Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT (split payment)

Masz środki na rachunku VAT? Nie wykorzystasz ich do zapłaty za fakturę dostawcy lub do rozliczenia z urzędem skarbowym? Możesz złożyć wniosek o przekazanie środków z konta VAT na twój rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK prowadzony dla celów działalności gospodarczej. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Split payment

Split payment to mechanizm płatności za faktury, który polega na tym, że kwota VAT wpływa na konto VAT, a kwota netto – na rachunek rozliczeniowy. Czyli płatność za fakturę, dokonana przelewem, nie trafia w całości na jedno konto wystawcy faktury, ale zostaje rozdzielona na kwotę netto i VAT. Pieniądze trafiają na dwa różne rachunki bankowe dostawcy. Kwota netto trafia na zwykły rachunek rozliczeniowy, a VAT na specjalny rachunek VAT.

Rachunek VAT

Bankowy rachunek VAT to rachunek, który bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa (SKOK) ma obowiązek założyć dla prowadzonego w walucie polskiej rachunku rozliczeniowego lub imiennego rachunku w SKOK prowadzonego dla celów działalności gospodarczej.

Środki zgromadzone na rachunku VAT są środkami należącymi do ciebie. Masz jednak ograniczone możliwości użycia środków zgromadzonych na rachunku VAT.

Uznania rachunku

Na rachunek VAT mogą trafiać wyłącznie środki pochodzące z:

 • zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT wykazanej na fakturze
 • wpłaty VAT przez podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych na rzecz płatnika podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (zarejestrowanego odbiorcy lub podmiotu prowadzącego skład podatkowy)
 • zwrotu kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT - w przypadkach zmniejszenia podstawy opodatkowania VAT (np. udzielone rabaty, opusty, zwroty opakowań), wynikającej z wystawionej faktury korygującej
 • zwrotu VAT dokonanego przez urząd skarbowy
 • innego rachunku VAT posiadacza rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku.

Obciążenia rachunku

Rachunek VAT może być obciążony, wyłącznie w celu:

 • dokonania płatności w kwocie odpowiadającej kwocie podatku VAT wykazanej na fakturze z tytułu nabycia towarów i usług
 • dokonania zwrotu kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług, wynikającego z wystawionej przez podatnika faktury korygującej, na rachunek VAT nabywcy towarów lub usług
 • wpłaty podatku od towarów i usług, jak też dodatkowego zobowiązania podatkowego (czyli sankcji VAT), odsetek za zwłokę w zapłacie VAT lub odsetek za zwłokę od sankcji VAT - na rachunek urzędu skarbowego
 • wpłaty podatku VAT przez podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, na rzecz płatnika podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (zarejestrowanego odbiorcy lub podmiotu prowadzącego skład podatkowy)
 • przekazania kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy przez posiadacza rachunku, który otrzymał płatność przelewu oraz nie jest dostawcą towarów lub usługodawcą wskazanym na fakturze, za którą jest dokonywana płatność
 • zwrotu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT posiadacza rachunku, od którego otrzymano tę płatność,
 • przekazania środków na inny rachunek VAT posiadacza rachunku VAT prowadzony w tym samym banku
 • przekazania środków na rachunek podatnika, o ile organ podatkowy wydał postanowienie pozwalające na to
 • przekazania środków na rachunek rozliczeniowy państwowej jednostki budżetowej, w przypadku gdy rachunek VAT prowadzony jest dla wskazanych rachunków rozliczeniowych
 • realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego egzekucji należności z tytułu podatku od towarów i usług

Wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT

O przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT możesz się ubiegać, jeśli nie wykorzystasz ich do zapłaty za fakturę dostawcy lub do rozliczenia z urzędem skarbowym.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż w dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów
 • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla twojego miejsca zamieszkania)
 • prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie) – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla siedziby podmiotu)
 • nie masz siedziby w Polsce, ale na stałe prowadzisz tutaj działalność gospodarczą – wniosek złóż do urzędu skarbowego (właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności)
 • nie masz miejsca zamieszkania, siedziby, ani na stałe nie prowadzisz działalności gospodarczej w Polsce – wniosek złóż do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście

Urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli masz np.:

 • oddział w Polsce
 • wielomilionowe przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług (co najmniej 5 mln euro netto rocznie w przeliczeniu na złotówki)
 • firmę z kapitałem zagranicznym

wniosek złóż w jednym z wyspecjalizowanych (dużych) urzędów skarbowych

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

1. Przygotuj i złóż wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT

Dokumenty

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłata: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy)

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Wniosek złóż w dowolnym momencie.

