Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

VAT w handlu międzynarodowym – sprzedaż na rzecz osób fizycznych

Sprawdź jak rozliczyć VAT, jeśli sprzedajesz towary i usługi konsumentom z innych krajów UE

Co to jest sprzedaż wysyłkowa

Towary wysyłane do konsumentów w krajach UE, np. przy sprzedaży przez Internet, rozliczasz w inny sposób niż transakcje z przedsiębiorcami.

Sprzedaż wysyłkowa to sprzedaż towarów przez polskiego przedsiębiorcę - podatnika VAT, gdy towary te są wysyłane lub transportowane z Polski do innego państwa członkowskiego, dla klienta prywatnego (osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej).

Uwaga! Nie należy mylić sprzedaży wysyłkowej z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów.

W przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dostawę towarów uznaje się za dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia towarów. Podatek z tytułu dostarczenia towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej należy rozliczyć w kraju, do którego towary zostały przesłane, czyli co do zasady w kraju przeznaczenia towarów.

W przypadku sprzedaży wysyłkowej miejscem opodatkowania podatkiem VAT jest - co do zasady - miejsce przeznaczenia towarów.

Wyjątkiem od zasady rozliczenia podatku VAT należnego w państwie przeznaczenia towarów jest sytuacja, gdy całkowita wartość sprzedaży towarów (bez podatku VAT) nie przekroczy bądź jest równa limitowi sprzedaży przyjętemu w państwie członkowskim przeznaczenia towarów. W takim wypadku miejscem opodatkowania sprzedaży wysyłkowej jest kraj, z którego dokonujesz sprzedaży towarów.

Ważne! W przypadku, gdy nie przekraczasz limitu sprzedaży wysyłkowej i co do zasady miejscem opodatkowania jest państwo, z którego wysyłasz towary, możesz zrezygnować ze wskazanego uproszczenia i opodatkować sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju w państwie przeznaczenia towarów.

Przykład

Pani Joanna jest czynnym podatnikiem VAT. Za pośrednictwem swojego sklepu internetowego sprzedaje ubrania konsumentom (osobom fizycznym) z Niemiec. Miejscem opodatkowania co do zasady będą Niemcy.

Polski podatnik dokonujący sprzedaży wysyłkowej z Polski:

 • nie musi wykazywać tej sprzedaży w rejestrach w Polsce
 • musi zarejestrować się jako podatnik w kraju przeznaczenia
 • wykazuje taką sprzedaż w deklaracji JPK_V7 jako „Dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju", pod warunkiem że ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego lub do zwrotu podatku naliczonego.

Taka sprzedaż to przemieszczenie towarów z Polski do innego państwa członkowskiego, ale nie wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT) - nabywca nie jest podatnikiem VAT i nie rozlicza wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT).

Limit sprzedaży – dlaczego jest ważny

Inaczej jest, jeśli wartość sprzedaży wysyłkowej do danego kraju nie przekroczy ustalonego w tym państwie limitu wartości wysyłanych towarów.

Jeśli wartość twojej sprzedaży:

 • przekroczy limit – opodatkowujesz sprzedaż towaru w miejscu przeznaczenia towarów (kraju konsumenta)
 • nie przekroczy limitu – rozliczasz sprzedaż tak jak krajową

Podstawowym limitem sprzedaży wysyłkowej jest 100 000 euro, ale kraje członkowskie mogą obniżyć go do 35 000 euro. Kwota ta określa całkowitą wartość sprzedaży wysyłkowej do danego kraju UE w ciągu roku podatkowego albo w roku poprzednim.

Wysokość limitu w poszczególnych krajach sprawdzisz na stronie Komisji Europejskiej:  

https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/cross-border-vat/index_pl.htm#withintheeusellgoodsfinalconsumer

Obecnie limit w poszczególnych krajach wynosi:

 • Holandia, Niemcy - 100 000 euro
 • Belgia, Francja, Słowacja, Austria, Włochy - 35 000 euro
 • Wielka Brytania – 80 197 euro (70 000 funtów)

Przykład

Pan Paweł jest producentem odzieży. Wysyła towar do klientów indywidualnych do Niemiec, Belgii i na Słowację. W 2019 r. w Niemczech sprzedał towary o wartości 70 000 euro, w Belgii - 36 000 euro, a na Słowacji - 30 000 euro. W 2020 r. kontynuuje sprzedaż dla klientów indywidualnych w tych krajach. Jednak w związku z przekroczeniem limitu sprzedaży w Belgii (35 000 euro), będzie musiał zarejestrować swoją działalność w tym kraju dla celów VAT i tam rozliczać podatek. Sprzedając w Niemczech i na Słowacji, nadal będzie mógł wystawiać faktury z polskim VAT i podatek ten rozliczać w Polsce.

