Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ulgi podatkowe PIT

Podobnie jak inni podatnicy PIT, możesz korzystać z ulg podatkowych. To, jakie ulgi możesz zastosować, zależy od formy opodatkowania. Największe możliwości pod tym względem daje opodatkowanie na zasadach ogólnych.

Jako przedsiębiorca masz m.in. prawo do odliczania od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne, a od podatku możesz odliczyć składkę zdrowotną. Masz również prawo do ulgi z tytułu straty.

Przepisy podatkowe pozwalają na stosowanie innych ulg (odliczanych od dochodu albo podatku) w tym m.in.:

 • na działalność badawczo-rozwojową
 • na internet
 • darowizny na cele pożytku publicznego
 • darowizny na cele krwiodawstwa
 • darowizny kościelne
 • ulga rehabilitacyjna
 • ulgi dla osób niepełnosprawnych.

Uwaga! Poniżej opisujemy wybrane ulgi przy działalności. Szczegóły dotyczące pozostałych ulg PIT znajdziesz na stronach Ministerstwa Finansów

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

W związku z prowadzeniem działalności badawczo-rowojowej podatnikom przysługuje ulga polegająca na odliczaniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na ten rodzaj działalności - tzw. „kosztów kwalifikowanych".

Mechanizm omawianej ulgi polega na odliczaniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność B+R, tzw. „kosztów kwalifikowanych".

Jest to zatem dodatkowe pomniejszenie podstawy opodatkowania z tego samego tytułu, z którego dany koszt został już zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Za koszty kwalifikowane uznaje się:

 • wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej oraz związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne
 • wynagrodzenia z tytułu umów  zecenia lub o dzieło w części związanej z działalnością badawczo-rozwojową
 • nabycie niebądącego środkiem trwałym sprzętu specjalistycznego oraz materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową a także nabycie od takiej jednostki wyników prowadzonych przez nią badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4 ustawy PIT
 • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na:
  • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy
  • prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego
  • odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie
  • opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością (z zastrzeżeniem centrów badaczo-rozwojowych).

Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z ulgi, są obowiązani w prowadzonej ewidencji (księgach rachunkowych albo podatkowej księdze przychodów i rozchodów) wyodrębnić koszty działalności B+R.

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały podatnikowi zwrócone w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podatawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Podatnicy są obowiązani wykazać w zeznaniu koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu.

Jeżeli w roku podatkowym, za który ma być dokonane odliczenie, podatnik poniósł stratę lub wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Podatnikowi, który w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności poniósł stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego za ten rok odliczenia, przysługuje kwota zwrotu, odpowiadająca iloczynowi nieodliczonego odliczenia i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym. Ten mechanizm stosuje się również w roku podatkowym następującym bezpośrednio po roku rozpoczęcia działalności, jeżeli w tym roku podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Wykazana w zeznaniu kwota zwrotu stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Nie jest rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej podatnik, który w roku rozpoczęcia tej działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Jeżeli podatnik przed upływem trzech lat podatkowych, licząc od końca roku podatkowego, za który złożył zeznanie, w którym wykazał kwotę zwrotu gotówkowego został postawiony w stan upadłości lub likwidacji, wykazana kwotę zwrotu musi zwrócić.

Zobacz informacje na Portalu Podatkowym

Dowiedz się:

Ulga podatkowa na innowacje (Innovation Box) od 2019 roku

Jeśli jesteś:

 • właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub licencjobiorcą praw własności intelektualnej (zwane w przepisach „kwalifikowalnym prawem własności intelektualnej”),
 • i prawa te są chronione na podstawie m. in. patentu, dodatkowego prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, prawa z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonego do obrotu, autorskiego prawa do programu komputerowego,
 • prowadzisz działalność badawczo-rozwojową bezpośrednio związaną z wytworzeniem, komercjalizacją, rozwojem lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej,

od 1 stycznia 2019 r. będziesz miał możliwość zapłaty podatku dochodowego o preferencyjnej stawce 5% (dotyczy zarówno PIT, jak i CIT) od dochodów z komercjalizacji tych praw. Z preferencji będziesz mógł również skorzystać, gdy dokonasz zakupu praw własności intelektualnej, o których mowa powyżej, pod warunkiem, iż następnie poniesiesz koszty związane z rozwojem lub ulepszeniem nabytego prawa.

