Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Miesięczne i kwartalne rozliczenia VAT. Metoda kasowa

Rozliczenie miesięczne VAT

Podstawowym okresem rozliczeniowym w podatku VAT jest rozliczenie miesięczne. Miesięczne deklaracje JPK_V7M składa się do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

Do rozliczeń miesięcznych zobowiązani następujący podatnicy:

 • nie posiadający statusu małego podatnika VAT,
 • mali podatnicy, jeśli są podatnikami VAT czynnymi krócej niż 12 miesięcy od miesiąca, w którym zostali zarejestrowani do VAT,
 • mali podatnicy VAT, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów lub świadczenia usług, wymienionych
  w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (tzw. towary wrażliwe), jak np. wyroby stalowe, paliwa (nie dotyczy tankowania do standardowych zbiorników samochodowych),
  metale szlachetne, aparaty fotograficzne cyfrowe, dyski twarde HDD, dyski SDD, folie typu stretch), których łączna wartość przekroczyła, w jakimkolwiek miesiącu z tych okresów, kwotę 50 tys. zł bez podatku VAT.

Miesięczne rozliczenia VAT stosujesz dobrowolnie albo po utracie prawa do kwartalnej formy rozliczania. Są korzystne w przypadku nadwyżki naliczonego podatku VAT nad należnym – zapewniasz sobie szybszy jej zwrot z urzędu skarbowego.

Zobacz: Złożenie deklaracji VAT

Kim jest mały podatnik VAT

Mały podatnik VAT to przedsiębiorca:

 • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro,
 • prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi
  o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci  wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła
  w poprzednim roku podatkowym równowartości 45 tys. euro - przeliczenia euro dokonuje się według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku, w zaokrągleniu do 1000 zł.

Kto może rozliczać VAT kwartalnie

Z kwartalnych rozliczeń podatku VAT mogą korzystać mali podatnicy VAT,
pod warunkiem, że:

 • są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni powyżej 12 miesięcy,
 • nie dokonali w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach
  (w każdym miesiącu z tych okresów) dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (np. wyroby stalowe, paliwa
  (nie dotyczy tankowania do standardowych zbiorników samochodowych), metale szlachetne, aparaty fotograficzne cyfrowe, dyski twarde HDD, dyski SDD, folie typu stretch) o wartości powyżej 50 tys. zł bez podatku VAT.

Rozliczanie kwartalne pozwala na dłuższe obracanie środkami finansowymi i wpływa na poprawę bieżącej płynności finansowej - odraczasz zapłatę podatku VAT w przypadku wystąpienia nadwyżki podatku należnego nad naliczonym. Pamiętaj jednak, że mniejsza częstotliwość składania rozliczenia VAT oznacza, że musisz odłożyć środki na zapłatę nadwyżki VAT należnego nad naliczonym za trzy miesiące. Dodatkowo, przy kwartalnym rozliczaniu VAT, później otrzymasz zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Pamiętaj! Kwartalne rozliczenie podatku VAT nie zmienia zasad powstawania obowiązku podatkowego w podatku VAT. Przesunięciu ulega jedynie termin obowiązku zapłaty zobowiązania podatkowego.

Jak zgłosić i rozliczać się kwartalnie

Jeśli wybierzesz rozliczenie kwartalne VAT, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będziesz po raz pierwszy rozliczać się kwartalnie (tj. I kw. do 25 lutego, II kw. do 25 maja, III kw. do 25 sierpnia, IV kw. do 25 listopada), powinieneś złożyć do naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawiadomienie o wyborze rozliczania VAT kwartalnego. Zawiadomienie możesz wysłać zwykłym pismem (nie ma specjalnego formularza). Nie zapomnij jednak dokonać aktualizacji na formularzu VAT-R (masz na to 7 dni od zmiany), gdzie w odpowiedniej rubryce zaznaczasz kwartalne rozliczenie.

Podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie, składają deklaracje JPK_V7M w terminie
do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale.

Zobacz: Złożenie deklaracji VAT

Jak zrezygnować z kwartalnego rozliczania VAT

Zmiany metody rozliczania VAT - na rozliczanie miesięczne - możesz dokonać dopiero po upływie 12 miesięcy w których rozliczałeś się kwartalnie. Zawiadomienie o powrocie do rozliczeń miesięcznych składasz się na formularzu aktualizacyjnym VAT-R.

