którym poniosłeś stratę, przy czym strata z lat ubiegłych musi pomniejszać dochody uzyskane z tego samego źródła

Przepisy ustawy o PIT, w artykule 10 wprowadzają katalog źródeł przychodów, na przykład przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy przychody z działalności wykonywanej osobiście. Poszczególne przychody klasyfikowane są do poszczególnych źródeł  przychodów. W konsekwencji dochód jest ustalany w ramach danego źródła przychodów -  jeśli twoim źródłem przychodów jest działalność gospodarcza, to w  nim rozliczasz przychody i koszty z działalności oraz ustalasz dochód/stratę z tego źródła. W ramach innych źródeł przychodu ustalasz analogicznie dochód/stratę właściwy dla innych źródeł. Oznacza to też, że stratę z danego źródła rozliczasz wyłącznie w danym źródle

Wysokość odliczenia straty podatkowej:

  • w najbliższych kolejno następujących po sobie latach nie może przekroczyć 50% kwoty poniesionej straty, albo
  • w jednym z kolejno następujących po sobie pięciu latach podatkowych może jednorazowo wynosić kwotę nie większą niż 5 mln zł (nieodliczona kwota straty podlega odliczeniu w pozostałych latach pięcioletniego okresu przy czym nie może być większa niż 50% kwoty poniesionej straty).

Masz prawo wybrać, kiedy w ciągu tych pięciu lat odliczysz stratę i w jakiej wysokości. Możesz też w danym roku podatkowym odliczyć stratę poniesioną w kilku wcześniejszych latach.

Ważne! Jeśli nie masz w danym roku podatkowym dochodu, to w tym roku nie możesz odliczyć straty. W skrajnym przypadku, kiedy w kolejnych pięciu latach podatkowych, po roku w którym poniosłeś stratę, nie osiągniesz dochodu, w ogóle nie odliczysz strat.

Jak rozliczać stratę

Przykład

Pan Marcin poniósł w 2016 roku stratę w wysokości 5000 zł. Rozlicza ją w pięciu kolejnych latach podatkowych, czyli po 1000 zł za każdy rok podatkowy.

  2017 2018 2019 2020 2021
Dochód 1000 1100 1000 1300 2100
Kwota odliczenia straty 1000 1000 1000 1000 1000
Dochód do opodatkowania 0 100 0 300 1100
Kwota straty po rozliczenia w latach kolejnych 4000 3000 2000 1000 0

Przykład

Pani Wioletta poniosła stratę w 2016 roku w wysokości 5000 zł. Rozlicza ją w wybranych przez siebie dwóch latach podatkowych, z okresu pięciu kolejnych lat podatkowych – w wysokości 50% straty za każdy rok podatkowy, czyli po 2500 zł.

  2017 2018 2019 2020
Dochód 0 4000 2100 6700
Kwota odliczenia straty 0 2500 0 2500
Dochód do opodatkowania 0 1500 2100 4200
Kwota straty po rozliczenia w latach kolejnych 5000 2500 2500 0

Jednorazowe rozliczenie straty

Od 2019 roku istnieje możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł. Dopiero nadwyżka tej kwoty jest rozliczana na zasadach uwzględniających odliczenie maksymalnie 50% straty w jednym roku. To oznacza, że jeśli uzyskujesz dostatecznie wysokie dochody z tego samego źródła, z którego poniesiona była strata, a strata przekracza 5 mln zł – pełnego jej odliczenia dokonasz najszybciej w ciągu dwóch lat podatkowych.

Przykład

Firma pana Filipa poniosła w 2019 roku stratę w wysokości 6 mln zł. Ze względu na uzyskane dochody - w 2021 roku pan Filip osiągnął dochód w kwocie 500 tys zł - pan Filip rozlicza ją w trzech latach: w pierwszym roku maksymalną kwotę, czyli 5 mln zł, w kolejnych dwóch – po 500 tys. zł, czyli po 50% nadwyżki ponad 5 mln zł.

