Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zarejestruj się jako podatnik VAT

Przekroczyłeś limit wartości sprzedaży 200 tys. zł? Twoi kontrahenci chcą, żeby wystawić im fakturę VAT? Chcesz odzyskiwać zapłacony VAT od zakupionych towarów i usług? Sprawdź kiedy musisz, a kiedy możesz zarejestrować się jako podatnik VAT.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Rejestracja w zakresie podatku od towarów i usług dotyczy osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą jako:

 • producenci,
 • handlowcy,
 • usługodawcy, w tym podmioty pozyskujące zasoby naturalne,
 • rolnicy.

Rejestracja dotyczy też działalności osób, które wykonują zawody:

 • prawnicze,
 • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 • jubilerskie.

Kiedy musisz zarejestrować się jako podatnik VAT

Masz obowiązek rejestracji jako podatnik VAT, jeżeli wartość twojej sprzedaży w poprzednim roku przekroczyła kwotę 200 tys. zł. Do wartości sprzedaży:

 • nie wlicza się kwoty podatku oraz
 • nie bierze się pod uwagę dostaw towarów i świadczonych usług uwzględnionych w art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (m.in. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju).

Jeżeli rozpoczynasz działalność w trakcie roku, to limit obliczasz proporcjonalnie do liczby miesięcy, jakie pozostały do zakończenia danego roku kalendarzowego.

Przykład: przedsiębiorca rozpoczął działalność gospodarczą 31 stycznia 2019 r. Limit uprawniający do zwolnienia z VAT w 2019 r. dla takiego przedsiębiorcy wynosi 183 561,64 zł. Wartość limitu zwolnienia z VAT obliczono według wzoru: 200 000 zł (kwota limitu VAT) x 335 (liczba dni prowadzenia działalności do końca roku) / 365 (liczba dni w roku) = 183 561,64 zł.

Masz obowiązek rejestracji jako podatnik VAT, niezależnie od wartości zrealizowanej sprzedaży, gdy:

 • dostarczasz:
  • towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy o podatku od towarów i usług (np. złom z metali szlachetnych, monety),
  • towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0), wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  • budynki, budowle lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  • tereny budowlane,
  • nowe środki transportu,
  • towary w związku z zawarciem umowy na odległość (dot. preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu domowego oraz maszyn i urządzeń które nie zostały sklasyfikowane),
  • części do pojazdów samochodowych i motocykli (dot. dostaw hurtowych i detalicznych);
 • świadczysz usługi:
  • prawnicze,
  • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  • jubilerskie,
  • ściągania długów, w tym factoringu;
 • nie masz siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Kiedy jesteś zwolniony z obowiązku rejestracji jako podatnik VAT 

 • Niezależnie od wartości sprzedaży, jeżeli wykonujesz wyłącznie czynności wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (np. usługi medyczne, opieka nad osobami niepełnosprawnymi) - jest to tzw. zwolnienie przedmiotowe.
 • Nie przekroczysz limitu sprzedaży 200 tys. zł lub, gdy rozpoczynasz działalność w trakcie roku, limitu ustalonego proporcjonalnie do liczby miesięcy w roku, w jakich będziesz ją prowadzić - jest to tzw. zwolnienie podmiotowe.

Status podatnika zwolnionego oznacza, że firma nie musi składać deklaracji rozliczających VAT (np. VAT-7 albo VAT-7K). Czyli nie rozliczasz w urzędzie skarbowym podatku należnego z tytułu sprzedaży oraz nie masz prawa do odliczenia (zwrotu) podatku naliczonego.

Kiedy możesz (ale nie musisz) zarejestrować się jako podatnik VAT

 • gdy rozpoczynasz działalność w bieżącym roku podatkowym i wiesz, że nie przekroczysz limitu wartości sprzedaży 200 tys. zł netto, obliczanego proporcjonalnie do liczby miesięcy w roku w jakich będziesz prowadzić działalność gospodarczą,
 • w ubiegłym roku wykazałeś przychody ze sprzedaży nie przekraczające limitu 200 tys. zł netto,
 • wykonujesz wyłącznie czynności wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (stanowią katalog czynności zwolnionych przedmiotowo z VAT),
 • jeśli nie masz w Polsce siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu i wykonujesz na terytorium Polski wyłącznie czynności takie jak np. usługi transportowe, lub usługi telekomunikacyjne świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami. Więcej na ten temat dowiesz się z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoszenie złóż:

 • przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, opodatkowanej podatkiem VAT,
 • przed dniem, w którym utracisz prawo do zwolnienia, tj. po przekroczeniu limitu 200 tys. zł wartości sprzedaży netto w ciągu roku podatkowego (lub – w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku – kwoty ustalonej proporcjonalnie do liczby miesięcy, jakie pozostały do zakończenia roku podatkowego),
 • przed początkiem miesiąca w którym rezygnujesz ze zwolnienia podmiotowego lub zwolnienia, które przysługuje ci jako rolnikowi ryczałtowemu.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów
 • prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie) – złóż zgłoszenie do urzędu skarbowego, właściwego dla siedziby twojego podmiotu;
 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą – złóż zgłoszenie do urzędu skarbowego, właściwego dla twojego miejsca zamieszkania;
 • nie masz w Polsce siedziby, ale masz stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – złóż zgłoszenie do urzędu skarbowego, właściwego dla miejsca prowadzenia działalności;
 • nie masz siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – złóż zgłoszenie do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli masz np.:

 • oddział w Polsce,
 • wielomilionowe przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług (co najmniej 5 mln euro netto rocznie w przeliczeniu na złotówki),
 • firmę z kapitałem zagranicznym.

zgłoszenie złóż w jednym z wyspecjalizowanych (dużych) urzędów skarbowych

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zgłoszenie rejestracyjne na formularzu VAT-R

Na formularzu VAT-R wybierz jeden z dwóch wariantów:

 • rejestracja jako podatnik czynny,
 • rejestracja jako podatnik zwolniony – możesz, ale nie musisz składać formularza VAT-R.

Zgłoszenie możesz złożyć osobiście, wysłać pocztą lub złożyć elektronicznie – jako załącznik do wniosku CEIDG-1 bądź przez Portal Podatkowy.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie zawiera:

1) numer identyfikacji podatkowej;

2) wskazanie naczelnika urzędu skarbowego, do którego kierowane jest zgłoszenie;

3) cel złożenia zgłoszenia (rejestracja/aktualizacja danych);

4) imię, nazwisko i adres zamieszkania lub nazwę, siedzibę i adres siedziby wnioskodawcy;

5) wskazanie okoliczności, z których wynika obowiązek podatkowy;

6) wskazanie rodzaju deklaracji podatkowych, które będą składane przez podatnika;

7) informacje na temat wykonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych;

8) oświadczenie o znajomości przepisów Kodeksu karnego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Uwaga! Tytuł prawny do lokalu – dotyczy adresów siedziby i miejsc prowadzenia działalności gospodarczej.

Podmioty zagraniczne, oprócz zgłoszenia rejestracyjnego, mogą być poproszone przez urząd skarbowy o przedstawienie następujących dokumentów:

 • umowa spółki (akt założycielski/akt notarialny/statut),
 • aktualny odpis z Rejestru Handlowego (w kraju siedziby spółki) – oryginał tłumaczenia (zwykłego lub przysięgłego) wraz z kopią wersji obcojęzycznej,
 • aktualne potwierdzenie rejestracji do VAT (z kraju siedziby spółki) – oryginał tłumaczenia (zwykłego lub przysięgłego) wraz z kopią wersji obcojęzycznej,
 • umowa z bankiem potwierdzająca otwarcie rachunku bankowego w Polsce, ewentualnie oświadczenie o niewystępowaniu o zwrot podatku VAT,
 • dokładny opis działalności spółki w Polsce (z podaniem kodu PKD 2007) wraz z oświadczeniem, czy spółka posiada stałe miejsce prowadzenia działalności na terenie Polski, czy posiada zaplecze osobowe, techniczne i biurowe, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • w przypadku spółek spoza Unii Europejskiej – akt notarialny lub umowa między przedstawicielem podatkowym a spółką,
 • w przypadku podmiotu, który nie posiada numeru NIP konieczne jest również złożenie zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-2.

Ustanowienie pełnomocnika

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa do spraw podatkowych

0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne.

Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego - urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Ważne: jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Termin

Zgłoszenie złóż:

 • przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi, opodatkowanej podatkiem VAT,
 • przed dniem, w którym utracisz prawo do zwolnienia, tj. po przekroczeniu limitu 200 tys. zł wartości sprzedaży netto w ciągu roku podatkowego (lub – w przypadku rozpoczęcia działalności w trakcie roku – kwoty ustalonej proporcjonalnie do liczby miesięcy, jakie pozostały do zakończenia roku podatkowego),
 • przed początkiem miesiąca w którym rezygnujesz ze zwolnienia podmiotowego lub zwolnienia, które przysługuje ci jako rolnikowi ryczałtowemu.
 1. Urząd zarejestruje cię jako podatnika VAT

Urząd skarbowy zweryfikuje zgłoszenie i zarejestruje cię jako "podatnika VAT czynnego" lub "podatnika VAT zwolnionego". Jeśli w zgłoszeniu zaznaczyłeś, że chcesz otrzymać potwierdzenie rejestracji i wpłaciłeś pieniądze, to urząd wyda ci potwierdzenie.

