Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złożenie zeznania podatkowego PIT-36/PIT36S, PIT-36L/PIT-36LS

Jesteś przedsiębiorcą i płacisz podatek według skali podatkowej lub podatek liniowy? Chcesz rozliczyć się z urzędem skarbowym? Pamiętaj, że zeznanie składasz od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Złóż je odpowiednio na formularzu PIT-36 lub PIT-36L. Rozlicz się też, gdy jesteś zarządcą przedsiębiorstwa w spadku. Wtedy złóż formularz PIT-36S lub PIT-36LS. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jako podatnik podatku dochodowego musisz składać co roku w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (lub poniesionej straty) w danym roku podatkowym.

Rozliczenia podatkowe w przypadku śmierci przedsiębiorcy

Możesz zapewnić ciągłość swojej działalności gospodarczej nawet po śmierci. Wystarczy, że ustanowisz zarządcę sukcesyjnego. Zrób to pisemnie. Jego działalność pozwala prowadzić przedsiębiorstwo na dotychczasowych zasadach do czasu załatwienia przez spadkobierców formalności związanych z dziedziczeniem. 

Zarządcę sukcesyjnego mogą też powołać mąż (lub żona) i spadkobiercy po śmierci przedsiębiorcy (nie później niż w ciągu 2 miesięcy). Należy to zrobić w formie aktu notarialnego.

Zarządca musi być wpisany do CEIDG. Prowadzona przez niego firma ma w nazwie określenie „w spadku”.

Przedsiębiorstwo w spadku:

 • kontynuuje metodę opodatkowania po zmarłym przedsiębiorcy do końca roku (w kolejnym roku może wybrać inną metodę)
 • jest podatnikiem z tytułu dochodów osiąganych w okresie od otwarcia spadku do dnia wygaśnięcia:
  • zarządu sukcesyjnego
  • uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, jeżeli zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony i zgłoszono kontynuowanie działalności zmarłego przedsiębiorcy

Zarządca jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego przedsiębiorstwa w spadku PIT-36S lub PIT-36LS (wtedy skreśl niewłaściwą nazwę).

Kto składa PIT-36/PIT-36S i PIT-36L/PIT-36LS

Złóż zeznanie:

 • PIT-36/PIT-36S – gdy uzyskasz dochody opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej (nie ma znaczenia liczba ich źródeł) i nie wypełniasz zeznania PIT-37:
  • prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą
  • prowadzisz działy specjalne produkcji rolnej
  • masz przychody z najmu, dzierżawy, podnajmu, poddzierżawy lub innych podobnych umów
  • masz przychody, od których samodzielnie opłacasz zaliczki na podatek (np. gdy wykonujesz osobiście działalność)
  • masz przychody z zagranicy (np. wynagrodzenie, emerytura)
  • masz przychody z innych źródeł opodatkowanych według skali podatkowej, od których płatnik nie musiał odprowadzać zaliczek
  • korzystasz ze zwolnienia w postaci tzw. kredytu podatkowego

Złóż zeznanie, jeśli rozliczasz się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem albo jako osoba samotnie wychowująca dzieci.

 • PIT-36L/PIT-36LS – gdy prowadzisz pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane 19% podatkiem, czyli tzw. podatkiem liniowym. Tych dochodów nie łączysz z dochodami opodatkowanymi według skali podatkowej, dlatego rozlicz je osobno.

Złóż formularz, jeśli rozliczasz się indywidualnie.

Wpłata

Twoim obowiązkiem jest też wpłacić do 30 kwietnia:

 • dla PIT-36/PIT-36S – różnicę między podatkiem należnym od dochodu wynikającego z zeznania a sumą wpłaconych za dany rok zaliczek, w tym również sumą zaliczek pobranych przez płatników
 • dla PIT-36L/PIT-36LS – należny podatek dochodowy wynikający z zeznania albo różnicę między podatkiem należnym wynikającym z zeznania a sumą wpłaconych za dany rok zaliczek

Odliczenie 1% podatku na organizacje pożytku publicznego

Możesz przekazać 1% podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP) bez dodatkowych wydatków. Wystarczy, że podczas wypełniania zeznania wybierzesz organizację, którą chcesz wesprzeć.

