Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczoną formą opodatkowania działalności gospodarczej. W ryczałcie stawki podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności i wahają się od 2% do 20%. Przeczytaj, na czym polega opodatkowanie ryczałtem.

Na czym polega opodatkowanie ryczałtem

W ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych podstawę opodatkowania stanowi osiągnięty przychód po uwzględnieniu przysługujących odliczeń. Dlatego ryczałt opłaca się przedsiębiorcom, którzy nie ponoszą znacznych kosztów związanych z prowadzeniem działalności – wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oznacza, że nie możesz uwzględnić ponoszonych kosztów w rozliczeniach podatkowych.

Ważne! W przypadku opodatkowania działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

 • nie rozliczysz się wspólnie z małżonkiem,
 • nie skorzystasz z preferencyjnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci,
 • nie wygenerujesz straty podatkowej, nawet gdy twoje wydatki znacznie przekraczają osiągane przychody.

Gdy w ramach działalności gospodarczej opodatkowanej według skali bądź w formie stawki liniowej poniosłeś stratę podatkową, możesz ją rozliczyć po zmianie na opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałt pozwala prowadzić uproszczoną księgowość, a stawki podatku zależą od rodzaju prowadzonej działalności. Stawka podatkowa wacha się od 2% do nawet 20%.

Sprawdź, co musisz wiedzieć, żeby wybrać optymalną formę opodatkowania działalności.

Kto nie może stosować ryczałtu

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wyłączone zostały niektóre rodzaje działalności. Ponadto nie mogą go stosować przedsiębiorcy, którzy dokonali określonych zmian w danym roku podatkowym, oraz firmy, które świadczą usługi na rzecz byłego pracodawcy.

Z ryczałtu nie mogą korzystać:

 • osoby opłacające w tym samym roku podatek w formie karty podatkowej,

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać osoby, które w poprzednim roku były opodatkowane w formie karty podatkowej pod warunkiem, że nie przekroczyły przychodów w wysokości 250 tys. euro. W takim przypadku limit osiągniętych przychodów jest weryfikowany wyłącznie na podstawie faktur lub rachunków wystawionych w poprzednim roku.

 • osoby korzystające z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego
 • osoby osiągające w całości bądź części przychody z prowadzenia apteki
 • osoby osiągające w całości bądź części przychody z działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (lombardy)
 • osoby osiągające w całości bądź części przychody z działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą, w ramach której wykonują wolny zawód inny niż: lekarz, lekarz stomatolog, lekarz weterynarii, technik dentystyczny, felczer, położna, pielęgniarka, tłumacz i nauczyciel w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta jest wykonywana osobiście oraz na rzecz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej
 • osoby osiągające w całości bądź części przychody z działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych
 • osoby osiągające w całości bądź części przychody z działalności w zakresie świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • osoby wytwarzające wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.

Dodatkowo z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie skorzystasz w roku podatkowym, w którym podejmujesz działalność po zmianie:

 • z działalności wykonywanej samodzielnie na działalność wykonywaną w formie spółki z małżonkiem
 • z działalności wykonywanej w formie spółki małżonków na działalność wykonywaną przez jednego lub każdego z małżonków
 • z działalności prowadzonej samodzielnie przez jednego małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka,

jeżeli przed zmianą którykolwiek z małżonków opłacał z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na zasadach ogólnych. W takim przypadku ryczałt będzie można wybrać w kolejnym roku podatkowym.

Przykład

Pan Piotr prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, w ramach której zajmował się zarządzaniem nieruchomościami w związku z otrzymywanymi zleceniami. Jego działalność była opodatkowana na zasadach ogólnych. Pan Piotr postanowił zamknąć działalność gospodarczą i otworzyć wraz z żoną Marią spółkę jawną, za pośrednictwem której mogliby świadczyć usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami. Małżonkowie nie będą mogli wybrać opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ przed rozpoczęciem działalności w formie spółki jawnej Pan Piotr rozliczał się na zasadach ogólnych. W następnych latach małżonkowie będą mogli wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Nie możesz korzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeśli rozpoczynasz działalność samodzielnie lub w formie spółki i w ramach prowadzonej działalności uzyskasz przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów lub ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, z którym współpracowałeś na podstawie umowy o pracę w roku podatkowym lub poprzednim roku podatkowym, a twoja działalność jest zbliżona do działalności wykonywanej w ramach umowy o pracę.