Z ulgi będziesz miał możliwość korzystania przez cały okres trwania ochrony prawnej kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W przypadku tych aktywów, które podlegają procedurze zgłoszenia/rejestracji, będziesz mógł skorzystać z preferencji podatkowej od momentu zgłoszenia lub złożenia wniosku o rejestrację. Będziesz miał obowiązek zwrotu kwoty ulgi w przypadku wycofania wniosku, odmowy udzielenia prawa lub odrzucenia wniosku o rejestrację.

Dochodem kwalifikującym się do ulgi Innovation Box jest dochód uzyskany z tytułu należności lub opłat licencyjnych lub innych należności związanych z wykorzystywaniem kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, dochód ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jak również, co istotne, dochód z tego aktywa uwzględniony w cenie sprzedaży lub usługi określany na zasadzie ceny rynkowej. W celu obliczenia kwalifikowanego dochodu będzie trzeba posłużyć się określonym wzorem matematycznym określonym w przepisach. Kluczowymi składowymi tego wzoru są koszty poniesione na prowadzoną bezpośrednio przez przedsiębiorcę działalność badawczo–rozwojową związaną z prawem własności intelektualnej, nabycie wyników prac badawczo–rozwojowych związanych z prawem własności intelektualnej czy nabycie przez przedsiębiorcę kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. W związku z tym aby skorzystać z tej ulgi będziesz musiał prowadzić szczegółową odrębną ewidencję rachunkową (dotyczy to również jeśli prowadzisz podatkową księgę przychodów i rozchodów), w sposób umożliwiający obliczenie podstawy opodatkowania, w tym powiązanie ponoszonych kosztów prac badawczo-rozwojowych z osiąganymi dochodami z praw własności intelektualnej powstałymi w wyniku przeprowadzenia tych prac. Oczywiście stosowanie tej ulgi będzie twoim prawem, a nie obowiązkiem.

Jeśli natomiast poniesiesz w danym roku podatkowym stratę z kwalifikowanych praw własności intelektualnej będziesz miał możliwość jej rozliczenia przez kolejnych pięć lat podatkowych w ramach działalności związanej z tymi prawami.

Ulga na dziecko

Jesteś przedsiębiorcą i zastanawiasz się, czy możesz skorzystać z ulgi podatkowej na dziecko? Możliwość ta obejmuje także przedsiębiorców, ale nie wszystkich. Z ulgi mogą korzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej. Oznacza to, że z ulgi nie skorzystasz, jeśli rozliczasz się liniowo, kartą podatkową albo ryczałtem ewidencjonowanym.

Jeżeli jednak oprócz wspomnianych dochodów (przychodów) uzyskujesz również dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę, rentę), to w zeznaniu podatkowym składanym tytułu uzyskiwania tych dochodów możesz skorzystać z ulgi.

Czyli jeśli rozliczasz się liniowo i oprócz dochodów z działalności uzyskałeś np. dochody z etatu, odliczysz ulgę w składanym dodatkowo PIT-37.

Ulga przysługuje na każde:

 • małoletnie dziecko, wobec którego wykonujesz władzę rodzicielską, które zamieszkiwało z Tobą, a w stosunku do dziecka pełniłeś funkcję opiekuna prawnego, nad którym sprawujesz opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą
 • pełnoletnie dziecko pozostające na Twoim utrzymaniu w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego lub w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej, które otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, nie ukończyło 25. roku życia, kontynuuje naukę w szkołach oraz poza dochodami z renty rodzinnej nie uzyskało w roku podatkowym dochodów

Wyjątkiem są dzieci:

 • pozostające w związku małżeńskim
 • dla których miejscem pobytu na podstawie orzeczenia sądu jest instytucja zapewniająca całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych
 • do których mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z wyłączeniem prywatnego najmu, ustawy o podatku tonażowym bądź też przepisy dotyczące opodatkowania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej według 19% stawki podatku.

Limity odliczenia

W przypadku tej ulgi obowiązują miesięczne limity odliczenia. Wysokość limitów jest zróżnicowana w zależności od liczby dzieci.