Znajdź organizację pożytku publicznego (OPP) w wyszukiwarce internetowej Ministerstwa Finansów.

Pamiętaj, że gdy złożysz zeznanie po terminie, to stracisz prawo do przekazania 1% podatku.


Słowniczek

Pozarolnicza działalność gospodarcza – jest to działalność zarobkowa:

 • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa
 • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż
 • polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

Jest to działalność prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów (np. ze stosunku służbowego, działalności wykonywanej osobiście).

Działy specjalne produkcji rolnej – obejmują: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin "in vitro", fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowlę dżdżownic, hodowlę entomofagów, hodowlę jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowlę i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.


Dowiedz się więcej o podatku PIT.

Sprawdź, jak rozliczać PIT na działalności.

Szczegółowe informacje o zeznaniu PIT-36/PIT-36S i zeznaniu PIT-36L/PIT-36LS znajdziesz na stronie Ministerstwa Finansów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż zeznanie po zakończeniu roku podatkowego, czyli od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeśli złożysz zeznanie wcześniej, urząd przyjmie datę na dzień 15 luty danego roku.

Pamiętaj, że jeśli termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę lub święta), to złóż zeznanie w kolejnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Ponadto złóż zeznanie:

 • przed opuszczeniem Polski – jeśli nie mieszkasz, ale masz dochody w roku podatkowym w Polsce (bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników, którzy nie robią rocznego obliczenia podatku)
 • do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym* (dotyczy tylko PIT-36/PIT-36S) – jeśli dla celów podatkowych mieszkasz w innym niż Polska kraju (UE, EOG lub w Szwajcarii) i chcesz mieć opodatkowanie:
  • wspólne z małżonkiem
  • jako osoba samotnie wychowująca dzieci
  • przychodów z działalności (np. artystycznej czy literackiej)  według skali podatkowej

* Do zeznania dołącz certyfikat rezydencji jako potwierdzenie twojego miejsca zamieszkania dla celów podatkowych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe

Złóż zeznanie do urzędu skarbowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania.

Miejsce zamieszkania określasz na:

 • ostatni dzień roku podatkowego
 • dzień śmierci przedsiębiorcy (tzw. otwarcie spadku)

Centrum obsługi podatnika

Zeznanie złożysz też w jednym z dowolnych centrów obsługi. Ponadto w centrum otrzymasz informacje potrzebne do poprawnego wypełnienia zeznania.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż zeznanie podatkowe

Dokumenty

Do formularza dołącz odpowiednie załączniki dla:

Jak podpisać i dostarczyć elektroniczne zeznanie

Zeznanie złożysz z wykorzystaniem podpisu elektronicznego (tzw. danych autoryzujących). Nie musisz mieć kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Przeczytaj więcej o elektronicznym podpisywaniu zeznań.

Sprawdź, w jaki sposób złożyć zeznanie drogą elektroniczną.


Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: 17 zł wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu skarbowego, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

Złóż zeznanie po zakończeniu roku podatkowego, czyli od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Jeśli złożysz zeznanie wcześniej, urząd przyjmie datę na dzień 15 luty danego roku.

Pamiętaj, że jeśli termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę lub święta), to złóż zeznanie w kolejnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Ponadto złóż zeznanie:

 • przed opuszczeniem Polski – jeśli nie mieszkasz, ale masz dochody w roku podatkowym w Polsce (bez pośrednictwa płatników lub za pośrednictwem płatników, którzy nie robią rocznego obliczenia podatku)
 • do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym* (dotyczy tylko PIT-36/PIT-36S) – jeśli dla celów podatkowych mieszkasz w innym niż Polska kraju (UE, EOG lub w Szwajcarii) i chcesz mieć opodatkowanie:
  • wspólne z małżonkiem
  • jako osoba samotnie wychowująca dzieci
  • przychodów z działalności (np. artystycznej czy literackiej)  według skali podatkowej

* Do zeznania dołącz certyfikat rezydencji jako potwierdzenie twojego miejsca zamieszkania dla celów podatkowych.