Przykład

Pan Jacek otworzył jednoosobową działalność gospodarczą w lutym 2020 roku, w ramach której wykonuje usługi budowlane, między innymi tynkowanie. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej do stycznia 2020 roku Pan Jacek pracował na podstawie umowy o pracę w firmie Cegiełka sp. z o.o., w której też zajmował się między innymi tynkowaniem. Teraz zamierza świadczyć usługi w zakresie tynkowania na rzecz byłego pracodawcy, czyli dla spółki Cegiełka. Pan Jacek nie będzie mógł skorzystać z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w 2020 roku, ponieważ w tym samym roku wykonywał wskazane czynności na podstawie umowy o pracę na rzecz byłego pracodawcy.

Kto może stosować ryczałt

Z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne osiągające przychody z działalności gospodarczej
 • przedsiębiorstwo w spadku
 • spółki cywilne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne
 • spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku
 • spółki jawne, których jedynymi wspólnikami są osoby fizyczne.

których przychody w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły limitu 250 tys. euro, obliczonego według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego.

Pojęcie „przedsiębiorstwa w spadku” zostało wprowadzone w przepisach dotyczących sukcesji.  Ich celem jest ustalenie zasad zarządzania majątkiem na wypadek śmierci przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dzięki nim z chwilą śmierci przedsiębiorcy nie dochodzi do wygaśnięcia przedsiębiorstwa – jego działalność może być kontynuowana przez przedsiębiorstwo w spadku. Przedsiębiorstwo w spadku płaci podatek dochodowy i obejmuje:

 • składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, stanowiące mienie przedsiębiorcy w chwili jego śmierci
 • składniki niematerialne i materialne, przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej, nabyte przez zarządcę sukcesyjnego, w okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.

Limit dotyczy:

 • przychodów osiągniętych w ramach działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie
 • sumy przychodów wspólników z działalności prowadzonej w formie spółki jawnej lub cywilnej.

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą samodzielnie oraz w formie spółki, limit przychodów za rok poprzedni odnosisz odrębnie do działalności prowadzonej w formie spółki i w ramach działalności prowadzonej samodzielnie. Fakt, że w ramach jednej z form aktywności gospodarczej przekroczysz limit 250 000,00 zł nie pozbawia cię możliwości opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w ramach drugiej działalności.

Ważne! Do limitu 250 tys. euro nie wliczasz kwot, o które zmniejszyłeś lub zwiększyłeś przychody, dla których upłynął 90-dniowy termin płatności.

Przykład

Pani Kasia prowadzi działalność w zakresie przetwarzania danych. Nie uregulowała należności za dostarczone oprogramowania w kwocie 10 000,00 zł w terminie 90 dni od terminu płatności wskazanego na fakturze. To zobowiązanie zwiększy przychody Pani Kasi, co spowoduje obowiązek zapłaty większego podatku. Jednak Pani Kasia, ustalając czy przekroczy pułap 250 000,00 euro, pominie kwotę 10 000,00 zł.

Przeczytaj, na czym polegają zatory płatnicze i ulga na złe długi.

W przypadku, gdy wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dokonuje „przedsiębiorstwo w spadku”, limit przychodów ustala się na podstawie sumy przychodów osiągniętych przez zmarłego przedsiębiorcę oraz „przedsiębiorstwo w spadku”.

Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w danym roku podatkowym mogą również wybrać podmioty, które rozpoczynają prowadzenie działalności w tym roku podatkowym, przy czym nie jest rozpoczęciem działalności gospodarczej:

 • całkowita lub częściowa zmiana branży lub przedmiotu działalności
 • zmiana umowy spółki lub zmiana wspólnika
 • powstanie przedsiębiorstwa w spadku.

Jak wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu

Jeżeli chcesz wybrać opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, złóż Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem:

 • do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej w danym roku podatkowym
 • do końca roku, gdy pierwszy przychód uzyskasz w grudniu danego roku.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem możesz złożyć:

Oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych składasz:

 • Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania
 • Naczelnikowi Urzędu Skarbowego właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego przedsiębiorcy w przypadku, gdy wyboru opodatkowania dokonuje przedsiębiorstwo w spadku.

W przypadku wyboru opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w odniesieniu do przychodów uzyskiwanych za pośrednictwem spółki cywilnej oraz spółki jawnej oświadczenie o wyborze wskazanej formy opodatkowania składa każdy ze wspólników spółki.