Warunkiem powrotu do rozliczania za okresy miesięczne jest złożenie formularza VAT –R w terminie do dnia złożenia deklaracji podatkowej za pierwszy miesięczny okres rozliczeniowy, jednak nie później niż z dniem upływu terminu złożenia tej deklaracji.

Metoda kasowa - na czym polega i kto ją może stosować

Różnica pomiędzy podatkiem VAT z tytułu sprzedaży, a podatkiem naliczonym od zakupów, stanowi podatek należny, który musisz zapłacić do urzędu skarbowego,
na indywidualny mikrorachunek podatkowy. Co do zasady, przedsiębiorcy wszystkie faktury wystawione w danym okresie rozliczeniowym, wykazują w deklaracji podatkowej sporządzanej za ten okres. Nie ma przy tym znaczenia czy faktury zostały uregulowane, czy nie - jeżeli nie otrzymasz zapłaty od swoich kontrahentów, nadal musisz zapłacić VAT należny. Jest to rozwiązanie uciążliwe dla tych firm, które nie otrzymują należności w terminie, albo wystawiają faktury na duże kwoty po raz pierwszy.

Przykład

Jeżeli w danym miesiącu wystawisz faktury na łączną kwotę 10 000 zł + 2300 zł VAT, to niezależnie od tego, czy Twoi kontrahenci ci zapłacą, kwota VAT należnego wynosi 2300 zł. Jest to kwota, którą (po pomniejszeniu o VAT naliczony – VAT z faktur zakupowych) należy wpłacić na indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Wyjątkiem od tej zasady jest metoda kasowa, która polega na tym, że VAT płacisz dopiero, gdy otrzymasz zapłatę za fakturę. Z metody kasowej mogą korzystać tylko mali podatnicy VAT.

Pamiętaj! W metodzie kasowej VAT rozliczasz kwartalnie.

Zobacz: Faktura VAT małego podatnika stosującego metodę kasową

Obowiązek podatkowy w metodzie kasowej

W  przypadku metody kasowej obowiązek podatkowy powstaje:

 • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – w przypadku dokonania dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz czynnego podatnika VAT,
 • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, nie później niż 180 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi – w przypadku dokonania dostawy towarów
  lub świadczenia usług na rzecz podmiotu innego niż podmiotu innego niż zarejestrowany podatnik VAT.

Jeśli otrzymasz tylko część należnej zapłaty, to obowiązek podatkowy powstaje
w stosunku do tej uregulowanej kwoty. Oznacza to, że:

 • jeżeli kontrahent nie zapłaci ci w terminie, nie musisz od wystawionej faktury płacić VAT,
 • jeżeli kontrahent zapłaci ci tylko część kwoty należnej, rozliczasz VAT częściowo - jedna wystawiona przez ciebie faktura może być wykazana w kilku okresach rozliczeniowych.

Z tego też wynika, że aby prawidłowo rozliczyć podatek VAT za dany kwartał trzeba prześledzić historię wszystkich wpłat od kontrahentów w danym okresie
i przyporządkować je do odpowiednich faktur. Jeżeli wystawiasz dużo dokumentów księgowych i masz kontrahentów, którzy dokonują częściowych płatności – to może być czasochłonne. Jeżeli prowadzenie księgi przychodów i rozchodów powierzysz zewnętrznej firmie musisz udostępnić temu podmiotowi wgląd w swój rachunek firmowy.

Kiedy nie możesz stosować metody kasowej

Nawet jeśli jesteś małym podatnikiem VAT, metody kasowej nie możesz stosować
w przypadku:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • importu usług,
 • dostawy towarów w wyniku transferu bonu jednego przeznaczenia,
 • wydania towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu,
 • przeniesienia z nakazu organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w imieniu takiego organu własności towarów w zamian za odszkodowanie,
 • dokonywanej w trybie egzekucji dostawy towarów, o której mowa w art. 18 ustawy o VAT,
 • świadczenia, na podstawie odrębnych przepisów, na zlecenie sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury usług związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b ustawy o VAT, stanowiących import usług,
 • świadczenia zwolnionych od podatku usług ubezpieczeniowych, m.in. udzielania kredytów lub pożyczek, pośrednictwa kredytowego,
 • otrzymania dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Jak wybrać lub zrezygnować z metody kasowej

Wybór metody kasowej, która oznacza m.in. kwartalne rozliczenia VAT, musisz zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego, do końca miesiąca poprzedzającego okres, w którym zaczniesz rozliczać się kasowo.

