Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zwrot VAT dla podróżnych – TAX FREE

Jeśli np. prowadzony przez ciebie sklep odwiedza duża liczba zagranicznych turystów, dodatkową zachętą do zakupów może być dla nich możliwość odzyskania podatku VAT. Umożliwia to tzw. system TAX FREE, dzięki któremu obcokrajowcy spoza UE mają szansę na zwrot podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów w Polsce.

System jest korzystny zarówno dla klientów jak i sprzedawców. Przy spełnieniu warunków organizacji sprzedaży TAX FREE, umożliwia on stosowanie stawki 0% VAT przy sprzedaży. Daje też możliwość uzyskania prowizji od zwrotu podatku VAT przekazywanego podróżnym.

Zwrot podatku nie przysługuje w przypadku nabycia paliw silnikowych!

Kto może uczestniczyć w systemie TAX FREE?

Jeśli chcesz włączyć się do systemu sprzedaży TAX FREE powinieneś wiedzieć, że mogą w nim działać wyłączenie tzw. uprawnieni sprzedawcy. Co powinieneś zrobić, aby móc sprzedawać w TAX FREE? Musisz spełniać łącznie następujące warunki:

 • być zarejestrowany  jako czynny podatnik VAT
 • prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego z zastosowaniem kas fiskalnych (dowiedz się więcej o kasach fiskalnych)
 • musi zawrzeć umowę przynajmniej z jednym z podmiotów uprawnionych do dokonywania zwrotu podatku VAT w systemie TAX FREE lub sam być podmiotem uprawnionym do jego dokonywania.

Jeśli spełniasz te warunki, powinieneś dodatkowo:

 • poinformować naczelnika urzędu skarbowego na piśmie, że jesteś sprzedawcą, u którego zakupy uprawniają do zwrotu podatku podróżnym
 • poinformować naczelnika urzędu skarbowego o miejscu, gdzie podróżni dokonujący zakupów mogą odebrać podatek
 • poinformować naczelnika urzędu skarbowego z kim masz zawartą umowę o zwrot podatku (i przedłożyć kopię tej umowy) – rozliczenia między podmiotem dokonującym zwrotu a Tobą są regulowane w tej umowie
 • zapewnić podróżnym pisemną informację o zasadach zwrotu podatku w językach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim
 • oznaczyć punkty sprzedaży znakiem informującym podróżnych o możliwości zakupu w tych punktach towarów, od których służy zwrot podatku.

Samodzielny zwrot podatku

Możesz samodzielnie dokonywać zwrotu podatku VAT dla podróżnych pod warunkiem, że Twoje obroty za poprzedni rok podatkowy wyniosły powyżej 400 tys. zł oraz że dokonujesz zwrotu podatku VAT wyłącznie za towary nabyte przez podróżnego u ciebie.

Ważne! Jeżeli jesteś uprawniony do zwrotu ze względu na wysokość obrotu w jednym roku, a kolejnym roku straciłeś to prawo (mniejsze obroty), to nadal możesz dokonywać zwrotu podatku VAT, ale w odniesieniu do sprzedaży, która była dokonana w roku podatkowym, w którym posiadałeś uprawniania. Podmiot rozpoczynający działalność gospodarczą nie jest uprawniony w pierwszym roku podatkowym działalności do dokonywania zwrotu podróżnym podatku VAT nawet, gdy w tym roku przekroczy już próg obrotu 400.000 zł.

Inne podmioty upoważnione do zwrotu VAT w systemie TAX FREE

Nie musisz zajmować się osobiście zwrotem podatku VAT. Możesz zawrzeć stosowną umowę na tego rodzaju usługi z innym podmiotem, który ma w zakresie swojej działalności zwrot VAT podróżnym.

Podmiot taki musi spełniać określone warunki m.in. być zarejestrowany w formie spółki z o.o. lub akcyjnej, być co najmniej od 12 miesięcy zarejestrowanym podatnikiem VAT, w okresie ostatnich co najmniej 12 miesięcy nie posiadać zaległości z tytułu podatków lub składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, złożyć kaucję gwarancyjną oraz posiadać zaświadczenie ministra finansów.

