Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak skorygować deklarację VAT

Jeśli popełniłeś błąd w deklaracji VAT (VAT-7, VAT-7K,VAT-UE,VAT-27, VAT-9M, VAT-8), możesz go skorygować. Robisz to na tym samym formularzu, na którym składana jest deklaracja.

W odpowiednim polu formularza zaznaczasz kwadrat: korekta deklaracji. Razem z deklaracją korygującą, możesz złożyć uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji na formularzu ORD-ZU, nie jest to jednak obowiązkowe.

Jak korygować deklaracje

Korekty składasz za pomocą systemu elektronicznego e-Deklaracje. Jeśli korekty dotyczą okresów, w których składanie deklaracji w formie elektronicznej nie było obowiązkowe (obowiązek ten dla części podatników pojawił się od 2017 roku, dla pozostałych w 2018 r.), można je złożyć również w formie papierowej.

Po wybraniu właściwego formularza deklaracji należy go wypełnić. Przed wysłaniem formularz jest automatycznie sprawdzany pod kontem prawidłowości jego wypełnienia. Jeśli pojawią się błędy np. brak wypełnionego pola lub błędy rachunkowe, system automatycznie je wskaże i zakomunikuje konieczność ich uzupełnienia lub poprawienia.

System e-Deklaracje pozwoli na wysłanie tylko prawidłowo zwalidowanego pod względem formalnym formularza. Dowodem skutecznego złożenia deklaracji korygującej jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Pamiętaj! System jest w stanie wskazać tylko oczywiste błędy w wypełnionym formularzu. Kwoty, które sam wpisujesz, nie są poprawiane przez system.

Najczęściej korekta dotyczy danych liczbowych, których suma wpływa na wysokość podatku należnego i podatku naliczonego a w konsekwencji przyczynia się do zmiany wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty do zwrotu na rachunek bankowy lub kwoty do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy.

Korekta deklaracji VAT powinna być złożona niezwłocznie po odnotowaniu zaistniałej pomyłki.

W przypadku, gdy składana jest korekta zmieniająca kwotę podatku do zwrotu, termin zwrotu liczony jest od momentu złożenia korekty w urzędzie skarbowym.

W przypadku, gdy składana jest korekta zmieniająca kwotę zobowiązania podatkowego, z której wynika niedopłata w podatku VAT, powstaje zaległe zobowiązanie podatkowe. Od zobowiązań podatkowych nieopłaconych w terminie naliczane są odsetki karne. Oblicza się je od pierwotnego terminu w którym podatek powinien zostać zapłacony, aż do dnia faktycznej zapłaty.

Ustawowa wysokość odsetek do zapłaty wylicza się według wzoru: (wartość długu x liczba dni zwłoki)/365.

Może zastosować obniżoną stawkę odsetek ustawowych od zaległości podatkowych wynoszącą 50% stawki odsetek za zwłokę. Aby było to możliwe, powinny zostać spełnione wszystkie poniższe warunki:

  • złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia upływu terminu do złożenia deklaracji
  • zapłacenie całej zaległości w terminie do 7 dni od daty złożenia korekty deklaracji VAT
  • poprawki nie zostały naniesione pod wpływem otrzymanego zawiadomienia o wszczęciu kontroli podatkowej lub toczącego się postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej ( deklaracja korygująca złożona w trakcie trwania kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego nie wywołuje skutków prawnych).

W sytuacji gdy wartość odsetek podatkowych nie przekracza 8,70 zł, nie musisz ich płacić.

Zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Informacji Skarbowej, korektę należy złożyć na formularzach obowiązujących w okresach rozliczeniowych, za które składana była deklaracja. Niektóre urzędy skarbowe sugerują złożenie korekty VAT-7 na formularzach aktualnie obowiązujących.  Najlepiej skontaktuj się z urzędem, w którym będziesz składał deklarację, w celu uzgodnienia tej kwestii.

Czy ta strona była przydatna?