Pamiętaj! Ponownej zmiany metody rozliczania VAT - na rozliczanie miesięczne - możesz dokonać dopiero po upływie 12 miesięcy stosowania metody kasowej.
Zgłoszenia wyboru metody klasowej i zawiadomienie o rezygnacji składasz do naczelnika właściwego urzędu na formularzu aktualizacyjnym VAT-R. Zaznaczasz na nim odpowiednie pola wskazujące, że rezygnujesz z metody kasowej oraz określasz miesiąc lub kwartał rezygnacji z tej metody.

Złóż VAT-R

Najwygodniej jest zrezygnować z metody kasowej i kwartalnego rozliczania podatku VAT w ostatnim miesiącu danego kwartału tak, aby deklaracje miesięczne składać od miesiąca następującego po tym kwartale, za pierwszy miesiąc następnego kwartału. Zmiana rozliczania w trakcie kwartału, w pierwszym lub drugim miesiącu kwartału, spowoduje, że będziesz zobowiązany do składania deklaracji miesięcznej już za pierwszy miesiąc tego kwartału (w przypadku, gdy rezygnacja nastąpiła w drugim miesiącu kwartału, deklaracja za pierwszy miesiąc kwartału powinna być złożona
w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału).

Kiedy tracisz prawo do kwartalnego rozliczania VAT

Poza dobrowolną rezygnacją z uprawnienia do kwartalnego rozliczania podatku VAT, istnieją sytuacje, gdy z mocy prawa będziesz zmuszony do „przejścia" na miesięczne rozliczanie podatku VAT. Ma to miejsce w dwóch przypadkach:

 • utrata statusu małego podatnika w związku z przekroczeniem limitu wartości sprzedaży 1,2 mln euro, przewidzianego dla małego podatnika, albo kwoty 45 tys. euro prowizji dla prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi
  o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu,
 • po przekroczeniu wartości sprzedaży 50 000 zł bez podatku VAT w danym kwartale
  lub w poprzedzających go 4 kwartałach, towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (tzw. towarów wrażliwych).

W takich przypadkach, podobnie jak przy dobrowolnej rezygnacji z kasowego rozliczania podatku VAT, deklaracje podatkowe za okresy miesięczne powinieneś składać począwszy od rozliczenia za pierwszy miesiąc kwartału:

 • w którym przekroczyłeś tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w pierwszym
  lub drugim miesiącu kwartału. W przypadku, gdy przekroczenie tej kwoty nastąpiło w drugim miesiącu kwartału, deklarację za pierwszy miesiąc kwartału składasz w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po drugim miesiącu kwartału
 • następującego po kwartale, w którym przekroczyłeś tę kwotę - jeżeli przekroczenie kwoty nastąpiło w trzecim miesiącu kwartału.

Przykład

Jan Kowalski prowadzący działalność gospodarczą, posiadający status małego podatnika i do tej pory rozliczający VAT kasowo, w lutym 2019 r. utracił status małego podatnika ze względu na przekroczenie limitu wartości sprzedaży. W takim przypadku z kasowego rozliczania VAT korzysta do końca I kw. 2019 r., jednak jest zobowiązany do miesięcznego rozliczania podatku VAT już za styczeń i luty 2019 r. W terminie do 27 marca 2019 r. składa deklaracje VAT-7 za styczeń i luty 2019 r. Gdyby Jan Kowalski utracił status małego podatnika w marcu 2019 r., to dopiero za kwiecień 2019 r. (w terminie do 25 maja 207 r.) składa miesięczne rozliczenie podatku VAT.

Uwaga! Jeśli utraciłeś prawo do kasowego rozliczania VAT z powodu przekroczenia limitu wartości sprzedaży, mimo iż w danym kwartale będziesz musiał już składać deklaracje miesięczne VAT, to prawo do rozliczania kasowego VAT stracisz dopiero począwszy od rozliczenia za miesiąc następujący po kwartale, w którym przekroczyłeś limit wartości sprzedaży.

 

Czy ta strona była przydatna?