Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Składanie deklaracji VAT i opłacanie podatku

Jeśli jesteś podatnikiem VAT czynnym, deklarację składasz nawet jeżeli nie wykonałeś w danym okresie rozliczeniowym okresie żadnej czynności podlegającej VAT (tzw. deklaracja “zerowa”).

Podstawowe rodzaje deklaracji VAT

VAT rozliczasz składając deklaracje:

 • VAT-7 (rozliczenie miesięczne)
 • VAT-7K (kwartalne)

Terminy składania deklaracji i płatności VAT

 • deklaracje miesięczne – do 25. dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym
 • deklaracje kwartalne – do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale (25 kwietnia, 25 lipca, 25 października, 25 stycznia). Podatnicy podatku VAT, którzy zdecydowali się na rozliczenia kwartalne, powinni złożyć pisemne zawiadomienie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego – najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy składana deklaracja.

W przypadku gdy dzień złożenia deklaracji VAT przypada w sobotę, niedzielę lub święto, termin rozliczenia zostaje przesunięty na najbliższy dzień roboczy.

Za każdy dzień zwłoki w płatności podatku VAT wykazanego w deklaracji podatnik zostaje obciążony odsetkami. Należy również pamiętać, że w przypadku kiedy kwota odsetek nie przekracza 8,70 zł (trzykrotna wartość opłaty pobieranej przez Pocztę Polską za przesyłkę listową poleconą), nie nakłada się na przedsiębiorcę obowiązku ich opłacenia.

Jak składać deklaracje VAT

Ważne! Deklaracje VAT można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-deklaracje.

Aby wysłać drogą elektroniczną formularze VAT-7, należy pobrać aplikację e-Deklaracje Desktop

Możesz również skorzystać z formularzy interaktywnych opublikowanych na stronie e-deklaracje.

Formularze wysyłane przez e-Deklaracje mogą być podpisane:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub
 • danymi autoryzującymi (podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących) na które składają się:
  • identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL
  • imię (pierwsze)
  • nazwisko
  • data urodzenia
  • kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość "0" (zero) w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku.

Danymi autoryzującymi nie mogą być podpisywane deklaracje składane przez pełnomocników.

VAT-14, czyli deklarację dotyczącą wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, składa się przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Nie możesz podpisywać deklaracji VAT Profilem Zaufanym i wysyłać ich przez e-PUAP.

Zobacz:

Deklaracje możesz składać również za pomocą programów komercyjnych, jeśli udostępniają tę funkcję.

Przejdź do szczegółowego opisu:

Deklaracje podatników VAT-UE

Jeśli jesteś podatnikiem VAT-UE i dokonujesz transakcji wewnątrzwspólnotowych, to poza deklaracjami VAT, maszobowiązek składania w formie elektronicznej informacji VAT-UE

Informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UE) muszą być składane za okresy miesięczne (nawet jeśli rozliczasz się z VAT kwartalnie) oraz wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu tych transakcji.

Zwolnienie z obowiązku składania deklaracji VAT

Obowiązek składania deklaracji VAT nie dotyczy przedsiębiorców zwolnionych z VAT.

Jeśli jesteś zwolniony z VAT, nie musisz składać deklaracji, chyba że przysługuje Ci zwrot podatku albo dokonujesz korekty podatku z uwagi na tzw. „ulgi na złe długi”.

Obowiązek składania deklaracji VAT nie dotyczy również przedsiębiorców, którzy zawiesili działalność gospodarczą (i nie wykonują w tym czasie czynności podlegających VAT).

Zwolnienie to nie dotyczy jednak:

 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikiem
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego
 • okresów rozliczeniowych, za które podatnik jest obowiązany do rozliczenia podatku z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz za które jest obowiązany dokonać korekty podatku naliczonego.

Szczególne zasady składania deklaracji dla przedsiębiorców zwolnionych z VAT

Szczególne zasady składania deklaracji dotyczą przedsiębiorców, którzy nie są czynnymi podatnikami VAT, ale dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru (WNT) albo np. importu usług lub dostaw, dla których podatnikiem jest nabywca (w tym również krajowych).

Jeśli podatnik jest zwolniony z VAT, przekroczy limit nabycia towaru (WNT) powyżej 50 000 zł ma obowiązek rejestracji VAT UE i składania deklaracji VAT-8 oraz deklaracji podsumowującej VAT UE.

Po dokonaniu rejestracji VAT-UE nie stają się jednak czynnymi podatnikami VAT  (zostają wpisani do bazy przedsiębiorców dokonujących transakcji wewnątrzwspólnotowych).

Przedsiębiorcy ci mają obowiązek złożenia deklaracji podatkowych VAT-8 w zakresie dokonywanych nabyć za okresy miesięczne  w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu.

W deklaracji tej, oprócz wartości nabycia wewnątrzewspólnotowego podatnik zobligowany jest do wykazania importu usług, a także dostawy towarów oraz świadczenia usług, dla których podatnikiem jest ich nabywca.

Natomiast deklaracja VAT-9M jest przeznaczona dla tych podmiotów prowadzących działalność, którzy nie są podatnikami VAT czynnymi (i w związku z tym nie składają deklaracji VAT-7, VAT-7K), u których w danym miesiącu nie wystąpiły nabycia wewnątrzwspólnotowe, ale w danym miesiącu ma u nich miejsce import usług, bądź dostawa, dla której podatnikiem jest nabywca (w tym również krajowa).

Wpłacanie VAT

Gdzie płacę VAT

Urzędem właściwym dla celów składania deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K  są:

 • dla osób fizycznych (np. jednoosobowych działalności gospodarczych) – urząd właściwy ze względu na adres zamieszkania podatnika (czyli ten sam co dla podatku dochodowego)
 • dla osób innych niż fizyczne (np. spółek z o.o., spółek cywilnych) – urząd właściwy ze względu na adres siedziby firmy.

Zobowiązania podatkowe wpłać na indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś zobowiązany prowadzić księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów, podatek możesz płacić jedynie za pomocą  przelewu.

Obowiązek płacenia przelewami, nie dotyczy jedynie mikroprzedsiębiorców. Mogą płacić wszystkie zobowiązania podatkowe gotówką. Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
 • osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro.

Podatek można wtedy zapłacić:

 • gotówką w kasie urzędu skarbowego
 • w kasie podmiotu obsługującego urząd skarbowy
 • lub w kasie w banku, na poczcie, w placówce spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej, biurze usług płatniczych czy w innej instytucji płatniczej na rachunek bankowy urzędu skarbowego.

Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie urzędu skarbowego lub w kasie na poczcie, w banku czy w innych instytucjach płatniczych, zaś przy zapłacie za pomocą polecenia przelewu – dzień obciążenia rachunku podatnika w banku, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub w innej instytucji płatniczej.

Podzielona płatność (split payment)

Ważne! Podatnicy, którzy posiadają środki na koncie VAT (pochodzące z przelewów otrzymanych w mechanizmie podzielonej płatności), mogą z tego konta zapłacić przelewem należny VAT.

Zobacz:

Czy ta strona była przydatna?