Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podatek PIT z działalności - obliczanie zaliczki lub wysokości podatku

Jak obliczać zaliczki na podatek dochodowy lub wysokość tego podatku. Jakie są terminy rozliczeń.

Kto płaci zaliczkę, a kto podatek

Przedsiębiorcy są zobowiązani do obliczania oraz odprowadzania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy, chyba że wybrali ryczałt albo kartę podatkową. W takim wypadku będą co miesiąc płacić podatek.

Nie musisz składać miesięcznych deklaracji podatkowych PIT - podatek rozliczasz
w zeznaniu rocznym.

Pamiętaj: Odliczeniu od dochodu (przychodu) podlegają składki ZUS faktycznie zapłacone w danym roku, niezależnie od tego, którego roku dotyczą. Jeśli opłacisz faktycznie dopiero w roku bieżącym składki społeczne za lata ubiegłe, będą one wówczas podlegać odliczeniu w roku ich zapłaty.

Terminy zapłaty zaliczek na podatek

Możesz wybrać miesięczne albo kwartalne rozliczanie się z PIT. Zaliczka miesięczna na podatek dochodowy powinna być zapłacona do 20 dnia miesiąca po miesiącu, którego zaliczka dotyczy. Zaliczka kwartalna – do 20 dnia miesiąca po kwartale, za który regulowane jest zobowiązanie.

Obowiązek wpłacania zaliczki powstaje od miesiąca/kwartału, w którym dochody osiągnięte od początku roku przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatkowej.

Z obowiązku wpłaty ostatniej zaliczki na podatek (za grudzień lub ostatni kwartał) są zwolnieni ci, którzy przed upływem terminu jej wpłaty (czyli do 20 stycznia następnego roku podatkowego) złożą zeznanie roczne oraz wpłacą wynikający z niego podatek.

Ważne! W 2020 r. w związku ze zwalczaniem skutków wywołanych przez epidemię wirusa Covid-19 zaliczki miesięczne pobrane:

 • w marcu podlegają wpłacie do 20 sierpnia 2020 r.
 • w kwietniu podlegają wpłacie do 20 października 2020 r.
 • w maju podlegają wpłacie do 20 grudnia 2020 r.

Kwota wolna od podatku w 2019 i 2020

Ustalając zaliczkę na podatek dochodowy wg. skali podatkowej należy uwzględnić
tzw. kwotę zmniejszającą podatek. Wysokość tej kwoty uzależniona jest od wysokości dochodu (podstawy obliczenia podatku).

Kwota zmniejszająca podatek w 2019 r. wynosi:

 1. 1420 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
 2. 1420 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 871 zł 70 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej
  od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 3. 548 zł 30 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 4. 548 zł 30 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 548 zł 30 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej
  od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.

Kwota zmniejszająca podatek za 2020 r. wynosi:

 1. 1360 zł - dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł;
 2. 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku - 8000 zł) ÷ 5000 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł;
 3. 525 zł 12 gr - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł;
 4. 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku - 85 528 zł) ÷ 41 472 zł - dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł."

Skala podatkowa w 2019 i 2020

Podatek dochodowy za 2019 r. obliczany jest według następującej skali podatkowej:

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
  85 528 zł 17,75% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 zł   15 181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł


Podatek dochodowy za 2020 r. obliczany będzie według następującej skali podatkowej: 

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
  85 528 zł 17% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 zł   14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Obliczanie zaliczki - opodatkowanie wg skali podatkowej

 1. W pierwszej kolejności od kwoty przychodu (liczonego od początku roku) odejmij koszty w tym okresie poniesione. W ten sposób otrzymasz różnicę między przychodami
  a kosztami, czyli kwotę dochodu.
 2. Następnie od uzyskanej kwoty dochodu odejmij ewentualną stratę z lat ubiegłych
  oraz sumę zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, czyli rentowe, emerytalne, chorobowe i wypadkowe
  (chyba, że wykazałeś je wcześniej, jako koszty).
  Pamiętaj: Składki na ubezpieczenie społeczne możesz albo zaliczyć do kosztów, albo odjąć od dochodu. Jeśli płacisz składkę na Fundusz Pracy możesz wyłącznie zaliczyć ją do kosztów). Dochód ten możesz pomniejszyć także o inne przysługujące ci odliczenia,
  np. dokonane darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne. Dochód po odliczeniach zaokrąglij do pełnych złotych. Uzyskasz tym samym podstawę opodatkowania.
 3. Jeśli  podstawa opodatkowania nie przekracza 85 528 zł:
    a) w okresie od października do grudnia 2019 r. pomnóż podstawę opodatkowania przez 17,75% (stawkę podatku) i odejmij 548,30 zł (kwotę zmniejszającą  podatek).
  Gdy twoje dochody przekroczą kwotę 85 528 zł – oblicz nadwyżkę ponad tę kwotę, następnie nadwyżkę przemnóż przez 32% i dodaj do tego wyniku kwotę 15 181,22 zł.
  Tak obliczonej kwoty zaliczki nie pomniejszaj już o kwotę zmniejszającą podatek.
    b) od 1 stycznia 2020 r. pomnóż podstawę opodatkowania przez 17% (stawkę podatku) i odejmij 525,12 zł (kwotę zmniejszającą podatek). Gdy twoje dochody przekroczą kwotę 85 528 zł – oblicz nadwyżkę ponad tę kwotę, następnie nadwyżkę przemnóż przez 32%
  i dodaj do tego wyniku kwotę 14 539,76 zł. Tak obliczonej kwoty zaliczki nie pomniejszaj już o kwotę zmniejszającą podatek.
 4. Od uzyskanej kwoty podatku odejmij sumę opłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (odliczeniu podlega 7,75% podstawy wymiaru, zaś cała składka wynosi 9%) i tym samym otrzymasz podatek należny od początku roku.
 5. Od kwoty podatku należnego od początku roku odejmij sumę należnych zaliczek  za poprzednie miesiące. Uzyskasz tym samym kwotę należnej zaliczki
  za dany miesiąc/kwartał.
 6. Zaliczkę należną za dany miesiąc/kwartał zaokrąglij do pełnych złotych. Uzyskasz kwotę podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego.

