Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pełnomocnik do spraw podatkowych

Sprawy podatkowe możesz załatwiać przez ustanowionego przez siebie pełnomocnika. Pełnomocnictwo ustanowione w CEIDG nie upoważnia do działania w sprawach podatkowych.

Są trzy rodzaje pełnomocnictw podatkowych: 

 • ogólne
 • szczególne
 • do doręczeń

Możesz także upoważnić osobę tylko do podpisywania deklaracji podatkowych:

 • wypełniasz elektronicznie upoważnienie UPL-1
 • w postaci papierowej upoważnienie UPL-1P
 • odwołanie pełnomocnictwa OPL-1

Wszystkie formularze do wydruku znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów

Pełnomocnictwo ogólne w sprawach podatkowych

Upoważnia do działania we wszystkich sprawach:

 • podatkowych
 • we wszystkich Urzędach Skarbowych
 • nie upoważnia do podpisywania deklaracji podatkowych  

Po udzieleniu pełnomocnictwa ogólnego nie trzeba już składać nowego pełnomocnictwa do akt każdej sprawy podatkowej albo kontroli podatkowej z osobna.

Składasz dokument elektroniczny na formularzu PPO-1 do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO) prowadzonego przez Ministra Finansów, za pośrednictwem Portalu Podatkowego

Pełnomocnikiem może być tylko

 • osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych, które uniemożliwiają udzielenie pełnomocnictwa elektronicznie, możesz skorzystać z formy pisemnej. A osoby, które nie mogą się podpisać składają pełnomocnictwo ustnie do protokołu. Wykorzystasz formularze PPO-1 (ustanowienie pełnomocnictwa) albo OPO-1 (odwołanie, zmiana wypowiedzenie).

Nie płacisz opłaty skarbowej. 

Pełnomocnictwo szczególne w sprawach podatkowych

Upoważnia do działania w konkretnej sprawie podatkowej i dlatego zakres pełnomocnictwa musi być dokładnie wskazany (do jakiej sprawy, przed jakim organem). Może być ustanowione:

 • pisemnie
 • elektronicznie
 • ustnie do protokołu

Płacisz opłatę skarbową 17 zł od jego udzielenia.

Wykorzystujesz formularz PPS-1

Pełnomocnictwo do doręczeń w sprawach podatkowych

Jest przeznaczone dla osób, które mają miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w państwie, niebędącym członkiem UE. Trzeba wskazać pełnomocnika do doręczeń. Nie ustanawiasz pełnomocnika do doręczeń, jeżeli podałeś adres mailowy do dostarczania pism procesowych, ustanowiłeś pełnomocnictwo ogólne lub szczególne.

Może być ustanowione:

 • pisemnie
 • elektronicznie
 • ustnie do protokołu

Wykorzystujesz formularz PPD-1

Płacisz opłatę skarbową 17 zł od jego udzielenia.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowej składanej elektronicznie

Jeżeli chcesz udzielić pełnomocnictwa tylko do podpisywania deklaracji podatkowych składanych w formie elektronicznej wystarczy wypełnić i złożyć formularz UPL-1 w Urzędzie Skarbowym, w którym się rozliczasz, w wersji papierowej albo elektronicznej przez ePUAP (do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej).

Formularz UPL-1 musi być podpisany przez przedsiębiorcę, a jeśli dotyczy spółki, to podpisują go osoby zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS lub umowy spółki.

Na jednym formularzu można upoważnić maksymalnie 3 osoby. Jeśli chcesz upoważnić więcej osób musisz zrobić to na kolejnym formularzu UPL-1. 

Jeżeli złożysz formularz UPL-1, to będzie on obowiązywał we wszystkich urzędach skarbowych. Dodatkowo takie upoważnienie uprawnia do podpisywania:

 • każdego rodzaju deklaracji podatkowych
 • zeznań i informacji podatkowych

Obowiązuje zgodnie z terminem wskazanym w upoważnieniu. Możesz udzielić pełnomocnictwa także bezterminowo, aż do czasu jego odwołania. Możesz zmienić lub odwołać pełnomocnika w każdym czasie, poprzez złożenie w urzędzie skarbowym druku OPL-1.

Przedłożenie UPL-1P podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Uwaga! Jeżeli pełnomocnik nie będzie miał możliwości elektronicznego podpisania deklaracji, mimo złożenia UPL-1, to obowiązek złożenia deklaracji we właściwym czasie nadal istnieje, nie zwalnia podatnika brak dostępu do elektronicznej platformy podatkowej.

Złożenie dokumentu UPL-1 w urzędzie skarbowym nie oznacza, od razu automatycznej możliwości podpisywania deklaracji bezpiecznym podpisem elektronicznym. Trzeba poczekać, aż srząd skarbowy wprowadzi dane pełnomocnika do systemu e-Deklaracje.

Pełnomocnik podpisuje deklarację podpisem elektronicznym użytkownika portalu podatkowego (tzw. dane autoryzujące) albo przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego. Nie jest możliwe posłużenie się Profilem Zaufanym.

Dodatkowe informacje:

 • nie trzeba składać pełnomocnictwa do wszystkich urzędów skarbowych, do których składa się deklaracje podatkowe
 • pełnomocnictwa nie tracą ważności przy zmianie miejsca prowadzenia działalności i zmianie właściwości urzędu skarbowego
 • pełnomocnictwo jest wykorzystywane przy oddziałach oraz sprzedaży poza miejscem stałego prowadzenia działalności
 • możesz ustanowić tylko osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych
 • pełnomocnikiem nie musi być adwokat, radca prawny czy doradca podatkowy, możesz ustanowić np. pracownika biura rachunkowego

Czy ta strona była przydatna?