Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kontrola podatkowa

Kontrola podatkowa jest przeprowadzana przez urzędników urzędu skarbowego i dotyczy przede wszystkim sprawdzenia, czy prawidłowo rozliczasz się z fiskusem. Pamiętaj, że jest jeszcze drugi rodzaj kontroli - celno-skarbowa, przeprowadzana przez urzędy celno-skarbowe.

Rozpoczęcie kontroli

Kontrolę przeprowadza pracownik urzędu skarbowego. Musisz być wcześniej powiadomiony minimum na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia. Jeżeli się nie rozpocznie w ciągu 30 dni, to musisz otrzymać nowe zawiadomienie z nowym terminem. Jeżeli wyrazisz zgodę, to kontrola może odbyć się przed upływem 7 dni od otrzymania zawiadomienia.

Zawiadomienie zawiera informację o prawie złożenia korekty deklaracji podatkowej przed momentem rozpoczęcia kontroli. Możesz złożyć korektę deklaracji, zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami jeszcze przed przyjściem urzędników do twojej firmy.  

Przed rozpoczęciem kontroli urzędnik musi pokazać swoją legitymację służbową ze zdjęciem i upoważnienie, które zawiera informację o przybliżonym czasie trwania kontroli oraz jej zakresie.  

W niektórych sytuacjach kontrola podatkowa może być przeprowadzona przez Krajową Administrację Podatkową np. dla ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi. Kontrolę może także przeprowadzić wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa. 

Uwaga! W uzasadnionych przypadkach kontrola może być przeprowadzona  tylko na podstawie legitymacji służbowej, bez wcześniejszego powiadomienia. Pamiętaj jednak, że w ciągu 3 dni roboczych otrzymasz upoważnienie do jej przeprowadzenia.

Jak się przygotować do kontroli

Po otrzymaniu informacji o planowanej kontroli, koniecznie sprawdź wszystkie firmowe dokumenty i księgi finansowe. Masz bowiem ostatnią szansę na korektę złożonych deklaracji podatkowych. Możesz zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami.

Przygotuj wszystkie dokumenty firmy związane z działalnością gospodarczą, dokumenty finansowo-księgowe, umowy handlowe, zgody, umowy najmu, leasingu, dokumenty dotyczące zatrudnienia pracowników. Dokumenty w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego (na twój koszt).

Czynności kontrolne są prowadzone w siedzibie firmy, w miejscu przechowywania dokumentów i innych miejscach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w godzinach jej otwarcia (jeżeli godziny są skrócone kontrola może trwać 8 godzin dziennie).

Urzędnik podatkowy ma prawo do:

 • wstępu do siedziby firmy, zakładów pracy oraz innych pomieszczeń firmy
 • żądania pisemnych lub ustnych informacji i wyjaśnień
 • żądania okazania dokumentów, w tym wszystkich dokumentów finansowych i udostępniania wszelkich danych
 • sporządzania z dokumentów odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej
 • żądania dostarczenia dokumentów przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego
 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli
 • wzywania i przesłuchiwania pracowników, świadków
 • pobrania próbek towarów.

Zakończenie kontroli

Kontrola przedsiębiorcy powinna być zakończona bez zbędnej zwłoki i nie później niż jest to zapisane w upoważnieniu. W zależności od wielkości firmy, w jednym roku podatkowym wszystkie kontrole nie mogą trwać dłużej niż:

 • mikroprzedsiębiorcy – 12 dni roboczych
 • mali przedsiębiorcy – 18 dni roboczych
 • średni przedsiębiorcy – 24 dni roboczych
 • pozostali przedsiębiorcy – 48 dni roboczych

Oczywiście zawsze organy skarbowe, z ważnych powodów mogą kontrole przedłużyć. Wymaga to jednak uzasadnienia na piśmie. Pamiętaj! Terminy te nie dotyczą kontroli celno-skarbowej.

Kontrola kończy się w dniu otrzymania protokołu kontroli. Jeżeli nie zgadzasz się z jego treścią możesz zgłosić swoje zastrzeżenia w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Jeżeli zgadzasz się z ustaleniami kontroli składasz deklaracje korygującą. 

Jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości i nie złożysz deklaracji korygującej, to zostaje wszczęte postępowanie podatkowe.

W skrócie:

 • nie możesz odmówić kontroli, nawet wtedy, gdy będąc właścicielem nie będzie cię w firmie. Koniecznie wyznacz wtedy osobę, która cię zastąpi, jeżeli ustanowiłeś pełnomocnika ogólnego lub szczególnego, to on będzie cię reprezentował
 • nie możesz utrudniać przeprowadzenia kontroli
 • w niektórych przypadkach kontrolerzy mogą przyjść do ciebie razem z policją lub innymi służbami mundurowymi
 • pamiętaj o wpisaniu kontroli do książki kontroli.

Czy ta strona była przydatna?