2. Urząd skarbowy rozpatrzy twój wniosek i wyda postanowienie o zgodzie lub decyzję o odmowie przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT

Naczelnik urzędu skarbowego może:

 • zgodzić się na przekazanie środków – wyda wtedy postanowienie, w którym określi wysokość środków, jakie mają zostać przekazane na twoje konto rozliczeniowe
 • nie zgodzić się na przekazanie środków – wyda wtedy decyzję o odmowie przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT

W przypadku posiadania zaległości w VAT na kwotę niższą niż kwota wnioskowana – naczelnik wyda postanowienie o zgodzie na przekazanie części kwoty i decyzję o odmowie na kwotę odpowiadającą kwocie tych zaległości.

Naczelnik urzędu skarbowego nie wyrazi zgody na przekazanie środków z rachunku VAT, na twój rachunek rozliczeniowy, gdy:

 • masz zaległości podatkowe w podatku VAT
 • zaistnieje uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane (w szczególności, gdy trwale nie opłacasz wymagalnych zobowiązań podatkowych lub dokonujesz czynności, które mogą utrudnić egzekucję zobowiązania podatkowego, np. zbywasz majątek)
 • zaistnieje uzasadniona obawa, że wystąpi zaległość podatkowa VAT lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe (sankcja)

Dokumenty

W postanowieniu naczelnik określi kwotę, jaka powinna zostać przekazana na rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w SKOK prowadzony dla celów działalności gospodarczej. Informacja o postanowieniu zostanie doręczona również bankowi lub SKOK-owi, które prowadzą rachunek VAT i którzy niezwłocznie przekażą środki wskazane w otrzymanej informacji.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd rozpatrzy twój wniosek w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją urzędu o odmowie przekazania środków zgromadzonych na rachunku VAT, masz prawo złożyć odwołanie. Złóż je do dyrektora izby administracji skarbowej za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego, który wydał decyzje. Odwołanie złóż w ciągu 14 dni od daty dostarczenia ci decyzji.

Warto wiedzieć

Aby zachęcić do split payment, ustawodawca wprowadził rozwiązania dające dodatkową ochronę i korzyści finansowe.

Mimo, że nie możesz swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku VAT, to stosowanie split payment powoduje, że:

 • środki zgromadzone na rachunku VAT są wolne od egzekucji sądowej i administracyjnych z innych tytułów niż podatek VAT
 • do wysokości kwot zapłaconych w podzielonej płatności nie ma sankcji VAT
 • nie ma odpowiedzialności solidarnej w tych przypadkach, w których taka odpowiedzialność może być stosowana, czyli np. w obrocie paliwami
 • nie stosuje się podwyższonych odsetek (jeżeli co najmniej 95% podatku naliczonego wynika z faktur opłaconych z zastosowaniem split payment)
 • niższa kwota do zapłaty (jeśli uiścisz podatek należny w całości z rachunku VAT przed terminem zapłaty podatku, będziesz mógł zapłacić mniejszą kwotę)
 • płatność w tym systemie jest istotną przesłanką dochowania należytej staranności

Przeczytaj więcej o split paymet.

Zwrot podatku VAT na rachunek VAT w terminie 25 dni

Jeśli zdecydujesz się na zwrot podatku na rachunek VAT, zwrot otrzymasz w przyspieszonym terminie – 25 dni. 

Skrócony termin obowiązuje nawet, jeśli:

 • w danym okresie rozliczeniowym nie dokonasz płatności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment)
 • wystawione przez ciebie faktury nie zostały zapłacone z zastosowaniem split payment

Ważne! Jeśli złożysz wniosek o zwrot na rachunek VAT, urząd nie może przedłużyć terminu zwrotu.

Wpływ na rejestry VAT i JPK

Stosowanie split payment nie wpływa na sposób prowadzenia ewidencji dla celów VAT oraz na struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego.

Czy ta strona była przydatna?