2. Urząd przyjmie twoje zeznanie

Nie czekaj na decyzję z urzędu po złożeniu zeznania, bo urząd jej nie wydaje.

Jeśli złożysz zeznanie elektronicznie, dostaniesz urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Jest ono generowane automatycznie przez system.

Korekta zeznania z urzędu

W niektórych sytuacjach, urząd może za ciebie skorygować zeznanie. Stanie się tak, gdy urząd stwierdzi, że zeznanie ma:

 • błędy rachunkowe
 • inne oczywiste omyłki
 • wypełnisz je niezgodnie z ustalonymi wymaganiami

Korekta zeznania z urzędu jest możliwa, gdy na skutek poprawek lub uzupełnień zmiana wysokości zobowiązania podatkowego albo kwoty nadpłaty nie przekracza 5000 zł.

Postępowanie podatkowe

Jeśli nie złożysz zeznania lub ma ono błędy (np. zaniżysz zobowiązanie podatkowe), urząd wszczyna postępowanie podatkowe. Urząd może wezwać cię do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia zeznania.

Urząd wyda decyzję, która określa prawidłową kwotę twojego zobowiązania.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd przyjmie twoje zeznanie, w chwili gdy je złożysz.

Jak możesz się odwołać

Masz prawo wnieść sprzeciw do urzędu skarbowego, który skorygował twoje zeznanie. Sprzeciw wnieś w ciągu 14 dni od dnia doręczenia ci uwierzytelnionej kopii skorygowanego zeznania. Jeśli wniesiesz sprzeciw, to unieważnia on korektę.

Warto wiedzieć

Przechowywanie zeznań

Po złożeniu zeznania, przechowuj jego kopię przez 5 lat, czyli do momentu jego przedawnienia. Czas liczysz od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Przechowuj też inne dokumenty, które potwierdzają twoje rozliczenie się z fiskusem (np. potwierdzenie nadania, gdy wysyłasz zeznanie listem poleconym).

Korekta zeznania

Możesz samodzielnie poprawić złożone już zeznanie. Korekta zeznania pozwala uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej lub sankcji podatkowych.

Szybszy zwrot nadpłaty podatku

Złóż PIT-36/PIT-36S lub PIT-36L/PIT-36LS przez internet (przez portal e-deklaracje). Dzięki temu możesz szybciej otrzymać ewentualny zwrot nadpłaconego podatku. Urząd zwróci ci nadpłatę w ciągu 45 dni. Czas nalicza się od daty złożenia deklaracji.

Jeśli złożysz zeznanie w formie papierowej, urząd zwróci ci nadpłatę w ciągu 3 miesięcy od daty przekazania przez ciebie deklaracji.

Złożenie PIT-u po terminie

Jeśli nie złożysz zeznania w wymaganym czasie, możesz stracić kilka korzyści (np. wspólne rozliczenie PIT-36 z małżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko, prawo do przekazania 1% podatku dla OPP).

Kary

Pamiętaj, że grożą ci kary, jeśli:

 • w zeznaniu podasz nieprawdę lub zataisz pewne informacje
 • nie poinformujesz urzędu o zmianie danych
 • nie złożysz zeznania lub zrobisz to po terminie

Instytucja czynnego żalu

Twoim obowiązkiem jest opłacanie podatków oraz składanie zeznań w terminie. Jeśli złożysz zeznanie później, możesz dostać mandat karny. Jeśli nie złożysz zeznania lub zrobisz to po terminie, możesz uniknąć kary. Złóż pismo, w którym przyznasz się do popełnionego czynu i wskaż jego okoliczności, tzw. czynny żal. Pamiętaj, że nie pomaga on we wszystkich sprawach (jeśli np. nie złożysz zeznania, a urząd wezwie cię do jego złożenia).

Czy ta strona była przydatna?