Pamiętaj! Warunkiem opodatkowania w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych osiągniętych za pośrednictwem spółki jawnej czy spółki cywilnej jest wybór tej formy opodatkowania przez wszystkich wspólników.

Wybór opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych prowadzonej działalności gospodarczej dotyczy również lat następnych. Oznacza to, że nie musisz corocznie składać oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Przedsiębiorstwo w spadku w roku podatkowym, w którym zmarł przedsiębiorca, będzie rozliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli zmarły przedsiębiorca rozliczał się w ten sposób.

Jak zrezygnować z opodatkowania ryczałtem

Jeżeli chcesz zrezygnować z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i wrócić do opodatkowania na zasadach ogólnych, złóż Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem w terminie:

 • do 20. dnia następnego miesiąca po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej
 • do końca roku, gdy pierwszy przychód uzyskasz w grudniu danego roku.

Oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania ryczałtem złóż:

Jeżeli chcesz zrezygnować z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym, złóż Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej według stawki liniowej:

 • do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskasz pierwszy w danym roku przychód z działalności gospodarczej
 • do końca roku, gdy pierwszy przychód uzyskasz w grudniu danego roku.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym możesz złożyć:

Jeżeli chcesz zrezygnować z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych i wybrać kartę podatkową, złóż Naczelnikowi Urzędu Skarbowego pisemny wniosek o wyborze opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie do 20 stycznia danego roku podatkowego. Zobacz, jak to zrobić.

W przypadku wydania przez Naczelnika decyzji o ustaleniu podatku w ramach karty podatkowej, możesz opodatkować działalność na zasadach wskazanych w decyzji, a w konsekwencji nie będziesz opodatkowany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Kiedy traci się prawo do opodatkowania ryczałtem

Wybierając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, musisz pamiętać, że możesz utracić prawo do stosowania tej formy opodatkowania. Stanie się tak, gdy:

 • osiągniesz chociaż część przychodu z tytułu prowadzenia działalności wyłączonej z opodatkowania w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na przykład sprzedaży części czy akcesoriów do pojazdów mechanicznych
 • jako podatnik lub wspólnik spółki osiągniesz przychód z tytułu sprzedaży towarów albo wyrobów czy świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, wykonując czynności podobne do wykonywanych w ramach umowy o pracę w tym roku podatkowym lub poprzednim roku podatkowym.

W przypadku utraty prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będziesz zobowiązany od dnia, w którym utracisz te uprawnienie, do opłacania podatku na zasadach ogólnych i prowadzenia ksiąg rachunkowych bądź podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Podstawę opodatkowania na zasadach ogólnych będzie stanowić dochód osiągnięty od dnia utraty prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. To oznacza, że utrata prawa do opodatkowania ryczałtem od przychodów nie spowoduje konieczności wstecznego skorygowania Twoich rozliczeń.

Przykład

Pani Piotr prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której zajmuje się wynajmem samochodów osobowych i furgonetek. Od 1 kwietnia Pan Piotr rozpoczął sprzedaż części i akcesoriów do samochodów. Z chwilą uzyskania pierwszego przychodu ze sprzedaż części i akcesoriów do samochodów Pan Piotr utraci prawo do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ jest to działalność wyłączona z opodatkowania we wskazanej formie. Od dnia uzyskania pierwszego przychodu Pan Piotr będzie rozliczał podatek dochodowy na zasadach ogólnych.

Stawki podatku w ramach ryczałtu

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stawka podatkowa zależy od wykonywanej działalności i waha się od 2% do 20%.

Stawka ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wynosi:

1. 20% w przypadku przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów. Za działalność w zakresie wolnych zawodów uznaje się działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy i nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny.

Ważne! Działalność gospodarcza wykonywana przez te osoby może być uznana za wolny zawód, jeżeli łącznie spełnione są warunki:

 • działalność nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej
 • działalność jest prowadzona osobiście, czyli bez zatrudniania osób wykonujących czynności związane z istotą danego zawodu na podstawie umów o pracę, umów-zleceń, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze.

