Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obliczanie proporcji VAT i roczna korekta VAT przy tzw. sprzedaży mieszanej

Zgodnie z przepisami, możesz odliczać VAT, ale tylko od tych zakupów, które są związane ze sprzedażą opodatkowaną. Jeśli prowadzisz ewidencję VAT powinieneś przypisywać nabycie towarów lub usług do określonego rodzaju sprzedaży. To szczególnie ważne jeśli prowadzisz tzw. sprzedaż mieszaną – czyli jednocześnie wykonujesz czynności, które są opodatkowane VAT (stawką od 0% do 23%) oraz zwolnione z podatku. To tzw. sprzedaż mieszana.

Jeśli prowadzisz sprzedaż mieszaną powinieneś dzielić wydatki związane z działalnością gospodarczą na:

  • zakupy związane tylko ze sprzedażą zwolnioną
  • zakupy związane tylko ze sprzedażą opodatkowaną
  • zakupy, które mogą służyć obu rodzajom sprzedaży.

Wydatki z pierwszej grupy nie pozwalają w ogóle rozliczać VAT. Zakupy z drugiej grupy dają możliwość standardowego rozliczenia VAT.

Wydatki dotyczące obu działalności (z trzeciej grupy), są tymi kosztami, których jednoznacznie nie da się przypisać do działalności opodatkowanej lub zwolnionej.

Odliczenie podatku przysługuje ci jedynie w tej części, w której zakup służy czynnościom opodatkowanym. Jeśli nie jest możliwe wyodrębnienie kwot związanych ze sprzedażą opodatkowana i nieopodatkowaną, możesz odliczyć VAT ale tylko o kwotę, co do której przysługuje ci prawo do odliczenia. W tym celu musisz obliczyć współczynnik proporcji.

Obliczasz to dzieląc roczny obrót z tytułu wykonywania czynności, które pozwalają na obniżenie kwoty podatku należnego przez roczny obrót całkowity (czynności opodatkowane jak i zwolnione z VAT).

Przykład:

Przedsiębiorca sprzedał w roku podatkowym usługi (zwolnione z VAT) na kwotę 20 000 zł oraz uzyskał 30 000 zł przychodu netto z działalności opodatkowanej.. Proporcja wynosi więc: 30 000 / 50 000 = 0,6. Oznacza to, że przedsiębiorca może w danym roku podatkowym rozliczać 60% VAT-u związanego z zakupami do celów prowadzenia sprzedaży mieszanej.

Wynik proporcji należy zaokrąglić w górę do najbliższej liczby całkowitej. Oznacza to, że gdy proporcja wyniesie 97,32% do wyliczeń należy uwzględnić ją jako 98%.

Jeśli nie przekroczyła 2% – podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Przy obliczaniu obrotu, bierzesz pod uwagę wszystko, co stanowi zapłatę, którą otrzymałeś lub masz otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów lub usług.

Ważne! Do obrotu przy wyliczaniu proporcji nie wlicza się sprzedaży związanej z dostawą towarów i usług, które są zaliczane do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji. Nie zalicza się zatem także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli są zaliczane do środków trwałych. Nie zalicza się dostaw towarów, dla której podatnikiem jest nabywca. Przy wyliczaniu obrotu podatnik nie uwzględnia również dokonywanych sporadycznie transakcji dotyczących m.in. nieruchomości czy usług ubezpieczeniowych lub finansowych.

Obliczanie proporcji

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają sprzedaż mieszaną nie są w stanie określić dokładnej proporcji opierając się na jakichkolwiek danych, ponieważ jeszcze ich nie posiadają. Proporcję ustalają więc na podstawie własnego szacunku. Zastosowany współczynnik należy uzgodnić z urzędem skarbowym, któremu firma podlega jeśli chodzi o VAT i w tym celu najlepiej skontaktować się z tym urzędem.

W taki sam sposób, czyli szacunkowo, proporcję ustalają firmy, których obrót w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 30 000 zł.

Firmy działające

W przypadku firm działających, proporcję określa się na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu do którego jest ustalona proporcja. Czyli stosujesz proporcję obliczoną na podstawie zeszłorocznych obrotów.

Roczna korekta

Po zakończeniu roku podatkowego, może się okazać, że rzeczywista proporcja jest inna niż, ta którą stosowałeś w rozliczeniu (czyli obliczona za rok wcześniejszy). Powinieneś obliczyć sprzedaż według rzeczywistego współczynnika i zrobić korektę podatku naliczonego.

Korekty dokonuje się jednorazowo w deklaracji VAT-7/VAT-7K za pierwszy miesiąc roku lub pierwszy kwartał (dla podatników rozliczających się kwartalnie).

Ewentualną nadpłatę traktuj tak samo, jak VAT od zakupów. Możesz ją odjąć z VAT-u od sprzedaży lub wnioskować o zwrot, jeżeli VAT od sprzedaży jest od niej niższy.

Korekta podatku VAT ma wpływ na ustalenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym (np. zwiększenie przychodów lub kosztów podatkowych).

Czy ta strona była przydatna?