Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ulga VAT na złe długi

Tak zwana ulga na złe długi, to możliwość korekty podatku w przypadku nieściągalnej wierzytelności.

Jeżeli jesteś wierzycielem (podmiotem, któremu należy się płatnosć z faktury), a twój dłużnik (podmiot zobowiązany do zapłaty za fakturę) nie dokonał płatności, masz prawo, po spełnieniu określonych warunków, skorygować podstawę opodatkowania i obniżyć kwotę podatku należnego o wartość VAT na fakturze objętej ulgą.

Mechanizm działa w obie strony – jeżeli jesteś dłużnikiem i nie uregulujesz płatności w terminie, masz obowiązek skorygować VAT należy (podwyższyć kwotę VAT należnego, czyli zapłacić wyższy podatek).

Pomniejszenie podatku należnego – warunki formalne

Musisz pamiętać, że tzw. ulgę na złe długi można zastosować w przypadku faktur wystawionych na rzecz podatnika VAT czynnego. Najprostszym sposobem na weryfikację tego faktu jest sprawdzenie statusu podmiotu w VAT.

Drugim warunkiem formalnym jest, aby dostawa towarów lub świadczenie usług objęte fakturą miały miejsce na terytorium Polski.

Jako wierzyciel musisz również uprawdopodobnić, że wierzytelność jest nieściągalna. Jest to łatwe – wystarczy, że twój dłużnik zalega z zapłatą powyżej 90 dni, a wierzytelność nie została zbyta (np. sprzedana).

Ważny jest również moment w którym faktura została wystawiona – z tzw. ulgi na złe długi można korzystać, jeżeli od końca roku, w którym została wystawiona faktura nie minęły dwa lata.

Zanim dokonasz korekty musisz też sprawdzić, czy w dniu poprzedzającym złożenie dokumentów Twój dłużnik nadal jest czynnym podatnikiem VAT oraz, że nie jest w  trakcie  postępowania  restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Ostatni warunek do spełnienia – na dzień poprzedzający złożenie deklaracji korygującej również ty musisz być podatnikiem VAT czynnym.

Korekty VAT dokonuje się na bieżąco – w najbliższej składanej deklaracji. Nie koryguje się już złożonych deklaracji, w której VAT z niezapłaconej faktury był uwzględniony.

Jeżeli twój kontrahent ureguluje należność po 90 dniu ale przed złożeniem przez ciebie korekty – ulga staje się bezprzedmiotowa i nie można z niej skorzystać.

Termin pociąga za sobą obowiązek ze strony dłużnika do obowiązkowego, dokonania korekty odliczonego podatku VAT z tytułu niezapłaconej przez niego faktury, po upływie 90 dni od daty płatności faktury.

Analogicznie jeżeli sprzedasz wierzytelność innemu podmiotowi – nie masz możliwości skorzystania z prawa do korekty, nawet jeżeli wierzytelność została sprzedana za ułamek jej wartości.

Korekty dokonuje się przez złożenie załącznika do deklaracji VAT. Jest to formularz VAT-ZD – zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego.

Dokonując korekty w VAT-ZD podajesz dane dłużnika, oraz informacje o niezapłaconych fakturach i kwotach podatku.

Gdy kontrahent zapłacił po dokonaniu korekty

Jeżeli dokonano już korekty podatku, a kontrahent uregulował dług, masz obowiązek dokonać powrotnej korekty – podwyższyć kwotę VAT należnego o kwotę z uregulowanej faktury. Dokonuje się tego za okres, w którym dłużnik dokonał płatności.

Jeżeli płatność została dokonana częściowo – dokonuje się proporcjonalnej korekty VAT.

Gdy zalegasz z zapłatą

Jeżeli jesteś dłużnikiem – zalegasz z zapłatą za fakturę powyżej 90 dni od dnia płatności, masz obowiązek dokonać korekty VAT naliczonego w taki sposób, że za okres, w którym następuje 91 dzień od dnia płatności podwyższasz VAT należny o kwotę podatku z nieopłaconej faktury.

Jeżeli częściowo uregulujesz zobowiązanie przed 90 dniem, korekta dotyczy tylko podatku naliczonego od niezapłaconej kwoty.

Jeżeli uregulujesz dług po dokonaniu obowiązkowej korekty, za okres, którym dokonano płatności, masz prawo zwiększyć kwotę podatku naliczonego (obniżyć swój podatek do zapłaty o kwotę podatku z zapłaconej faktury). W przypadku częściowej spłaty zobowiązania, korekty dokonuje się proporcjonalnie.

Kiedy dłużnik nie musi dokonywać korekty

Po pierwsze obowiązek korekty nie wystąpi, jeżeli należność została uregulowana po 90 dniu ale przed końcem okresu rozliczeniowego, za który jest składana deklaracja VAT (miesiąca lub kwartału). Po drugie, nie musisz korygować deklaracji z powodu nieopłaconej faktury, jeżeli na koniec miesiąca, w którym upływa 90 dzień od terminu płatności twoje przedsiębiorstwo jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, upadłościowego albo likwidacji.

Uwaga!!  Opisane powyżej korekty podatkowe  odnoszące się do przeterminowanych płatności dotyczą wyłącznie dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju. Nie stosuje się ich więc do transakcji międzynarodowych, z udziałem podmiotów zagranicznych.

Czy ta strona była przydatna?