Zarejestrowanym podatnikiem VAT staniesz się najwcześniej w dniu złożenia formularza VAT-R.

Nie zostaniesz zarejestrowany, jeśli:

 • podasz w zgłoszeniu rejestracyjnym dane niezgodne z prawdą,
 • twoja firma nie istnieje,
 • nie można się z tobą skontaktować, ani z twoim pełnomocnikiem,
 • ty lub twój pełnomocnik nie stawicie się w urzędzie skarbowym, mimo wezwania,
 • z informacji urzędu wynika, że będziesz wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do przestępstw skarbowych,
 • sąd orzekł wobec ciebie zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór potwierdzenia został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług.

Ile zapłacisz

Rejestracja dla celów VAT jest bezpłatna. Jeśli jednak w zgłoszeniu zaznaczysz, że potrzebujesz potwierdzenia rejestracji, to zapłacisz 170 zł.

 • 170 zł – opłata skarbowa za potwierdzenie rejestracji (opcjonalnie)

Gdzie zapłacić: na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu skarbowego, w którym składasz zgłoszenie rejestracyjne (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli wniosek składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu skarbowego, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Jeśli działasz przez pełnomocnika, pamiętaj, że odpowiada on solidarnie z tobą do kwoty 500 000 zł za twoje zaległości podatkowe powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania cię jako podatnika VAT czynnego.

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Pamiętaj: Jeśli dane wpisane w zgłoszeniu rejestracyjnym będą budzić wątpliwości, rejestracja może potrwać dłużej.

Jak możesz się odwołać

Jeśli urząd skarbowy odmówi ci rejestracji, możesz wówczas:

 • wezwać naczelnika urzędu do usunięcia naruszenia prawa,
 • wystąpić ze skargą do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

Załóż ewidencję VAT

Obowiązkiem podatnika VAT jest założenie ewidencji zakupów i sprzedaży. Przedsiębiorcy objęci VAT-em co miesiąc albo raz na kwartał (tylko mali podatnicy), składają do urzędu skarbowego deklaracje (np. VAT-7 albo VAT-7K) określające, na podstawie ewidencji VAT, wysokość podatku, który należy odprowadzić na rachunek urzędu do 25. dnia każdego miesiąca po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeśli masz prawo do rozliczenia podatku co kwartał, deklarację kwartalną złóż do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Zgłaszaj zmiany danych

Podatnicy muszą informować urząd skarbowy o zmianie danych w ciągu 7 dni od momentu, kiedy nastąpiła określona zmiana (np. zmiana sposobu rozliczania się: z miesięcznego na kwartalny). Zgłoszenia zmiany danych należy dokonać na druku VAT-R (z zaznaczeniem, że zgłoszenie jest składane w celu aktualizacji danych). Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy następuje wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (zmiana adresu, zmiana nazwiska), gdyż zmiany tej dokonuje się na formularzu NIP-2. Zmianę adresu należy zgłaszać również na druku VAT-R, jedynie w sytuacji, gdy zmiana ta powoduje zmianę właściwości naczelnika urzędu skarbowego.

Informuj urząd skarbowy

Podatnicy będący osobami fizycznymi muszą informować właściwego naczelnika urzędu skarbowego o:

 • wpisaniu do CEIDG zarządcy sukcesyjnego,
 • zmianach dotyczących wpisu zarządcy sukcesyjnego – w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Powiadom o transakcjach wewnątrzwspólnotowych

Przedsiębiorca, który planuje w ramach działalności dokonywać transakcji wewnątrzwspólnotowych, powinien zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. Zawiadomienie stanowi część C.3. formularza VAT-R.

Kiedy można wrócić do zwolnienia z VAT

Jeśli utraciłeś prawo do zwolnienia podmiotowego z VAT lub zrezygnowałeś z niego, możesz ponownie skorzystać ze zwolnienia dopiero po upływie pełnego roku kalendarzowego funkcjonowania jako podatnik VAT (tj. licząc od końca roku, w którym nastąpiła utrata lub rezygnacja z prawa). Powrót do zwolnienia wymaga spełnienia łącznie dwóch kryteriów:

 • prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej zwolnieniu z VAT,
 • nieprzekroczenia limitu wartości sprzedaży w wysokości 200 tys. zł w poprzednim roku podatkowym.

Wrócić do zwolnienia możesz od dowolnego okresu rozliczeniowego, w którym uzyskasz prawo do zwolnienia. W tym celu ponownie złóż aktualizację formularza VAT-R w urzędzie skarbowym.

Czy ta strona była przydatna?