Kiedy Twój klient uzyska zwrot VAT?

Zwrot VAT (dokonywany w PLN) przysługuje, gdy spełnione są określone warunki.

 • Nabywcą towaru muszą być osoby fizyczne niemające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Kryterium kwalifikacyjnym nie jest więc tutaj obywatelstwo, lecz miejsce stałego zamieszkania. Ustala się je na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Obojętny jest przy tym cel i długość pobytu w Polsce. Nie stanowi również przeszkody do otrzymania zwrotu VAT posiadanie przez daną osobę podwójnego obywatelstwa, np. polskiego i amerykańskiego, byleby tylko miejscem stałego zamieszkania były USA. Na dowód tego należy tylko przedstawić paszport z odpowiednią adnotacją lub inny dokument poświadczający tożsamość.
 • Zakupiony towar musi zostać wywieziony poza terytorium Unii Europejskiej w stanie nienaruszonym. Oznacza to, że towar nie może nosić śladów użytkowania, ani tym bardziej być poddany przetworzeniu czy innemu działaniu, w wyniku którego uległby zmianie jego stan lub charakter.
 • Zakupiony towar musi zostać wywieziony w bagażu osobistym.
 • Nabycie towaru musi zostać odpowiednio udokumentowane. Podstawą dokonania zwrotu podatku VAT podróżnemu jest przedstawienie przez niego imiennego dokumentu wystawionego na niego przez sprzedawcę, na którym urząd celny potwierdził wywóz towaru odpowiednim stemplem zaopatrzonym w numerator. Przepisy określają zakres niezbędnych danych, które powinny znaleźć się w tego rodzaju dokumencie. W praktyce uprawnieni do sprzedaży w systemie TAX FREE sprzedawcy posiadają gotowe wzory tego rodzaju dokumentów. Do dokumentu powinien być przymocowany paragon z kasy rejestrującej wystawiony przez sprzedawcę. Urząd celny zanim potwierdzi stemplem wywóz towaru sprawdza zgodność danych dotyczących podróżnego, zawartych w ww. dokumencie z danymi zawartymi w przedstawionym przez podróżnego paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość. W przypadku, gdy podróżny opuszcza terytorium Unii Europejskiej z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium Polski, zwrot podatku VAT przysługuje, jeżeli dokument wystawiony przez sprzedawcę został potwierdzony przez urząd celny, przez który towary zostały wywiezione z terytorium Unii Europejskiej.
 • Zakupione towary musza mieć łączną wartość co najmniej 200 zł wraz z podatkiem VAT (brutto). Dotyczy to jednego dokumentu wystawionego przez sprzedawcę i jednego paragonu. W związku z tym, że jeden dokument wystawiony przez sprzedawcę, jak również stosowny paragon wydrukowany z kasy fiskalnej sprzedawcy może zawierać kilka pozycji towarów istotna jest tutaj wartość brutto towarów ogółem wymienionych w ww. dokumencie i na paragonie.
 • Zakupiony towar musi zostać wywieziony poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zakupu, np. towar zakupiony w dniu 15 lipca 2016 r., powinien zostać wywieziony poza terytorium Unii Europejskiej najpóźniej 31 października 2016 r.

Warto prześledzić teraz w/w procedurę na konkretnym przykładzie

Pan Kowalski obywatel Białorusi, mający stałe miejsce zamieszkania na Białorusi, przebywający służbowo w Polsce, zamierza dokonać w Polsce zakupu na własne potrzeby sprzętu audiowizualnego. W tym celu:

