Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złożenie zeznania podatkowego PIT-28/PIT28S

Korzystasz z opodatkowania ryczałtem i chcesz rozliczyć się z urzędem skarbowym? Złóż PIT-28/PIT-28S. Sprawdź, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Usługę zrealizujesz na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów za pośrednictwem aktywnego formularza. Zeznanie PIT-28/PIT-28S podpiszesz tak zwanymi danymi autoryzującymi.

Uwaga! Jeśli masz problem z otwarciem formularzy na Portalu Podatkowym, sprawdź tutaj jak go rozwiązać.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przychody opodatkowane ryczałtem rozliczasz z urzędem skarbowym na formularzu PIT-28/PIT-28S. Masz na to czas do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Jeśli ten termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę lub święta), złóż zeznanie w kolejnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy. 

W 2020 r. ostatni dzień lutego wypada w sobotę, więc ostateczny termin złożenia zeznania PIT28/PIT28S w 2020 r. przesuwa się na 2 marca. 

Zobacz kto może wybrać ryczałt.

Pamiętaj, że musisz zgłosić opodatkowanie ryczałtem najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy przychód, albo do końca roku podatkowego, jeśli pierwszy taki przychód osiągnąłeś w grudniu. Zobacz jak złożyć oświadczenie o wyborze ryczałtu lub dowiedz się więcej o ryczałcie.

Kto składa PIT-28 i PIT-28S

Złóż zeznanie podatkowe PIT-28, jeśli:

 • korzystasz z opodatkowania ryczałtem oraz
 • masz przychody:
  • z pozarolniczej działalności gospodarczej (np. działalność indywidualna, spółki: cywilna, jawna),
  • z umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub podobnych umów (jeśli te umowy nie są częścią prowadzonej przez ciebie pozarolniczej działalności),
  • ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnych upraw, hodowli lub chowu.

Zeznanie podatkowe PIT-28S składane jest w związku z rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy korzystającego z opodatkowania ryczałtem (przedsiębiorstwo w spadku). Do końca roku podatkowego, w którym zmarł przedsiębiorca, przedsiębiorstwo w spadku kontynuuje sposób opodatkowania według formy wybranej przez zmarłego.

Złóż zeznanie PIT-28S, jeśli jesteś:

 • zarządcą sukcesyjnym przedsiębiorstwa lub
 • osobą wykonującą czynności zachowawcze za zmarłego przedsiębiorcę (do czasu ustanowienia zarządcy sukcesyjnego).

Nie możesz złożyć zeznania PIT-28 i PIT-28S wspólnie z żoną lub mężem. Nie możesz również rozliczyć się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Ryczałt wyłącza obie te możliwości rozliczenia. Wyjątkiem jest, gdy ryczałtem opodatkowane są przychody z najmu i dzierżawy prywatnej lub umów podobnych. Przychody uzyskiwane z takich źródeł nie wyłączają prawa do ich rozliczania łącznie z żoną lub mężem albo jako osoba samotnie wychowująca dziecko. 

Podstawa opodatkowania przy ryczałcie

Podstawą opodatkowania przy ryczałcie jest przychód. Wybierając opodatkowanie ryczałtem, nie masz możliwości rozliczenia kosztów uzyskania przychodów. Nie możesz też odliczyć od podatku ulgi prorodzinnej, ulgi IP BOX czy ulgi B+R. Masz jednak możliwość odliczenia:

 • składki na ZUS,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
 • innych ulg i odliczeń np. darowizn na cele pożytku publicznego, ulgi mieszkaniowej, ulgi dla honorowych dawców krwi, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi abolicyjnej.

Różne źródła przychodów

Przychodu opodatkowanego ryczałtem nie łączysz z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jeśli masz też przychody z innych źródeł niż te opodatkowane ryczałtem, to rozlicz je zeznaniami podatkowymi, np. PIT-37, PIT-36 czy PIT-36L, w terminie właściwym dla składania tych zeznań.

