Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zeznania podatkowe i płacenie podatków przy działalności

Jeśli prowadzisz działalność, musisz w ciągu roku opłacać zaliczki na podatek dochodowy, a po zakończeniu roku kalendarzowego musisz złożyć w terminie rozliczenie roczne podatku dochodowego na odpowiednim formularzu. Jeśli
z rozliczenia wyniknie konieczność zapłaty podatku również należy zapłacić właściwą kwotę podatku.

Rozliczenie roczne

 • Jeśli twoja działalność gospodarcza jest opodatkowana według skali podatkowej, roczne rozliczenie podatku składasz na formularzu PIT-36. Rozliczenie roczne za dany rok musisz złożyć w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następnego, a jeśli jest to dzień ustawowo wolny od pracy, rozliczenie musisz złożyć w najbliższy roboczy dzień następujący po dniu 30 kwietnia.
 • Jeśli wybrałeś opodatkowanie podatkiem liniowym, roczne rozliczenie podatku składasz na formularzu PIT-36L. Rozliczenie za dany rok musisz złożyć w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następnego, a jeśli jest to dzień ustawowo wolny od pracy, rozliczenie musisz złożyć w najbliższy roboczy dzień następujący po dniu 30 kwietnia.
 • Jeśli podatek płacisz w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, roczne rozliczenie składasz na formularzu PIT-28. Rozliczenie za dany rok musisz złożyć
  w terminie do końca lutego danego roku kalendarzowego, a jeśli jest to dzień ustawowo wolny od pracy, rozliczenie musisz złożyć w najbliższy roboczy dzień następujący po ostatnim dniu w tym miesiącu.Jeśli płacisz podatek w formie karty podatkowej, rozliczenie za dany rok podatku powinni złożyć za dany rok do dnia 31 stycznia roku następnego (a jeśli jest to dzień ustawowo wolny od pracy następny dzień roboczy następujący po tym dniu) na formularzu PIT-16A.

Zasady ogólne – skala podatkowa

 • zeznanie składasz na formularzu PIT-36,
 • w zeznaniu możesz wykazać dochody uzyskane wyłącznie ze źródła objętego skalą podatkową. Na jednym formularzu rozliczać dochody z działalności i etatu,
 • możesz rozliczyć się z małżonkiem i jako osoba samotnie wychowująca dzieci (chyba, że uzyskuje on przychody opodatkowane ryczałtem, liniowo albo kartą podatkową),
 • możesz odliczyć od dochodu;
  • składki na ubezpieczenia społeczne,
  • stratę z lat ubiegłych (maksymalnie 50% całkowitej wartości z danego roku),
  • składki na konto emerytalne IKZE,
  • ulgę rehabilitacyjną oraz na leki,
  • ulgę na internet i ulgi na działalność badawczo rozwojową,
  • darowizny na kościół oraz organizacje społeczne,
  • zwrot nienależnych świadczeń,
  • ulgi na samochód (w przypadku orzeczenia I lub II stopnia niepełnosprawności),
  • darowizny krwi oraz osocza;
 • możesz odliczyć od podatku:
  • zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% podstawy wymiaru),
  • ulgę prorodzinną (na dzieci),
  • ulgę abolicyjną, czyli kwoty podatku z zagranicy.

Podatek liniowy

 • zeznanie składasz na formularzu PIT-36L,
 • na formularzu rozliczasz dochody z działalności opodatkowanej liniowo. Inne dochody rozliczasz na odrębnych formularzach. Jeśli np. dodatkowo jesteś na etacie musisz złożyć PIT-37,
 • nie możesz rozliczać się z małżonkiem ani jako osoba samotnie wychowujące dzieci,
 • od dochodu możesz odliczyć;
  • zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne,
  • stratę z lat ubiegłych (maksymalnie 50% całkowitej wartości z danego roku),
  • składki na konto emerytalne IKZE;
 • od podatku możesz odliczyć:
  • zapłacone składki zdrowotne,
  • ulgę abolicyjną (podatek z zagranicy).

Złóż zeznanie podatkowe PIT-36, PIT-36L

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 • zeznanie składasz na formularzu PIT-28,
 • rozliczasz tylko przychody opodatkowane ryczałtem. Jeśli np. dodatkowo jesteś na etacie musisz złożyć PIT-37,
 • nie możesz rozliczać się z małżonkiem ani jako osoba samotnie wychowujące dzieci,
 • od dochodu możesz odliczyć m.in:
  • składki na ubezpieczenia społeczne,
  • stratę z lat ubiegłych (maksymalnie 50% całkowitej wartości z danego roku),
  • składki na konto emerytalne IKZE,
  • ulgę rehabilitacyjną oraz na leki,
  • ulgę na internet,
  • darowizny na kościół oraz organizacje społeczne,
  • zwrot nienależnych świadczeń,
  • ulgi na samochód (niepełnosprawni),
  • darowizny krwi oraz osocza,
 • od podatku możesz odliczyć:
  • zapłacone składki zdrowotne,
  • ulgę abolicyjną (podatek z zagranicy).