2. 17% w przypadku przychodów osiąganych między innymi w zakresie świadczenia usług:

 • reprodukcji komputerowych nośników informacji (PKWiU 18.20.30.0)
 • przetwarzania danych (PKWiU ex 63.11.1)
 • przesyłania strumieni audiowizualnych przez Internet (PKWiU 63.11.2)
 • pośrednictwa w sprzedaży hurtowej samochodów osobowych i furgonetek prowadzonej przez Internet (PKWiU 45.11.41.0)
 • zarządzania nieruchomościami na zlecenie (PKWiU 68.32.1), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy
 • wynajmu i dzierżawy samochodów osobowych i furgonetek, bez kierowcy (PKWiU 77.11.10.0), pozostałych pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), bez kierowcy (PKWiU 77.12.1), środków transportu wodnego bez załogi (PKWiU 77.34.10.0), środków transportu lotniczego bez załogi (PKWiU 77.35.10.0), pojazdów szynowych (bez obsługi) (PKWiU 77.39.11.0), kontenerów (PKWiU 77.39.12.0) czy motocykli, przyczep kempingowych i samochodów z częścią mieszkalną, bez kierowcy (PKWiU 77.39.13.0)
 • przez agencje pracy tymczasowej (PKWiU 78.20.1), pozostałych związanych z udostępnianiem pracowników (PKWiU 78.30.1)
 • fotograficznych (PKWiU 74.20), z zastrzeżeniem załącznika nr 2 do ustawy
 • przyjmowania telefonów (PKWiU 82.99.12.0), centrów telefonicznych (call center) (PKWiU 82.20.10.0), powielania (PKWiU 82.19.11.0), związanych z organizowaniem kongresów, targów i wystaw (PKWiU 82.30).

Ważne! Powyżej zostały wskazane przykładowe usługi, w odniesieniu do których zastosowanie znajduje stawka 17%. Pełny katalog usług, w przypadku których przychody są opodatkowane według stawki 17% znajdziesz w art. 12 ust. 1 pkt 2) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

3. 12,5% w odniesieniu do przychodów osiągniętych w ramach umów najmu, podnajmu, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze w odniesieniu do nadwyżki osiągniętych przychodów ze wskazanych umów ponad kwotę 100 000,00 zł. W odniesieniu do przychodów do kwoty 100 000,00 zł stawka podatkowa wynosi 8,5%.

Ważne! Wskazane stawki znajdują zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do przychodów osiąganych w ramach umów, które nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności.

4. 8,5% w przypadku:

 • przychodów osiągniętych w ramach umów najmu, podnajmu, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze, gdy przedmiotem wskazanych umów są składniki wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności; wskazana stawka ma zastosowanie bez względu na wielkość przychodów
 • przychodów z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, chyba że w odniesieniu do prowadzonej działalności usługowej przewidziano inną stawkę ryczałtu, wtedy stosuje się tę inną stawkę
 • przychodów ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0)
 • przychodów związanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom (PKWiU 84.25.11.0).

Ważne! Powyżej zostały wskazane przykładowe czynności, w odniesieniu do których zastosowanie znajduje stawka 8,5% Pełny katalog czynności, w przypadku których przychody są opodatkowane według stawki 8,5%, znajdziesz w art. 12 ust. 1 pkt 3) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

5. 5,5% w przypadku:

 • przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton
 • uzyskanej prowizji z działalności handlowej w zakresie sprzedaży jednorazowych biletów komunikacji miejskiej, znaczków do biletów miesięcznych, znaczków pocztowych, żetonów i kart magnetycznych do automatów
 • przychodów między innymi z tytułu odpłatnego zbycia świadectw pochodzenia otrzymanych przez podmioty zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,

6. 3% w przypadku:

 • działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
 • działalności usługowej w zakresie handlu
 • usług związanych z produkcją zwierzęcą (PKWiU 01.62.10.0)
 • z odpłatnego zbycia składników wykorzystywanych w działalności gospodarczej, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z tej działalności gospodarczej – pod warunkiem, że zbycie następuje w terminie 6 lat od momentu wycofania składnika z działalności gospodarczej.

Ważne! Powyżej wskazane zostały przykładowe czynności, w odniesieniu do których znajduje zastosowanie stawka 3%. Pełny katalog czynności, w przypadku których przychody są opodatkowane według stawki 3%, znajdziesz w art. 12 ust. 1 pkt 5) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

7. 2% w przypadku przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy.

Ważne! Jeżeli w ramach prowadzonej działalności gospodarczej osiągasz przychody z działalności, w odniesieniu do której zastosowanie znajdą różne stawki podatkowe, ryczałt od przychodów ustalasz odrębnie dla każdego rodzaju działalności, przy czym:

 • wszystkie osiągnięte przez ciebie przychody zostaną opodatkowane według stawki 8,5%, jeżeli ewidencja przychodów nie będzie pozwalać na wyodrębnienie przychodów opodatkowanych konkretną stawką
 • wszystkie przychody będą podlegać opodatkowaniu według stawki 17%, jeżeli osiągniesz jakikolwiek przychód z działalności opodatkowany według stawki 17%
 • wszystkie przychody będą podlegać opodatkowaniu według stawki 20%, jeżeli osiągniesz jakikolwiek przychód z działalności opodatkowany według stawki 20%.