Doliczanie kwoty zwrotu

W zeznaniu za rok, w którym przysługiwał ci zwrot odliczonych kwot od przychodu lub ryczałtu (w całości lub w części), dolicz odpowiednio kwoty wcześniej odliczone.

Odliczenie 1% podatku na organizacje pożytku publicznego

Możesz przekazać 1% podatku dla wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (OPP) bez dodatkowych wydatków. Wystarczy, że podczas wypełniania zeznania wybierzesz organizację, którą chcesz wesprzeć. Znajdź organizację pożytku publicznego (OPP) w wyszukiwarce internetowej Ministerstwa Finansów.

Urząd przekaże też 1% podatku z korekty twojego zeznania, jeżeli nastąpiła w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Aby urząd mógł przekazać pieniądze, koniecznie zapłać podatek (w tym też zaległość podatkową) nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wyznaczonego terminu na złożenie zeznania.

Pamiętaj, że gdy złożysz zeznanie po terminie, stracisz prawo do przekazania 1% podatku.


Słowniczek

Pozarolnicza działalność gospodarcza – jest to działalność zarobkowa:

 • wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa,
 • polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż
 • polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

Jest to działalność prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów (np. ze stosunku służbowego, działalności wykonywanej osobiście).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do ostatniego dnia lutego roku następującego po roku podatkowym. Jeśli ten termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę lub święta), złóż zeznanie w kolejnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe

Złóż zeznanie do urzędu skarbowego właściwego według twojego miejsca zamieszkania. Miejsce zamieszkania określasz na ostatni dzień roku podatkowego.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zeznanie podatkowe PIT-28/PIT-28S

Dokumenty

Załączniki

Do formularza dołącz odpowiedni załącznik:

 • PIT-28/B – jeśli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej lub jawnej (każdy ze wspólników składa osobno zeznanie z załącznikiem).

Jeśli korzystasz z odliczeń od przychodu lub ryczałtu, do zeznania możesz też dołączyć:

 • PIT-O – dla ulgi np. na internet, rehabilitacyjnej,
 • PIT-D – dla ulgi mieszkaniowej na prawach nabytych,
 • PIT-2K – dla ulgi odsetkowej (pierwszy rok rozliczenia).

Jak podpisać i dostarczyć elektroniczne zeznanie

Zeznanie złożysz z wykorzystaniem podpisu elektronicznego (tzw. danych autoryzujących). Nie musisz mieć kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Przeczytaj więcej o elektronicznym podpisywaniu zeznań. Sprawdź, w jaki sposób złożyć zeznanie drogą elektroniczną.

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Złóż zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do ostatniego dnia lutego roku następującego po roku podatkowym. Jeśli ten termin wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy (niedzielę lub święta), złóż zeznanie w kolejnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy.

 1. Urząd przyjmie twoje zeznanie

Nie czekaj na decyzję z urzędu po złożeniu zeznania, bo urząd jej nie wydaje. Jeśli złożysz zeznanie elektronicznie, dostaniesz urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).

Korekta zeznania z urzędu

W niektórych sytuacjach, urząd może za ciebie skorygować zeznanie. Stanie się tak, gdy urząd stwierdzi, że zeznanie ma:

 • błędy rachunkowe,
 • inne oczywiste omyłki,
 • wypełnisz je niezgodnie z ustalonymi wymaganiami.

Korekta zeznania z urzędu jest możliwa, gdy po poprawkach lub uzupełnieniach zmiana wysokości zobowiązania podatkowego albo kwoty nadpłaty nie przekracza 5000 zł.

Postępowanie podatkowe

Jeśli twoje zeznanie ma błędy (np. zaniżysz zobowiązanie podatkowe), urząd wszczyna postępowanie podatkowe. Urząd może wezwać cię do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia zeznania.

Dostaniesz decyzję, która określa prawidłową kwotę twojego zobowiązania.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd przyjmie twoje zeznanie, w chwili gdy je złożysz.