 1. Udaje się w dniu 15 lipca 2016 r. do placówki handlowej oznaczonej ZWROT VAT DLA PODRÓŻNYCH" „TAX FREE FOR TOURISTS", a więc posiadającej uprawnienia do dokonywania sprzedaży w systemie TAX FREE.
 2. Dokonując zapłaty za sprzęt audiowizualny za pomocą karty kredytowej informuje, że towar zamierza wywieźć poza granice Unii Europejskiej, tj. na Białoruś i w związku z tym chce skorzystać z możliwości zwrotu podatku VAT.
 3. Otrzymuje od sprzedawcy stosowny dokument, który będzie podstawą dokonania zwrotu wraz z przymocowanym paragonem z kasy fiskalnej sprzedawcy. Jan Kowalski powinien sprawdzić czy wszystkie niezbędne dane są wypełnione w tym dokumencie, a w szczególności jego imię i nazwisko, jego adres zamieszkania, numer jego paszportu, a także informacje dotyczące formy dokonania zwrotu podatku VAT (np. w gotówce, przelewem na rachunek bankowy, przelewem na rachunek karty kredytowej). Następnie powinien podpisać ww. dokument.
 4. W dniu 30 sierpnia 2016 r. na przejściu granicznym w Terespolu przedstawia ww. dokument wraz z przymocowanym do niego paragonem zakupu funkcjonariuszowi urzędu celnego, który po sprawdzeniu jego danych osobowych wymienionych w ww. dokumencie i danych w jego paszporcie, nanosi odpowiednią pieczęć w ww/ dokumencie, potwierdzającą wywóz towaru poza terytorium Unii Europejskiej.
 5. Po powrocie z podróży Jan Kowalski przesyła drogą pocztową ww. dokument z przymocowanym paragonem zakupu do placówki handlowej w której dokonał zakupu, gdyż posiada ona również uprawniania do dokonywania zwrotu podatku VAT dla podróżnych w systemie TAX FREE.
 6. Placówka handlowa (sprzedawca) dokonuje zwrotu kwoty zapłaconego podatku VAT w złotych na rachunek karty p. Jana Kowalskiego, przy czym kwota zwrotu jest pomniejszona o pobraną przez placówkę handlową prowizję, na co pozwalają właściwe przepisy ustawy o VAT.

Elektroniczne zgłoszenie TAX FREE

Jeśli chcesz umożliwić szybszą obsługę na granicy dokumentów TAX FREE możesz skorzystać z usługi „Zwrot VAT dla podróżnych" udostępnione przez Służbę Celną. Więcej na temat funkcjonowania systemu znajdziesz na stronach serwisu granica.gov.pl.

Jak rozliczać VAT przy sprzedaży TAX FREE?

Jeśli sprzedajesz towary podróżnym obcokrajowcom w systemie TAX FREE, przyda Ci się wiedza dotycząca sposobu rozliczania VAT.

W momencie sprzedaży towaru transakcja, co do zasady, jest opodatkowana stawką podstawową, tj. 23 proc. właściwą dla danego towaru. Dopiero po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego, że zakupiony towar został przez nabywcę wywieziony poza terytorium Unii Europejskiej i dokonaniu zwrotu podatku VAT podróżnemu, dostawa towarów podróżnym spoza Unii Europejskiej w ramach systemu TAX FREE jest opodatkowana stawką 0% VAT. Tak więc, do czasu gdy sprzedawca nie będzie posiadał potwierdzenia wywozu towaru poza granice Unii Europejskiej Wspólnoty, w rozliczeniu za miesiąc, w którym dokonano dostawy, powinien opodatkować tę sprzedaż według stawki krajowej (na podstawie ewidencji prowadzonej za pomocą kasy rejestrującej). Natomiast, jeżeli dokument zostanie zwrócony do sprzedawcy przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w którym dokonana była sprzedaż, w tej właśnie deklaracji wykazuje on sprzedaż opodatkowaną według stawki 0%. Jeśli natomiast otrzyma dokument poświadczający wywóz towaru poza Unię Europejską po terminie złożenia deklaracji VAT za okres, w którym dokonano sprzedaży tego towaru, wówczas może dokonać korekty podatku VAT należnego w deklaracji za okres, w którym otrzymał dokument. Przepisy ograniczają jednakże czas na dokonanie takiej korekty do 10 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano dostawy.

Czy ta strona była przydatna?