Co jest przedmiotem opodatkowania w formie ryczałtu

Przedmiotem opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych są przychody z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub w formie spółki jawnej osób fizycznych.

Ważne! Przychodu nie pomniejszysz o koszty uzyskania przychodów.

Przykład

Pani Kasia zajmuje się świadczeniem usług fryzjerskich. Kupuje specjalistyczne nożyczki do cięcia, farby do włosów czy nowe składniki wyposażenia zakładu fryzjerskiego. Pani Kasia wybrała opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, więc nie pomniejszy przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności o wydatki ponoszone na zakup sprzętu i składniki niezbędne do wykonywania przez nią działalności fryzjerskiej. Przychód nie podlega pomniejszeniu o koszty ponoszone w ramach prowadzonej działalności.

Przychodem z działalności gospodarczej są wszelkie kwoty należne przysługujące przedsiębiorcy w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (obniżenia ceny wynikające z zapłaty za towar przed terminem). W uproszczeniu: przychodem z działalności gospodarczej będzie wszystko to, co firma otrzymała bądź powinna otrzymać od swoich kontrahentów za wykonane na ich rzecz usługi bądź za dostarczone towary.  

Niektóre przychody nie stanowią podstawy opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zostały zwolnione między innymi:

 • odszkodowania za szkody w środku trwałym, z wyłączeniem samochodów osobowych, w części wydatkowanej w roku podatkowym lub w roku bezpośrednio po nim następującym na remont tego środka trwałego albo na zakup lub na wytworzenie we własnym zakresie środka trwałego
 • przychody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5
 • dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD)
 • oprocentowanie otrzymane w związku ze zwrotem nadpłaconych zobowiązań podatkowych i innych należności budżetowych, a także oprocentowanie zwrotu różnicy podatku od towarów i usług
 • wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.

Przykład

Pan Wojciech jest fotografem opodatkowanym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Otrzymał odszkodowanie z powodu zalania aparatów fotograficznych. Otrzymane odszkodowanie nie będzie podlegać opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ wskazany przychód korzysta ze zwolnienia.

Pełny katalog przychodów zwolnionych z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych znajduje się w art. 10 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Osiągnięty przychód możesz pomniejszyć między innymi o:

 • straty podatkowe z lat ubiegłych
 • składki na ubezpieczenie społeczne (które nie zostały odliczone od dochodu lub zaliczone w koszty uzyskania przychodów, gdy jesteś również podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych)
 • 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej (o ile składka nie została odliczona od podatku dochodowego)
 • wpłaty na IKZE
 • wydatki na cele rehabilitacyjne
 • wydatki na Internet do kwoty 760 zł w danym roku
 • darowizny przekazane na cele wskazane w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • wydatki poniesione na termomodernizacje.

Ważne! Jeżeli stosujesz różne stawki ryczałtu, to odliczeń od przychodów możesz dokonać od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.

Przykład Pani Karolina osiąga przychody opodatkowane według stawki 20% i 8,5%. Żeby odliczyć od podatku składki do ZUS, ustala, w jakiej proporcji pozostają przychody. Według stawki 20% wynoszą 30 tys. zł, a według stawki 8,5% 20 tys. zł. Pani Karolina od podatku według stawki 20% odlicza 3/5 składek, a od podatku według stawki 8,5% odlicza 2/5 składek.

Podatek ustalasz od przychodu uwzględniającego wyłączenia z opodatkowania oraz pomniejszonego o przysługujące ci odliczenia na podstawie stawki podatkowej odpowiedniej dla prowadzonej działalności gospodarczej. Gdy w ramach działalności gospodarczej wykonujesz czynności opodatkowane według różnych stawek, musisz ustalić podatek w odniesieniu dla każdej takiej czynności.

Jeżeli w twoim przedsiębiorstwie doszło do zatorów płatniczych, przychody, które stanowią podstawę ustalenia ryczałtu, mogą się zmniejszyć lub zwiększyć.

Przeczytaj, na czym polegają zatory płatnicze i ulga na złe długi.