Za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonuje władzę, pełni funkcję, sprawuje opiekę lub utrzymuje dziecko limit wynosi:

 • na 1 dziecko - 92,67 zł (rocznie 1 112,04 zł)

Uwaga! W przypadku jednego dziecka warunkiem zastosowania odliczenia jest spełnienie kryterium dochodowości, o którym mowa poniżej.

 • na drugie dziecko - 92,67 zł (rocznie 1 112,04 zł)
 • na trzecie dziecko - 166,67 zł (rocznie 2 000,04 zł)
 • na czwarte i każde kolejne dziecko - 225 zł (rocznie 2 700 zł)

W przypadku, gdy w tym samym miesiącu w stosunku do dziecka wykonywana jest władza, pełniona funkcja sprawowana opieka, lub dziecko pozostaje na utrzymaniu podatnika, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznego limitu za każdy dzień sprawowania pieczy nad dzieckiem.

Odliczenie dotyczy łącznie:

 • obojga rodziców
 • opiekunów prawnych dziecka albo
 • rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim

Kwotę tę ww. osoby mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, jesteś obowiązany przedstawić zaświadczenia, oświadczenia oraz inne dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia (np. odpis aktu urodzenia dziecka; zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka; odpis orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowę zawartą między rodziną zastępczą a starostą; zaświadczenie o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Realizacja odliczenia następuje po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT‑36, PIT‑37, w którym podaje się liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci.

Prawo do ulgi w przypadku wychowywania jednego dziecka osoby wychowujące w roku jedno dziecko skorzystają z odliczenia, o ile ich roczne dochody nie przekroczą kryterium dochodowego, wynoszącego:

 • 112 000 zł w przypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (dochody podatnika i jego małżonka)
 • 112 000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko
 • 56 000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku.

Rodzice wychowujący dwoje i więcej dzieci skorzystają z ulgi bez względu na wysokość uzyskanego dochodu.

Określone powyżej kwoty obejmują wszystkie dochody opodatkowane na ogólnych zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania) i dodatkowo pomniejszone o zapłacone przez podatnika składki na jego ubezpieczenia społeczne.

UWAGA! Kwota niewykorzystanej ulgi, jaką możesz otrzymać nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu (wykazanych przez Ciebie lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub do zagranicznych systemów ubezpieczeń). Limit ten nie uwzględnia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne odliczone w ramach ryczałtu, karty podatkowej i podatku liniowego).

Wysokość ulgi z tytułu wychowywania jednego dziecka

Ulga wynosi 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1112,04 zł).

Przykład 1

Kowalscy pozostający w związku małżeńskim w  maju zostali rodzicami. Ich łączne dochody wyniosły 70 000 zł. W opisanym przypadku kwota ulgi wyniesie 741,36 zł (8 x92,67 zł).

Przykład 2

Iwona i Ryszard w kwietniu zostali rodzicami. W czerwcu zawarli związek małżeński. Iwona uzyskała w roku podatkowym dochody w wysokości 50 000 zł, a jej małżonek 80 000 zł. W  opisanym przypadku kwota ulgi wyniesie 834,03 zł (9 x 92,67 zł). Małżeństwo zostało zawarte w trakcie roku podatkowego (tj. nie trwało przez cały rok podatkowy), zatem przy ustalaniu prawa do ulgi należy uwzględnić limit dochodu w wysokości 56 000 zł w odniesieniu do każdego z rodziców. W konsekwencji z ulgi w opisanym przypadku może skorzystać wyłącznie Pani Iwona, bowiem jej roczne dochody mieszczą się w limicie uprawniającym do odliczenia.

Wysokość ulgi w przypadku wychowywania dwojga dzieci

 • Ulga wynosi po 92,67 zł miesięcznie (rocznie po 1112,04 zł) na pierwsze i drugie dziecko.

Przykład

Wiśniewscy wychowują dwoje dzieci. Jedno z dzieci w roku 2016 ukończyło studia licencjackie i nie kontynuuje nauki. Uzyskało także dochody w wysokości 2500 zł (niższe od kwoty wolnej od podatku). Drugie dziecko jest uczniem szkoły podstawowej. W opisanym przypadku łączna kwota odliczenia wyniesie 2038,74 zł (10 x 92,67 zł = 926,70 zł, czyli kwota odliczenia na pierwsze dziecko oraz 12 x 92,67 zł = 1112,04 zł czyli kwota odliczenia na drugie dziecko).

Czy ta strona była przydatna?