Obliczanie zaliczki - opodatkowanie podatkiem liniowym

 1. W pierwszej kolejności od kwoty przychodu (od początku roku) odejmij koszty przez ten okres czasu poniesione. W ten sposób otrzymasz kwotę dochodu.
 2. Następnie od uzyskanej kwoty odejmij stratę z lat ubiegłych oraz sumę zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Otrzymany dochód zaokrąglij do pełnych złotych.
 3. Pomnóż podstawę opodatkowania przez 19% stawkę podatku. Otrzymasz kwotę podatku.
 4. Od podatku odejmij sumę opłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne (odliczeniu podlega 7,75% podstawy wymiaru, zaś cała składka wynosi 9%). Otrzymasz podatek należny.
 5. Od kwoty podatku należnego od początku roku odejmij sumę należnych zaliczek za poprzednie miesiące. Uzyskasz tym samym kwotę należnej zaliczki za dany miesiąc/kwartał.
 6. Zaliczkę należną za dany miesiąc/kwartał zaokrąglij do pełnych złotych. Uzyskasz kwotę podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego.

Pamiętaj: Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązku wpłaty zaliczki na podatek dochodowy (przy zasadach ogólnych), gdy należna zaliczka (bądź zaliczki od dochodów osiąganych przez kilka następujących po sobie okresów rozliczeniowych) nie przekracza 1 000 zł. 

W związku z tym, możesz nie wpłacać obliczonej zaliczki, jeżeli podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku po pomniejszeniu o sumę zaliczek już wpłaconych od początku roku, nie przekracza 1 000 zł. Jeżeli natomiast tak obliczony podatek przekracza 1000 zł, to wpłacie podlega cała kwota, tj. różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek wpłaconych od początku roku.

Obliczanie podatku - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

 1. Od kwoty przychodu odejmij zapłacone w danym miesiącu/kwartale składki na ubezpieczenia społeczne. Jeśli składki były wyższe niż przychód, nieodliczoną część składki rozliczyć możesz w następnych miesiącach/kwartałach. Przychód możesz pomniejszyć także o inne przysługujące ci odliczenia, np. na podstawie art. 26 ustawy PIT (dokonane darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne). Otrzymujesz podstawę opodatkowania (zaokrąglana jest do pełnych złotych).
 2. Podstawę opodatkowania przemnóż przez tę stawkę ryczałtu, która dotyczy twojej działalności. Otrzymasz wartość podatku.
 3. Od podatku odejmij zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Pamiętaj,
  że odliczeniu podlega 7,75% podstawy wymiaru składki. Jeśli składka była wyższa niż wysokość podatku, nieodliczoną część składki rozliczyć możesz w następnych miesiącach/kwartałach. Kwotę podatku zaokrąglasz do pełnych złotych.

  Możesz wybrać miesięczne albo kwartalne rozliczanie się z urzędem. Podatek oblicza się odrębnie dla każdego miesiąca lub kwartału, a nie narastająco od początku roku,
  jak przy rozliczaniu na zasadach ogólnych i podatku liniowym.

  Ryczałt za dany miesiąc powinien być zapłacony do 20 dnia następnego miesiąca,
  a za grudzień – w terminie złożenia zeznania. Ryczałt za dany kwartał – do 20 dnia miesiąca po kwartale, za który regulowane jest zobowiązanie, 

  a za ostatni kwartał – w terminie złożenia zeznania.

Karta podatkowa

Ustalony decyzją urzędu skarbowego podatek dochodowy, po pomniejszeniu
o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne, jest odprowadzany na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły,
a za grudzień – do 28 grudnia roku podatkowego.

W przypadku rozliczania w formie karty podatkowej, nie ma możliwości kwartalnych wpłat na podatek dochodowy.

Czy ta strona była przydatna?