Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Odliczanie straty w podatkach

Jeśli prowadzisz firmę, może się zdarzyć, że suma kosztów uzyskania przychodów przekroczy w danym roku podatkowym sumę przychodów. Czyli więcej wydałeś niż zarobiłeś. Mamy wtedy do czynienia ze stratą.

Pamiętaj, że przepisy umożliwiają odliczenie straty od dochodu i zmniejszenie podatku dochodowego. Możesz to zrobić wtedy, gdy osiągniesz dochód, czyli wtedy, gdy twoje przychody będą większe niż wydatki.

Stratę możesz odliczyć od dochodu w ciągu pięciu kolejnych lat (po roku, w którym poniosłeś stratę).

Pamiętaj jednak o pewnych warunkach

  • strata z lat ubiegłych musi pomniejszać dochody uzyskane z tego samego źródła
  • wysokość jednorazowego odliczenia straty w danym roku nie może przekroczyć 50% kwoty straty.

Masz prawo wyboru, kiedy w ciągu tych pięciu lat odliczysz stratę i w jakiej wysokości (oczywiście kwota odliczenia nie może przekroczyć 50% kwoty poniesionej straty za dany rok podatkowy).

Jeśli odliczasz stratę uzyskaną za więcej niż jeden rok, kwotę odliczenia należy obliczyć dla każdego roku podatkowego odrębnie.

Jeśli nie masz w określonym roku podatkowym dochodu, nie możesz rozliczyć straty. W skrajnym przypadku, kiedy w kolejnych pięciu latach podatkowych nie wystąpi dochód, strata podatkowa może nie być w ogóle rozliczona (tj. „przepada"). Jeśli uzyskujesz dostatecznie wysokie dochody z tego samego źródła, z którego poniesiona była strata – pełnego rozliczenia poniesionej straty możesz dokonać w ciągu dwóch lat podatkowych.

Zasady te nie dotyczą strat:

  • z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych, m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  • z odpłatnego zbycia walut wirtualnych,
  • z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da,
  • ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

Ważne! Od 2019 roku istnieje możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł (dopiero nadwyżka tej kwoty jest rozliczana na dotychczasowych zasadach, uwzględniających maksymalnie 50 proc. w jednym roku). Dzięki możliwości rozliczenia straty w ciągu jednego roku kalendarzowego możesz już w jednym roku obniżyć należny podatek, zamiast rozbijania rozliczenia na mniejsze kwoty i rozciągania go w czasie. Jednorazowe rozliczenie straty do 5 mln zł stosuje się do strat za lata podatkowe, które rozpoczynają się po 31 grudnia 2018 r.

Przykład rozliczenia straty (standardowe)

Jan Kowalski poniósł w 2014 r. stratę w wysokości 5000 zł, i w kolejnym 2015 r. – stratę w wysokości 3000 zł.

Zakładając, że w kolejnych latach swojej działalności gospodarczej osiągnie już dostatecznie wysoki dochód, mógł ją rozliczyć przy rozliczeniu podatku za lata 2016 – 2017:

Rok podatkowy 2016 2017 2018 2019 2020
Kwota straty za 2014 do odliczenia od dochodu 2500 2500      
Kwota straty za 2015 do odliczenia od dochodu 1500 1500      

Stratę może też rozliczyć w dłuższym okresie, w następnych pięciu latach podatkowych, licząc od roku w którym strata wystąpiła.

Rok podatkowy 2016 2017 2018 2019 2020
Kwota straty za 2014 do odliczenia od dochodu 1250 1250 1250 1250  
Kwota straty za 2015 do odliczenia od dochodu 600 600 600 600 600

Uwaga*: W powyższej tabeli dla uproszczenia przedstawiono rozliczenie straty co roku w równych częściach. Oczywiście można rozliczyć stratę w różnych kwotach każdego roku  (o tym Ty decydujesz), byle kwota odliczenia w danym roku nie przekroczyła 50% wartości straty.

Jeśli rozliczasz się na zasadach ogólnych, kwotę odliczonej od dochodu w roku podatkowym straty z lat ubiegłych wykazujesz w zeznaniu rocznym PIT-36, w części E – należy podać tutaj źródło straty oraz odliczoną kwotę.

Jeśli rozliczasz się z podatku dochodowego liniowo, kwotę odliczonej od dochodu w roku podatkowym straty z lat ubiegłych podajesz w zeznaniu rocznym PIT-36L, w części E – należy podać tutaj źródło straty oraz odliczoną kwotę.

Jeśli odprowadzasz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, wypełniając zeznanie roczne PIT-28, kwotę odliczonej od przychodów w roku podatkowym straty z lat ubiegłych wykazujesz w części D.

Podatnicy, którzy płacą CIT, kwotę odliczonej od dochodu w roku podatkowym straty z lat ubiegłych wykazują w formularzu CIT-8/0, w części B.2.. Kwota ta  łącznie z innymi odliczeniami od dochodu wymienionymi w części B.3. tego formularza  jest wykazywana w części E.1. zeznania rocznego CIT-8.

Rozliczanie straty w ciągu roku

Z rozliczeniem straty z działalności za lata ubiegłe nie musisz czekać do rozliczenia rocznego podatku dochodowego. Możesz odliczyć ją w trakcie roku podatkowego od dochodu bieżącego. Pomniejszy to podstawę opodatkowania i kwoty zaliczek na podatek dochodowy należnych do wpłaty na rzecz urzędu skarbowego. Jeśli w ostatecznym rozliczeniu rocznym podatku dochodowego nie osiągniesz dochodu, lecz stratę, co spowoduje że nie będziesz mógł skorzystać z odliczenia straty z lat ubiegłych, nie tracisz kwoty straty, którą „zaliczkowo" odliczyłeś w ciągu roku. Kwota ta może być bowiem odliczona w kolejnych latach podatkowych.

Jeśli zamkniesz lub zawiesisz firmę, którą rozliczałeś na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a następnie ją otworzysz, to zachowujesz prawo do rozliczenia straty z lat ubiegłych na takich samych zasadach, jakie miałbyś, gdybyś nie zamykał działalności. Przy czym pięcioletni okres na rozliczenie poniesionej straty uwzględnia okres, kiedy działalność była zawieszona lub zamknięta.

Zobacz:

Czy ta strona była przydatna?