Jak możesz się odwołać

Masz prawo wnieść sprzeciw do urzędu skarbowego, który skorygował twoje zeznanie. Sprzeciw wnieś w ciągu 14 dni od dnia doręczenia ci uwierzytelnionej kopii skorygowanego zeznania. Jeśli wniesiesz sprzeciw, to unieważnia on korektę.

Warto wiedzieć

Przechowywanie zeznań

Po złożeniu zeznania, przechowuj jego kopię przez 5 lat, czyli do momentu jego przedawnienia. Czas liczysz od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Przechowuj też inne dokumenty, które potwierdzają twoje rozliczenie z fiskusem (np. potwierdzenie nadania, gdy wysyłasz zeznanie listem poleconym, kopię zeznania ze stemplem z urzędu lub urzędowe poświadczenie odbioru – przy elektronicznej wysyłce).

Korekta zeznania

Możesz samodzielnie poprawić złożone już zeznanie. Korekta zeznania pozwala uniknąć odpowiedzialności karno-skarbowej lub sankcji podatkowych.

Złożenie zeznania po terminie

Jeśli nie złożysz zeznania w wymaganym czasie, możesz stracić przysługujące ci korzyści (np. prawo do przekazania 1% podatku dla OPP).

Szybszy zwrot nadpłaty podatku

Złóż PIT-28/PIT-28S przez internet. Dzięki temu możesz szybciej otrzymać ewentualny zwrot nadpłaconego podatku. Urząd zwróci ci nadpłatę w ciągu 45 dni. Czas nalicza się od daty złożenia deklaracji.

Jeśli złożysz zeznanie w formie papierowej, urząd zwróci ci nadpłatę w ciągu 3 miesięcy od daty przekazania przez ciebie deklaracji.

Złożenie zeznania podatkowego PIT-28 przez usługę Twój e-PIT

Zeznanie podatkowe PIT-28 możesz złożyć za pośrednictwem usługi Twój e-PIT (polegającej na udostępnieniu przez organy podatkowe wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych), gdy w zeznaniu PIT-28 rozliczasz wyłącznie przychody z najmu albo wyłącznie ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych, albo wyłącznie z najmu i ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.

Tym samym, zeznanie PIT-28 nie zostanie udostępnione w usłudze Twój e-PIT, jeśli będzie składane w związku z prowadzoną działalnością gospodarcza. 

Utrata ryczałtu

Możesz w ciągu roku stracić prawo do rozliczania się ryczałtem, jeśli:

 • po rozszerzeniu działalności nie wszystko rozliczasz ryczałtem (np. chcesz dodatkowo prowadzić aptekę czy lombard lub oferować usługi detektywistyczne),
 • wykonujesz pracę na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy przez określony czas od podjęcia działalności.

PIT-28/PIT-28S złożysz tylko za okres przed pojawieniem się naruszeń. Za pozostały czas rozliczasz się na zasadach ogólnych.

Jeśli przekroczysz limit przychodów w trakcie roku, do końca tego roku rozliczasz się ryczałtem i za ten rok podatkowy składasz zeznanie PIT-28/PIT-28S. Od kolejnego roku stracisz jednak możliwość rozliczania się ryczałtem.

Kary

Pamiętaj, że grożą ci kary, jeśli:

 • w zeznaniu podasz nieprawdę lub zataisz pewne informacje,
 • nie poinformujesz urzędu o zmianie danych,
 • nie złożysz zeznania lub zrobisz to po terminie.

Instytucja czynnego żalu

Twoim obowiązkiem jest opłacanie podatków oraz składanie zeznań w terminie. Jeśli złożysz zeznanie później, możesz dostać mandat karny. Jeśli nie złożysz zeznania lub zrobisz to po terminie, możesz uniknąć kary. Złóż  pismo, w którym przyznasz się do popełnionego czynu i wskaż jego okoliczności,  tzw. czynny żal. Pamiętaj, że nie pomaga on we wszystkich sprawach (jeśli np. nie złożysz zeznania, a urząd wezwie cię do jego złożenia).

Czy ta strona była przydatna?