Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Obliczanie terminów w sprawach podatkowych

Dowiedz się, jakie są zasady liczenia terminów w sprawach podatkowych

Płatności, deklaracje

Jeżeli terminy płatności podatków (zaliczek) lub deklaracji (miesięcznych, kwartalnych) wypadają w sobotę, niedzielę lub święto, to termin ten przechodzi na pierwszy pracujący dzień po dniu wolnym.

Rejestracja VAT

Jeśli musisz zarejestrować się jako podatnik VAT-u, to musisz to zrobić najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT.

Rejestracja VAT podmiotów zwolnionych

Jeśli korzystasz ze zwolnienia z VAT, ale mimo to chcesz zostać VAT-owcem, to zgłoszenia trzeba dokonać do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego chciałbyś stać się czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług objętych VAT.

Możesz zgłoszenie wysłać za pośrednictwem poczty, wtedy decyduje data stempla pocztowego, a nie data otrzymania zgłoszenia przez US.

Pamiętaj o nadaniu listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru (zachowaniu zwrotki ZPO). Stanowi to dowód rejestracji VAT w terminie. 

Zgłoszenie zmiany VAT i likwidacja działalności

Masz 7 dni na zgłoszenie każdej zmiany informacji zawartej w złożonej wcześniej dekalracji oraz zgłoszenie zaprzestania prowadzenia działalności. Jeżeli ostatni dzień terminu to sobota, niedziela lub święto, wtedy termin ten przechodzi na pierwszy pracujący dzień po dniu wolnym. Dni liczymy po kolei.

Terminy podatkowe w dniach, tygodniach, miesiącach i latach

Termin określony w dniach

Przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Końcem terminu jest ostatni dzień z wyznaczonej ilość. Pamiętaj! Nie wlicza się pierwszego dnia tylko następny. 

Przykład

Otrzymałeś wezwanie z urzędu skarbowego 1 marca i jeżeli musisz dostarczyć jakiś dokument lub złożyć oświadczenie w terminie 7 dni, to Twój termin mija 8 marca. Jeśli będzie to sobota, niedziela lub święto, wówczas termin upłynie następnego dnia po dniu wolnym.  

Termin określony w tygodniach

Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu. Jeżeli termin tygodniowy zaczyna się we wtorek, to termin kończy się w następny wtorek.

Przykład

Jeśli otrzymałeś wezwanie z urzędu skarbowego we wtorek i musisz dostarczyć jakiś dokument lub złożyć oświadczenie w terminie 1 tygodnia, to Twój termin mija w następny wtorek.

Termin określony w miesiącach

Terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu.

Przykład

Jeśli otrzymałeś wezwanie z urzędu skarbowego 1 marca i musisz dostarczyć jakiś dokument lub złożyć oświadczenie w terminie 1 miesiąca, to Twój termin mija 1 kwietnia (chyba, że będzie to sobota, niedziela lub święto, wówczas termin upłynie następnego dnia).

Gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było, to termin kończy się w ostatnim dniu tego miesiąca. Jeśli termin miesięczny zaczął się 31 sierpnia (był to dzień, w którym było zdarzenie) to ostatnim dniem terminu był 30 września (bo wrzesień nie ma 31 dni).

Termin określony w latach

Terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu.  

Przykład

Jeśli na dokonanie jakiejś czynności miałeś 1 rok od dnia 15 marca 2016 to Twój termin minął 15 marca 2017 r. (chyba, że będzie to sobota, niedziela lub święto, wówczas termin upłynie następnego dnia).

Gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było, to termin kończy się w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień. Termin roczny zaczął się 29 lutego 2016 (dzień, w którym było zdarzenie), to ostatnim dniem terminu był 28 lutego 2017 (bo nie był to rok przestępny).

Uwaga! Jeśli posiadasz zezwolenie, koncesję lub inną decyzję administracyjną na pewną kategorię czynności (np. licencję na sprzedaż alkoholu), których działalnie jest uregulowanej w konkretnej ustawie lub akcie prawnym, to termin w nim wyrażony jest ostateczny bez względu na to czy wypada w sobotę, niedzielę czy też święto. Nie obowiązuje tutaj zasada, że jeżeli ostatni dzień terminu to sobota, niedziela lub święto to twój termin kończy się w dniu następnym po dniu wolnym. Data wymieniona w przepisie prawa jest ostateczna. Jej przywrócenie lub przedłużenie musi być przewidziane w tym przepisie. Oznacza to, że jeżeli w ustawie jest określony termin, do którego powinna być na przykład wniesiona opłata (np. 30 września), to nawet jeśli wypada on w dzień wolny od pracy to i tak ostatnim dniem terminu będzie 30 września.

Czy ta strona była przydatna?