Złóż zeznanie podatkowe PIT-28

Karta podatkowa

 • składasz deklarację dot. zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne na formularzu PIT- 16A,
 • inne dochody rozliczasz w innych deklaracjach. Jeśli np. dodatkowo jesteś na etacie, musisz złożyć PIT-37,
 • od podatku możesz odliczyć tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Terminy podatkowe (roczne) w skrócie

Zeznanie podatkowe powinieneś złożyć do:

 • 31 stycznia:
  • PIT-16A (karta podatkowa) deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowtne
 • 28 (lub 29) lutego:
  • PIT-28
 • 30 kwietnia:
  • PIT-36 (działalność – skala podatkowa),
  • PIT-36L (podatek liniowy, działy specjalne produkcji rolnej),
  • PIT-38 (przychody uzyskane poza działalnością gospodarczą z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, pożyczonych papierów wartościowych, pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających, udziałów
   w spółkach posiadających osobowość prawną, objęcia udziałów lub akcji w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część),
  • PIT-39 (przychód z odpłatnej sprzedaży nieruchomości, przychód z tytułu umowy zamiany nieruchomości, które uzyskałeś poza działalnością gospodarczą).

Deklaracje przy dochodach zagranicznych

Jeżeli uzyskujesz przychody tylko z zagranicy, to deklarację wypełniasz wtedy,
jeśli umowa międzynarodowa nakazuje mu zastosować do jego przychodów metodę proporcjonalnego odliczenia.

Jeżeli nie uzyskałeś przychodów w Polsce a umowa międzynarodowa wskazują na metodę zwolnienia z progresją – nie składasz deklaracji (cała kwota jest bowiem zwolniona z opodatkowania).

Jeżeli oprócz przychodów zagranicznych – osiągasz również w kraju przychody podlegające opodatkowaniu – składasz deklarację.

Jak złożyć zeznanie PIT

Pamiętaj, że przy opłacaniu w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy nie musisz składać do urzędu skarbowego żadnych formularzy, lecz jedynie wpłacić na indywidualny mikrorachunek podatkowy właściwie wyliczoną kwotę zaliczki.
Składasz tylko zeznania roczne.

Tradycyjnie

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, podatek dochodowy powinieneś rozliczać w urzędzie skarbowym właściwym dla twojego miejsca stałego zamieszkania. Jeśli w ciągu roku zmieniłeś miejsce stałego zamieszkania, roczne rozliczenie podatku należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na twoje miejsce zamieszkania w dniu 31 grudnia roku za który składasz rozliczenie roczne. Wpłaty z tytułu zobowiązań podatkowych musisz wnosić na twój indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Aby rozliczyć się z podatku i zapłacić go, nie musisz odwiedzać urzędu skarbowego, chociaż jest to tradycyjny sposób składania deklaracji (pamiętaj przy tym aby pracownik urzędu potwierdził Ci, najlepiej na kserokopii deklaracji, potwierdzenie jej złożenia
w urzędzie skarbowym).

Formularz roczny możesz również listem poleconym na adres urzędu skarbowego, pamiętając o zachowaniu dowodu nadania listu. O terminie złożenia decyduje data stempla pocztowego. Jednak najprostszym i najszybszym sposobem  złożenia rozliczenia rocznego jest jego wysłanie za pomocą internetu.

Przez internet

Wysyłka deklaracji przez internet jest najszybsza i najwygodniejsza.
Pamiętaj: Nie możesz wysłać deklaracji podatkowych jako załączników do maila.

Możesz to zrobić z domu lub innego dowolnego miejsca posiadającego dostęp do internetu. Jeśli wysyłasz deklarację podatkową przez internet możesz ją złożyć
z podpisem elektronicznym podając kod certyfikatu lub też nawet bez użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W tej ostatniej formie możesz złożyć wszystkie wymienione wyżej deklaracje podatkowe, tj. PIT-36, PIT-36L, PIT-28 i PIT-16A.

Bez użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego możesz również złożyć korekty w/w deklaracji, jak również rozliczyć podatek wspólnie z małżonkiem, co dopuszcza opodatkowanie na zasadach ogólnych (deklaracja na formularzu PIT-36).

Aby wysłać deklarację bez użycia podpisu elektronicznego, należy wejść na stronę www.podatki.gov.pl (zakładka e-Deklaracje).

Odpowiedni rodzaj formularza możesz również pobrać ze strony www.portalpodatkowy.mf.gov.pl, sekcja Formularze.

Zobacz jak złożyć e-Deklarację

Po poprawnym wypełnieniu formularza (jeśli któreś z pól formularza wypełniłeś błędnie, system to wykaże) musisz wpisać kwotę przychodu wykazaną w poprzednio składanym zeznaniu rocznym. Tak więc jeśli np. składasz zeznanie roczne za 2019 r. musisz znać
i podać kwotę przychodów podaną w zeznaniu rocznym za 2018 r.