Pan Filip nie może szybciej rozliczyć  straty, czyli w ciągu dwóch lat, ponieważ nie osiągnął w 2020 roku dochodu w wysokości odpowiadającej wysokości straty pozostałej do rozliczenia. Gdyby jego dochód w 2020 roku wyniósł 1 mln zł, pan Filip mógłby rozliczyć stratę z 2019 roku najszybciej w ciągu 2 lat w ten sposób, że w 2020 roku rozliczyłby 5 mln zł, a w 2021 roku kwotę nie przekraczającą 50% straty poniesionej, czyli 1 mln zł.  

  2021 2021 2022
Dochód 10 mln 500 tys. 3 mln
Kwota odliczenia straty 5 mln 500 tys. 500 tys.
Dochód do opodatkowania 0 0 2,5 mln
Kwota straty po rozliczenia w latach kolejnych 1 mln 500 tys. 0

Kiedy nie można odliczyć straty podatkowej

Nie możesz odliczyć straty podatkowej w przypadku, gdy strata dotyczy:

  • odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów oraz innych rzeczy
  • odpłatnego zbycia walut wirtualnych
  • niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da Ustawy o PIT Regulujący (tak zwany exit tax)
  • źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

Jak rozliczyć stratę przy zmianie formy opodatkowania

Jeżeli po zakończeniu roku podatkowego zmienisz formę opodatkowania na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, to stratę poniesioną z działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, będziesz mógł odliczyć także od przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki osobowej opodatkowaną na zasadach ogólnych albo podatkiem liniowym i dodatkowo działalność opodatkowaną ryczałtem ewidencjonowanym, stratę poniesioną w spółce będziesz możesz odliczyć od przychodów opodatkowanych ryczałtem.

Jak rozliczyć stratę w ciągu roku

Aby odliczyć stratę za lata ubiegłe nie musisz czekać do momentu złożenia zeznania rocznego. Możesz odliczyć ją w trakcie roku podatkowego ustalając kwoty zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli w rozliczeniu rocznym okaże się, że za cały rok poniosłeś jednak stratę, nie stracisz kwoty straty, którą „zaliczkowo" odliczyłeś w ciągu roku. Kwotę tę będziesz mógł odliczyć w kolejnych latach.

Jeśli zamkniesz lub zawiesisz firmę, a następnie ją otworzysz, to zachowujesz prawo do rozliczenia straty z ubiegłych poprzednich lat na takich samych zasadach, jakie miałbyś, gdybyś nie zamykał działalności.

Ważne! Pięcioletni okres na rozliczenie poniesionej straty uwzględnia okres, kiedy działalność była zawieszona lub zamknięta.

Jak rozliczyć wstecznie stratę w związku z epidemią COVID-19

Szczególne zasady odliczenia straty podatkowej wprowadzono mocą Tarczy Antykryzysowej: jeżeli z powodu epidemii COVID-19 poniesiesz w 2020 roku stratę z działalności gospodarczej, a przychody twojej firmy spadną w tym roku o co najmniej 50% w stosunku do przychodów uzyskanych w 2019 roku, będziesz mógł jednorazowo odliczyć poniesioną stratę z 2020 roku od dochodu uzyskanego w 2019 roku, nie więcej jednak niż 5 mln zł.

Żeby odliczyć stratę od dochodu z 2019 roku będziesz musiał złożyć korektę zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-36L za rok 2019.

Możesz też odliczyć stratę także od przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej w 2019 roku ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Przykład

Firma Pana Marcina w 2020 roku, w związku z epidemią COVID 19, ma stratę 200 000 zł. Może ją odliczyć wstecz, czyli w 2019 roku.

Rok 2019 2020
Przychód 1 000 000 400 000
Koszty 600 000 600 000
Dochód/Strata 400 000 200 000

Korekta zeznania za 2019 rok:

Przychód 1 000 000
Koszty 600 000
Dochód 400 000
Strata do odliczenia z 2020 200 000
Dochód do opodatkowania w 2019 200 000

Pamiętaj! W zakresie jakim nie dokonasz odliczenia poniesionej w związku z COVID-19 straty w zeznaniu za rok 2019, w pozostałym zakresie możesz dokonać odliczenia na zasadach ogólnych przewidzianych dla strat podatkowych, czyli w ciągu kolejnych 5 lat podatkowych. 

Czy ta strona była przydatna?