Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Co zrobić z nadpłatą w PIT

Zapłaciłeś więcej podatku dochodowego niż wynikało to z twoich obowiązków i zastanawiasz się co możesz zrobić z nadpłatą? Możliwych jest kilka scenariuszy.

Jeśli masz zaległości podatkowe lub bieżące zobowiązania podatkowe, ewentualna nadpłata w pierwszej kolejności zostanie zaliczona na ich pokrycie. Będzie to dokonane automatycznie przez urząd, bez konieczności składania dodatkowych wniosków.

Jeśli nie masz zaległości w podatkach i bieżących zobowiązań podatkowych, urząd zwróci ci kwotę nadpłaty.

Nadpłata wynikająca ze złożonego przez podatnika rocznego rozliczenia podatku (np. na formularzu PIT-28, PIT-37, PIT-36, PIT-36L), co do zasady, podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania.

Wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki

Możesz także uznać, że pieniądze z nadpłaconych podatków chciałbyś wykorzystać na pokrycie przyszłych zobowiązań. W tym celu powinieneś złożyć do urzędu skarbowego wniosek o zaliczenie nadpłaty na przyszłe podatki. Wniosek ten nie ma ustalonego wzoru urzędowego, ale niektóre urzędy przygotowały swoje wzory, które można znaleźć na ich stronach internetowych. Skontaktuj się z urzędem i dowiedz się, czy jest specjalny wzór wniosku.

Jeśli chcesz przygotować wniosek samodzielnie, powinien on zawierać:

1. dane wnioskodawcy:

 • nazwę firmy / nazwisko i imię podatnika
 • adres siedziby / zamieszkania
 • NIP / numer PESEL
 • określenie rodzaju podatku, okresu oraz określenie kwoty do zaliczenia nadpłaty
 • podpis osoby (osób) upoważnionej do złożenia wniosku.

2. wskazanie adresata (naczelnika urzędu skarbowego).

Wniosek o stwierdzenie nadpłaty

Może się zdarzyć, że samodzielnie będziesz musiał wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Taka sytuacja może wystąpić np. wtedy, gdy nie zgadzasz się z pobranym podatkiem albo jego wysokością. Kolejny przykład to sytuacja, w której złożyłeś błędną deklarację i zauważyłeś błąd.

Wniosek do naczelnika urzędu skarbowego o stwierdzenie nadpłaty zawiera:

 • dane wnioskodawcy - imię i nazwisko/nazwę podatnika (płatnika lub inkasenta), adres zamieszkania/siedziby z kodem pocztowym oraz PESEL/NIP
 • wskazanie organu, do którego kierowany jest wniosek (właściwego naczelnika urzędu skarbowego)
 • określenie rodzaju podatku oraz okresu/roku, w którym występuje nadpłata
 • określenie wysokości nadpłaty
 • wyczerpująco przedstawiony stan faktyczny uzasadniający złożony wniosek.

Wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty powinieneś złożyć skorygowane zeznanie lub deklarację odnoszące się do okresu i podatku, którego dotyczy nadpłata.

Jeśli urząd zgodzi się z twoją argumentacją i uzna, że należy się zwrot nadpłaty, możesz ją odzyskać albo przeznaczyć na przyszłe zobowiązania podatkowe. Pamiętaj, że w pierwszej kolejności nadpłata zostanie automatycznie przeznaczona na zaległości podatkowe i bieżące zobowiązania podatkowe.

Jeśli popełniłeś błąd, z którego wynikła nienależna tobie nadpłata, musisz zwrócić ją wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi od dnia zwrotu nadpłaty.

Przy ustalaniu daty zwrotu nadpłaty, a co za tym idzie dnia, od którego należy rozpocząć naliczanie odsetek, duże znaczenie ma forma, w jakiej otrzymałeś zwrot nadpłaty podatku. Jeśli:

 • otrzymałeś zwrot nadpłaty przelewem na konto - za dzień zwrotu uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego urzędu skarbowego
 • otrzymałeś zwrot nadpłaty przekazem pocztowym - za dzień zwrotu uznaje się dzień nadania przekazu pocztowego
 • odebrałeś nadpłatę podatku w kasie - za dzień zwrotu uznaje się dzień wypłacenia kwoty lub postawienia jej do dyspozycji podatnika w kasie.

odsetki od zaległości podatkowych nie będą naliczane, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. Aktualnie trzykrotność tej opłaty wynosi 8,70 zł.

„Przenoszenie" nadpłaty pomiędzy podatkami

Nadpłata w ramach jednego rodzaju podatku (np. PIT) może być zaliczona na poczet przyszłych  zobowiązań w innych podatkach (VAT, PCC). Warunkiem dokonania takiej kompensaty jest złożenie  wniosku o dokonanie stosownego zaliczenia (o czym piszemy wyżej).

Zobacz też:

 • wyrok NSA w sprawie możliwości zaliczenia nadpłaty w podatku od nieruchomości na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, dla których właściwy jest inny organ podatkowy, aniżeli organ właściwy dla rozliczeń podatku od nieruchomości.

Czy ta strona była przydatna?