Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obliczanie zaliczki/podatku PIT na działalności

Jako przedsiębiorca jesteś zobowiązany do obliczania oraz odprowadzania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy. Jeśli wybrałeś ryczałt albo kartę podatkową, co miesiąc płacisz podatek. 

Uwaga! Nie musisz składać miesięcznych deklaracji podatkowych PIT - podatek rozliczać w rocznym zeznaniu.

Terminy zapłaty zaliczek na podatek

Możesz wybrać miesięczne albo kwartalne rozliczanie się z PIT. Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy powinna być zapłacona do 20 dnia miesiąca po miesiącu, którego zaliczka dotyczy. Zaliczka kwartalna – do 20 dnia miesiąca po kwartale, za który regulowane jest zobowiązanie.

Z obowiązku wpłaty ostatniej zaliczki na podatek (za grudzień lub ostatni kwartał) są zwolnieni ci, którzy przed upływem terminu jej wpłaty (czyli do 20 stycznia następnego roku podatkowego) złożą zeznanie roczne oraz wpłacą wynikający z niego podatek.

Obliczanie zaliczki na podatek skala podatkowa

Obowiązek wpłacania zaliczki powstaje od  miesiąca/kwartału, w którym dochody osiągnięte od początku roku przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatkowej. W 2018 roku jest to kwota 3 089 zł, a po uwzględnieniu zasad zaokrąglania podatku - 3 091 zł.

Schemat wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu według skali podatkowej wygląda następująco:

 1. W pierwszej kolejności od kwoty przychodu (liczonego od początku roku) odejmij koszty przez ten okres poniesione. W ten sposób otrzymasz różnicę między przychodami a kosztami, czyli kwotę dochodu.
 2. Następnie od uzyskanej kwoty odejmij stratę z lat ubiegłych oraz sumę zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, czyli rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe (chyba, że wykazałeś je wcześniej, jako koszty). Pamiętaj, że składki na ubezpieczenia społeczne możesz albo zaliczyć do kosztów, albo odjąć od dochodu. Jeśli płacisz składkę na Fundusz Pracy możesz wyłącznie zaliczyć ją do kosztów). Dochód ten możesz pomniejszyć także o inne przysługujące ci odliczenia, np.dokonane darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne. Dochód po odliczeniach zaokrąglij do pełnych złotych. Uzyskasz tym samym podstawę opodatkowania.
 3. Jeśli  podstawa opodatkowania nie przekracza 85 528 zł, pomnóż podstawę opodatkowania przez 18% stawkę podatku i odejmij 556,02 (kwotę zmniejszającą podatek według skali podatkowej). Gdy twoje dochody przekroczą kwotę 85 528 zł – oblicz nadwyżkę ponad tę kwotę, następnie nadwyżkę przemnóż przez 32% i dodaj do tego wyniku kwotę 15 395,04 zł. Tak obliczonej kwoty zaliczki nie pomniejszaj już o kwotę zmniejszającą podatek.
 4. Od uzyskanej kwoty podatku odejmij sumę opłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (odliczeniu podlega 7,75% podstawy wymiaru, zaś cała składka wynosi 9%) i tym samym otrzymasz podatek należny od początku roku.
 5. Od kwoty podatku należnego od początku roku odejmij sumę należnych zaliczek  za poprzednie miesiące. Uzyskasz tym samym kwotę należnej zaliczki za dany miesiąc/kwartał.
 6. Zaliczkę należną za dany miesiąc/kwartał zaokrąglij do pełnych złotych. Uzyskasz kwotę podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego.

Podatek liniowy

Schemat wyliczania zaliczki na podatek dochodowy – opodatkowanie podatkiem liniowym.

 1. W pierwszej kolejności od kwoty przychodu (od początku roku) odejmij koszty przez ten okres czasu poniesione. W ten sposób otrzymasz kwotę dochodu.
 2. Następnie od uzyskanej kwoty odejmij stratę z lat ubiegłych oraz sumę zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Otrzymany dochód zaokrąglij do pełnych złotych.
 3. Pomnóż podstawę opodatkowania przez 19% stawkę podatku. Otrzymasz kwotę podatku.
 4. Od podatku odejmij sumę opłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (odliczeniu podlega 7,75% podstawy wymiaru, zaś cała składka wynosi 9%). Otrzymasz podatek należny.
 5. Od kwoty podatku należnego od początku roku odejmij sumę należnych zaliczek za poprzednie miesiące. Uzyskasz tym samym kwotę należnej zaliczki za dany miesiąc/kwartał.
 6. Zaliczkę należną za dany miesiąc/kwartał zaokrąglij do pełnych złotych. Uzyskasz kwotę podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego.

UWAGA! Począwszy od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (przy zasadach ogólnych), gdy należna zaliczka (bądź zaliczki od dochodów osiąganych przez kilka następujących po sobie okresów rozliczeniowych) nie przekracza 1 000 zł.

Możesz nie wpłacać obliczonej zaliczki, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku po pomniejszeniu o sumę zaliczek już wpłaconych od początku roku, nie przekracza 1 000 zł. Jeżeli natomiast tak obliczony podatek przekracza 1000 zł, to wpłacie podlega cała kwota, tj. różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku.

Obliczanie podatku przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych

Przy ryczałcie możesz wybrać miesięczne albo kwartalne rozliczanie się z urzędem. Ryczałt za dany miesiąc powinien być zapłacony do 20 dnia następnego miesiąca, a za grudzień – w terminie złożenia zeznania. Ryczałt za dany kwartał – do 20 dnia miesiąca po kwartale, za który regulowane jest zobowiązanie, a za ostatni kwartał – w terminie złożenia zeznania.

Pamiętaj, że podatek przy ryczałcie oblicza się odrębnie dla każdego miesiąca/kwartału (a nie narastająco od początku roku, jak przy rozliczaniu na zasadach ogólnych i podatku liniowym). Jak obliczyć ryczałt?

 1. Od kwoty przychodu odejmij zapłacone w danym miesiącu/kwartale składki na ubezpieczenia społeczne. Jeśli składki były wyższe niż przychód, nieodliczoną część składki rozliczyć możesz w następnych miesiącach/kwartałach. Przychód możesz pomniejszyć także o inne przysługujące ci odliczenia, np. na podstawie art. 26 ustawy PIT (dokonane darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne). Otrzymujesz podstawę opodatkowania (zaokrąglana jest do pełnych złotych).
 2. Podstawę opodatkowania przemnóż przez tę stawkę ryczałtu, która dotyczy Twojej działalności. Otrzymasz wartość podatku.
 3. Od podatku odejmij zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętaj, że odliczeniu podlega 7,75% podstawy wymiaru składki. Jeśli składka była wyższa niż wysokość podatku, nieodliczoną część składki rozliczyć możesz w następnych miesiącach/kwartałach. Kwotę podatku zaokrąglasz do pełnych złotych.

Karta podatkowa

Ustalony decyzją urzędu skarbowego podatek dochodowy, po pomniejszeniu o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, jest odprowadzany na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień – do 28 grudnia roku podatkowego.

W przypadku rozliczania w formie karty podatkowej, nie ma możliwości kwartalnych wpłat na podatek dochodowy.

Ważne informacje

Pamiętaj, że odliczeniu od dochodu (przychodu) podlegają składki ZUS faktycznie zapłacone w danym roku, niezależnie od tego, którego roku dotyczą. Jeśli opłacisz faktycznie dopiero w roku bieżącym składki społeczne za lata ubiegłe, będą one wówczas podlegać odliczeniu w roku ich zapłaty.

Czy ta strona była przydatna?