Jak płacić ryczałt

Wybierając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, będziesz zobowiązany samodzielnie ustalać wielkość ryczałtu za każdy miesiąc i wpłacić go w terminie:

 • do 20. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni
 • za grudzień przed upływem terminu na złożenie zeznania rocznego.

Jeżeli rozpoczynasz prowadzenie działalności opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo jeżeli byłeś opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w poprzednim roku i w ramach działalności prowadzonej samodzielnie lub formie spółki osiągnąłeś przychody nieprzekraczające 25 tys. euro, możesz wybrać kwartalne opłacanie ryczałtu. W przypadku wyboru kwartalnego opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych będziesz zobowiązany:

 • do 20. dnia następującego po upływie kwartału do zapłaty ryczałtu za dany kwartał
 • za ostatni kwartał roku podatkowego do zapłaty podatku przed upływem terminu na złożenie zeznania.

O wyborze kwartalnego sposobu rozliczania ryczałtu informujesz w zeznaniu PIT-28/PIT-28S za rok, w którym opłacałeś ryczałt kwartalnie.
Zobacz, jak złożyć zeznanie PIT-28 i PIT-28S.

Jak złożyć zeznanie roczne

Osoby, które zdecydowały się na opodatkowanie działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, składają w terminie do końca lutego następnego roku:

 • zeznanie PIT-28 za rok poprzedni, w którym podają szczegółowe informacje o przychodach, w odniesieniu do których miała zastosowanie ryczałtowa forma opodatkowania
 • zeznanie PIT-28S za rok poprzedni, w którym podają szczegółowe informacje o przychodach, w odniesieniu do których miała zastosowanie ryczałtowa forma opodatkowania w przypadku, gdy jesteś przedsiębiorstwem w spadku.

Z dniem 15 lutego w portalu podatkowym są udostępniane zeznania PIT-28 za rok poprzedni, przygotowane na podstawie danych posiadanych przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jeżeli przed końcem lutego zaakceptujesz zeznanie udostępnione w portalu podatkowym bez wprowadzenia zmian albo po wprowadzeniu zmian, będzie to jednoznaczne ze złożeniem zeznania PIT-28.

Jeżeli przed upływem terminu na złożenie zeznania nie zaakceptujesz bądź nie odrzucisz przygotowanego dla ciebie zeznania, musisz złożyć zeznanie samodzielnie.

Ważne! Zeznanie PIT-28/PIT-28S złożone przed 15 lutego będzie traktowane jako zeznanie złożone w dniu 15 lutego.

Zobacz, jak złożyć zeznanie PIT-28 i PIT-28S.

Na czym polega ewidencja przychodów

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, a także spółki jawna i cywilna, które podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, są zobowiązane:

 • posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów
 • prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • prowadzić odrębnie dla każdego roku ewidencję przychodów.

Obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów powstaje od momentu, gdy zaczynasz stosować ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ewidencję przychodów musisz prowadzić według wzoru z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. To najprostsza forma księgowości, w której ujmuje się wyłącznie przychody z działalności gospodarczej. Prowadzisz ją w formie papierowej lub elektronicznej. Ewidencja przychodów musi zawierać:

 • datę wpisu
 • numer dowodu księgowego, na podstawie którego dokonano wpisu
 • datę uzyskania przychodu
 • kwotę przychodu opodatkowanego według poszczególnych stawek: 2%, 3%, 5%, 8,5%, 12,5%, 17%, 20%. Wysokość stawki zależy od rodzaju prowadzonej działalności.

Ewidencję prowadzisz odrębnie za każdy rok. Zapisów dokonujesz na podstawie faktur, faktur VAT RR, rachunków oraz dokumentów celnych, jeśli sprzedaż jest udokumentowana fakturami. W przypadku sprzedaży bez faktur – na podstawie dowodu wewnętrznego. Ewidencję przychodów oraz dowody, na podstawie których są dokonywane wpisy do ewidencji, a także dowody zakupu musisz przechowywać:

 • w miejscu wykonywania działalności lub
 • jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w siedzibie tej spółki lub
 • w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji przychodów.

Gdy pomimo wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

 • nie prowadzisz ewidencji przychodów lub
 • prowadzisz ewidencję przychodów w sposób uniemożliwiający uznanie jej za dowód w ramach postępowania podatkowego,

organ podatkowy oszacuje samodzielnie twój przychód i opodatkuje go według pięciokrotności należnej stawki ryczałtu, nie większej jednak niż 75%.

Czy ta strona była przydatna?