Jest to forma zapewnienia autentyczności składanej deklaracji podatkowej. Następnie należy, klikając na odpowiednią ikonę, wysłać deklarację. Po jej wysłaniu otrzymasz zwrotnie Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Należy je pobrać i zachować na dysku komputera i ew. wydrukować. UPO jest dowodem traktowanym na równi
z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia deklaracji w urzędzie skarbowym.
W formie elektronicznej bez użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego nie mogą być składane deklaracje przez pełnomocnika.

Uwaga! Począwszy od zeznań rocznych PIT za rok 2018 (dotyczy to osób, które nie prowadzą działalności), podatkowe zeznanie roczne przygotuje administracja skarbowa i udostępni do wglądu w aplikacji dostępnej na portalu podatkowym. Podatnik będzie mógł wybrać: czy skorzysta z tak przygotowanego zeznania podatkowego, dokona jego modyfikacji lub też samodzielnie wypełni i złoży zeznanie podatkowe. Administracja skarbowa udostępni zeznanie do wglądu i dokonania ew. zmian na portalu podatkowym od 15 lutego danego roku następującego po roku podatkowym. Ważne! Dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28 ten tryb udostępniania zeznań podatkowych będzie dostępny począwszy od rozliczeń za 2019 r. (czyli od 15 lutego 2020 r.).

Co jeśli nie złożę zeznania w terminie

Pamiętaj o terminowym składaniu deklaracji. W innym wypadku możesz zostać ukarany grzywną albo  odpowiadać za przestępstwo skarbowe. Jeśli zauważysz błąd w zeznaniu złóż czynny żal. Jest on skuteczny jeśli jednocześnie złożysz zaległą deklarację
i zapłacisz podatek.

Czynny żal nie będzie jednak skuteczny, jeżeli podatnik nie dostarczy zaległej deklaracji oraz nie ureguluje płatności podatku - jeżeli jest to konieczne.

Rozliczenie dochodów z dywidendy

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki, która wypłaca dywidendę pamiętaj, że dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych tzw. dywidendy opodatkowane są w sposób zryczałtowany. Podatek pobierany jest przez płatnika, którym w przypadku tego dochodu jest spółka. Nie masz obowiązku obowiązek złożenia zeznania i wykazania uzyskanego dochodu. Jeśli płatnik (spółka) nie odprowadziła podatku, masz obowiązek wykazać podatek z tego tytułu (w zależności od rodzaju pozostałych uzyskanych przez siebie dochodów) albo w deklaracji PIT-38 lub na formularzu PIT-36L albo na deklaracji PIT-36.

Płacenie podatków

Jeśli ze złożonej deklaracji podatkowej za dany rok kalendarzowy wyniknie konieczność zapłaty podatku lub też jeśli w ciągu roku kalendarzowego powstanie konieczność zapłaty zaliczek na podatek, podatek płacisz na twój indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś zobowiązany prowadzić księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów, podatek możesz płacić jedynie za pomocą  polecenia przelewu. Obowiązek ten nie dotyczy jedynie mikroprzedsiębiorców, którzy mogą płacić wszystkie zobowiązania podatkowe gotówką. Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników, oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.

Jeśli więc na przykład rozliczasz się z podatku ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub za pomocą karty podatkowej lub też prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów jesteś mikroprzedsiębiorcą (zgodnie z podaną wyżej definicją), podatek możesz zapłacić:

 • gotówką w kasie urzędu skarbowego,
 • w kasie podmiotu obsługującego urząd skarbowy,
 • lub w kasie w banku, na poczcie, w placówce spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej, biurze usług płatniczych czy w innej instytucji płatniczej na indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Najwygodniejszą jednak formą zapłaty podatku (i dla niektórych przedsiębiorców formą obowiązkową) jest zapłata za pomocą polecenia przelewu złożonego w banku prowadzącego rachunek bankowy twojego przedsiębiorstwa lub  w innej instytucji płatniczej w której prowadzisz rachunek (np. kasa oszczędnościowo-kredytowa).

Jeśli złożyłeś przed wymaganym terminem (np. przed 30 kwietnia w przypadku rozliczenia podatku na zasadach ogólnych na formularzu PIT-36) roczne rozliczenie podatku nie musisz koniecznie jednocześnie dokonywać zapłaty podatku wynikającego ze złożonego rozliczenia. Można to zrobić w różnych terminach byle zdążyć przed wymaganym terminem, tj. w tym przypadku przed 30 kwietnia.

Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie urzędu skarbowego lub w kasie na poczcie, w banku czy w innych instytucjach płatniczych, zaś przy zapłacie za pomocą polecenia przelewu – dzień obciążenia rachunku podatnika w banku, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub w innej instytucji płatniczej.

 

Czy ta strona była przydatna?