Po przekroczeniu limitu musisz zarejestrować się do celów VAT w kraju konsumenta i tam rozliczać podatek. W takim przypadku nie możesz korzystać z uproszczenia przewidzianego dla sprzedaży wysyłkowej i rozliczać VAT w państwie, z którego realizujesz sprzedaż.

Przykład

Pan Stanisław jest producent naczyń z porcelany i szkła. W 2020 r.  rozpoczął sprzedaż dla klientów indywidualnych w Belgii, którą rozliczał w Polsce. Pod koniec czerwca 2020 r. wartość tej sprzedaży przekroczyła 35 000 euro. Po przekroczeniu limitu pan Stanisław musi zarejestrować się dla celów VAT w Belgii i tam rozliczać podatek VAT z tytułu sprzedaży towarów na terenie tego kraju.

Pamiętaj! Jeśli nie przekroczyłeś limitu, nie masz obowiązku rejestracji do celów VAT w każdym kraju UE, do którego dokonujesz sprzedaży wysyłkowej. Masz jednak taką możliwość. Warunkiem jest zawiadomienie pisemne naczelnika urzędu skarbowego.

Niezależnie od wartości sprzedaży musisz rozliczyć ją w innym kraju UE, jeśli sprzedajesz wyroby akcyzowe, na przykład alkohol.

Dokumentowanie sprzedaży wysyłkowej

Warunkiem uznania sprzedaży za sprzedaż wysyłkową jest otrzymanie dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów do kraju UE. Musisz je otrzymać przed upływem terminu łożenia deklaracji za dany okres.

Powinieneś posiadać:

 • dokumenty przewozowe od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju – w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przez podatnika przewoźnikowi
 • dokumenty potwierdzające odbiór towarów poza terytorium kraju.

W przypadku gdy dokumenty te nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów do zagranicznego nabywcy, dostawę można wykazać na podstawie:

 • korespondencji handlowej z nabywcą, w tym jego zamówienie
 • dokumentu potwierdzającego zapłatę za towar

Jeśli nie otrzymasz dokumentów przed terminem złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy ani za okres następny, wykazujesz ją w rozliczeniu za okres następny jako sprzedaż krajową.

Przykład

Pani Ewa dokonała w maju sprzedaży wysyłkowej na rzecz konsumenta z Francji. Ze względu na przekroczenie limitu rozlicza tę transakcję we Francji. Nie otrzymała jednak dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów ani do 25 czerwca (termin złożenia deklaracji za maj), ani do 25 lipca (terminu złożenia deklaracji za czerwiec). W deklaracji za czerwiec wykazała tę sprzedaż jako dostawę krajową. Jeśli otrzyma dokument po upływie terminu, np. 30 lipca, może skorygować podatek należny w deklaracji za lipiec.

Podatnik VAT zwolniony – jak rozliczyć sprzedaż wysyłkową

Jeśli jesteś podatnikiem VAT zwolnionym, sprzedaż dla konsumentów z innych krajów UE traktujesz jak zwykłą sprzedaż krajową. Jej wartość musisz ewidencjonować w uproszczonym rejestrze sprzedaży, do prowadzenia którego zobowiązani są podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Nie musisz również rejestrować się do VAT-UE.

Klientowi z innego kraju UE powinieneś wystawić standardową fakturę ze stawką „zw” wraz informacją o podstawie zwolnienia.

Przykład

Pan Ignacy korzysta ze zwolnienia podmiotowego z VAT. W lipcu sprzedał towary konsumentowi z Litwy. Wystawił fakturę ze stawką „zw”, a sprzedaż rozliczył jako krajową.

