Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Gdzie załatwiać sprawy podatkowe – czyli właściwość miejscowa organów podatkowych

Zgodnie z ogólną zasadą właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania (dla przedsiębiorców wpisanych do CEIDG) lub adresu siedziby firmy (dla spółek zarejestrowanych w KRS).

Zmiana miejsca zamieszkania, adresu siedziby firmy bądź miejsca wykonywania czynności podlegających podatkowi może wpłynąć na zmianę twojego urzędu skarbowego. Jeśli zmiana warunkująca nową właściwość urzędu skarbowego nastąpiła w trakcie okresu rozliczeniowego, to zaliczkę za ten okres należy wpłacić już do nowego urzędu skarbowego.

PIT

Dla rozliczenia podatku dochodowy od osób fizycznych (PIT) właściwy jest urząd skarbowy według miejsca zamieszkania.

Wyjątkiem od ogólnej zasady określenia właściwości US dla rozliczenia PIT jest karta podatkowa. Organ właściwy przy takiej formie opodatkowania określa się według położenia zorganizowanego zakładu wskazanego we wniosku PIT-16 lub CEIDG.

CIT

Dla rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) właściwy miejscowo jest organ podatkowy według adresu siedziby wynikającej z odpowiedniego rejestru lub ze statutu lub umowy (jeżeli adres siedziby nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze).

VAT

Właściwy dla podatnika jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (osoby fizyczne) albo adres siedziby.

PCC

Dla rozliczania podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) organem podatkowym właściwym jest naczelnik urzędu skarbowego.

Właściwość konkretnego urzędu w sprawach PCC od umów, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się na terytorium Polski lub prawa majątkowe wykonywane w kraju – ustala się wg poniższych zasad:

W przypadku przeniesienia:

 • własności nieruchomości
 • własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
 • spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz
 • wynikających z przepisów prawa spółdzielczego:
  • prawa do domu jednorodzinnego i - prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym lub
  • prawa użytkowania wieczystego

właściwy jest naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

Jeżeli podpisujesz umowę w formie aktu notarialnego dotyczącą przeniesienia nieruchomości to notariusz, jako płatnik podatku, pobiera PCC i sam przekazuje go do urzędu skarbowego. Nie musisz już składać deklaracji PCC-3 i wpłacać podatku do urzędu skarbowego. 

W pozostałych przypadkach właściwy jest naczelnik urzędu skarbowego ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby podatnika.

W przypadku, gdy obowiązek zapłaty ciąży solidarnie (każdy z podatników odpowiada za zapłatę całej kwoty podatku) – właściwy jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub adres siedziby jednego z tych podmiotów.

W przypadku PCC od zawarcia lub zmiany umowy spółki – właściwy jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę spółki.

Jeżeli nie można ustalić właściwości miejscowej organu podatkowego w żaden powyższy sposób – właściwym organem podatkowym w zakresie PCC jest naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach podatku od czynności cywilnoprawnych od umów, których przedmiotem są rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) nabywcy.

Akcyza

Organami podatkowymi właściwymi w zakresie akcyzy są naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego i dyrektor izby administracji skarbowej, z tym że naczelnik urzędu celno-skarbowego jest organem podatkowym właściwym w zakresie akcyzy z tytułu importu i eksportu (z wyłączeniem poboru) oraz w zakresie wydania decyzji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku kontroli celno-skarbowej.

Ogólna zasada stanowi, że właściwość miejscową naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celno-skarbowego i dyrektora izby administracji skarbowej ustala się ze względu na miejsce wykonania czynności lub wystąpienia stanu faktycznego, podlegających opodatkowaniu akcyzą.

Od tej zasady ustawa przewiduje jednak wyjątki.

Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane na terenie właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, właściwość miejscową określa się dla:

 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej – ze względu na adres ich siedziby
 • osób fizycznych – ze względu na adres ich zamieszkania.

Jeżeli czynności podlegające opodatkowaniu są wykonywane na terenie właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych, organem podatkowym właściwym miejscowo, może być jeden z tych organów, wskazany przez podatnika w złożonym przez niego oświadczeniu. Jednakże niewykonywanie czynności w obszarze właściwości wskazanego organu podatkowego przez 12 miesięcy skutkuje ponownym ustaleniem jej na zasadach ogólnych

W sytuacjach:

 • ustalania norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych
 • przemieszczania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy
 • powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy o zamiarze wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego.

- właściwość miejscową ustala się ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub występowania stanów faktycznych podlegających opodatkowaniu akcyzą, z którymi związane są te czynności

Jeżeli nie można ustalić właściwości w ww. sposób, to właściwym organem podatkowym jest Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w Warszawie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Natomiast właściwym urzędem skarbowym, na którego rachunek bankowy dokonuje się wpłaty kwot z tytułu zapłaty akcyzy, przedpłat akcyzy i wpłat dziennych oraz z którego rachunku bankowego dokonuje się wypłaty kwot z tytułu zwrotu akcyzy, jest Urząd Skarbowy w Nowym Targu, którego terytorialny zasięg działania w tym zakresie obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Centra obsługi podatnika

W Polsce funkcjonuje 50 centrów obsługi podatnika, dzięki którym podatnicy mogą załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie skarbowym, ale także w wybranych miejscach na terenie kraju. Ponadto w centrach, oprócz spraw podatkowych, będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS i akcyzy.

Podatki i opłaty lokalne – podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, opłata targowa

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, i o wysokości stawek decyduje rada gminy, która jednak nie ma pełnej dowolności. Górne stawki określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych). Jest to jeden z podatków samorządowych, który zasila budżet gminy. Organem podatkowym właściwym w sprawach tego podatku jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).

Podatek od środków transportu

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydenta miasta), na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na terenie którego znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu. W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Opłata targowa

Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty określa, w drodze uchwały, rada gminy, z uwzględnieniem górnej granicy stawki ogłoszonej przez Ministra Finansów.

Rada gminy może zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Ponadto rada gminy może wprowadzić inne niż wskazane w ustawnie zwolnienia przedmiotowe od opłaty targowej. Organem właściwym w sprawach opłaty targowej organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydenta miasta), na którego terenie znajduje się targowisko.

Czy ta strona była przydatna?