Uwaga! Sprzedaż towarów do krajów członkowskich UE w ramach sprzedaży wysyłkowej nie wlicza się do limitu sprzedaży uprawniającego do zwolnienia podmiotowego z VAT (limit wartości sprzedaży uprawniający do zwolnienia podmiotowego wynosi 200 000 zł w ciągu roku).

Świadczenie usług w innym kraju UE

Świadczenie usług na rzecz osób fizycznych w UE podlega opodatkowaniu VAT na zasadach ogólnych według przepisów krajowych. Miejscem świadczenia usługi jest kraj usługodawcy, a więc Polska.

Przykład

Pani Marta świadczy usługi doradczo – konsultingowe o charakterze prawniczym dla konsumentów z innych krajów UE. Nie są one uznawane za usługi elektroniczne, mimo iż do ich świadczenia wykorzystuje środki komunikacji elektronicznej. Pani Marta rozlicza VAT w Polsce.

Uwaga! Wyjątek stanowią usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne świadczone na rzecz osób fizycznych, dla których miejscem opodatkowania jest kraj nabywcy.

Chodzi o usługi świadczone za pomocą internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie – ze względu na ich charakter – jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

Przykładem takich usług jest:

 • hosting witryn internetowych
 • dostawę oprogramowania
 • dostęp do baz danych
 • pobieranie aplikacji lub muzyki
 • gry online
 • nauczanie na odległość.

Jeśli świadczysz tego typu usługi, powinieneś co do zasady zarejestrować się do VAT w każdym kraju UE, z którego pochodzą nabywcy.

Co to jest system VAT MOSS

Możesz rozliczyć usługi telekomunikacyjne, nadawcze i elektroniczne świadczone na rzecz osób fizycznych w jednym kraju UE. Umożliwia to system VAT MOSS - mały punkt kompleksowej obsługi w zakresie podatku VAT.

Dzięki systemowi MOSS nie musisz rejestrować się do VAT w każdym kraju UE, w którym prowadzisz sprzedaż. Możesz zarejestrować się w jednym miejscu i składać tam deklaracje VAT dotyczące wszystkich krajów sprzedaży i płacić podatek.

W Polsce wszystkie formalności związane z rozliczeniem VAT w krajach członkowskich UE przeprowadzi Drugi Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście.

By skorzystać z VAT MOSS, zarejestruj się na formularzu VIU-R.

Sprzedaż należy rozliczyć na druku VIU-D. Deklaracje składa się w postaci elektronicznej za okresy kwartalne do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście, w terminie do 20. dnia miesiąca po każdym kolejnym kwartale.

W formularzu VIU-D należy wykazać m.in. wartość usług elektronicznych, kwotę podatku należnego wraz z podziałem na kwoty odpowiadające poszczególnym stawkom VAT oraz stawki VAT. Kwoty podatku należy wykazać w euro i w tej walucie zapłacić podatek. Musisz stosować stawki obowiązujące w krajach konsumentów, np. 19 % w Niemczech i 20 % we Francji.

Zobacz formularz VIU-D.

Szczególne zasady dotyczące niskich obrotów

Jest też trzecie rozwiązanie. Jeśli nie wartość świadczonych przez ciebie usług nie przekroczy limitu 10 tys. euro, nie musisz rejestrować się do VAT w krajach konsumentów, ani do systemu VAT MOSS.

Możesz rozliczać VAT według polskich przepisów, jeśli:

 • masz siedzibę w Polsce
 • świadczysz usługi telekomunikacyjne, nadawcze lub elektroniczne na rzecz klientów niepodlegających opodatkowaniu, którzy mają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w innym kraju UE
 • całkowita wartość oferowanych przez Ciebie usług telekomunikacyjnych, nadawczych lub elektronicznych nie przekracza 10 tys. euro (bez podatku VAT) w bieżącym roku kalendarzowym ani nie osiągnęła tego pułapu w poprzednim roku kalendarzowym.

Wartość sprzedaży rozliczasz w pliku JPK_V7M lub JPK_V7K do 25 dnia kolejnego miesiąca. Podatek płacisz w złotych, według stawki krajowej, niezależnie od tego, skąd pochodzą konsumenci.

Czy ta strona była przydatna?