Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zwrot towaru bez paragonu

Jeśli prowadzisz sprzedaż rejestrowaną za pomocą kasy fiskalnej, z pewnością zetknąłeś się z przypadkiem zwrotu towaru przez klienta, albo chęci odstąpienia umowy kupna-sprzedaży (w przypadku sprzedaży na odległość). Problem pojawia się, gdy klient nie może okazać dowodu sprzedaży tego towaru w postaci paragonu z kasy fiskalnej.

Pamiętaj, że klient – w przypadku wad towaru i transakcji dokonywanej na odległość (sprzedaż wysyłkowa) – ma prawo do jego zwrotu i otrzymania w zamian pieniędzy. Prawo klienta nie może zostać w tym zakresie ograniczone w żaden sposób, nawet jeśli nie okaże on paragonu z kasy fiskalnej.

Potwierdza to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który za niedozwolone uznaje np. przykładowe poniższe adnotacje:

„Reklamacje uwzględnione są tylko wraz z oryginalnym dowodem zakupu (paragonem fiskalnym lub fakturą VAT). W przypadku jego braku reklamacja nie zostanie uznana, a towar zostanie odesłany na koszt Klienta".

„Zwrot pieniędzy możliwy jest wyłącznie za okazaniem dowodu zakupu w postaci paragonu fiskalnego lub karnetu".

Co zatem zrobić kiedy musisz przyjąć od klienta zwrot towaru i oddać jemu pieniądze, zaś klient nie posiada paragonu? Czy w takim przypadku możesz zmniejszyć odpowiednio przychód ze sprzedaży?

Tak, ale pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim pamiętaj, że paragon fiskalny nie musi być jedynym dokumentem potwierdzającym sprzedaż towaru. Dokumentem potwierdzającym sprzedaż może być również:

 • faktura
 • wyciąg z terminala (przy płatnościach bezgotówkowych)
 • potwierdzenie transakcji z konta bankowego
 • oświadczenie o zagubieniu paragonu fiskalnego wraz z oświadczeniem dokonania zakupu
 • zeznania świadków
 • dokument gwarancji podbity przez sprzedawcę.

Jeśli przyjmiesz zwrot towaru, będziesz miał prawo do dokonania korekty przychodu pod warunkiem, że odpowiednio udokumentujesz że:

 • zakupu dokonano w twoim sklepie
 • faktycznie otrzymałeś zwracany towar
 • klient otrzymał zwrot pieniędzy.

Pamiętaj, że zwrotu towaru przez klienta nie rejestruje się na kasie fiskalnej. Natomiast przepisy prawa wymagają prowadzenia ewidencji zwrotu towarów. Powinna ona obowiązkowo zawierać:

 • datę sprzedaży
 • nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy
 • termin dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi
 • wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu całości należności z tytułu sprzedaży
 • zwracaną kwotę (brutto) oraz odpowiadającą jej wartość podatku należnego - w przypadku zwrotu części należności z tytułu sprzedaży
 • dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży
 • protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę.

Obowiązkowo należy zatem sporządzić protokół przyjęcia zwrotu/reklamacji towaru. Protokół, jak wskazują przepisy, powinien przede wszystkim zawierać podpisy obu stron czyli sprzedawcy i nabywcy. Dodatkowo zgodnie z przyjętymi praktykami powinny być na nim widoczne dane dotyczące:

 • numeru protokołu
 • stron transakcji
 • nazwy towaru
 • numeru paragonu (lub identyfikator innego dokumentu udowadniającego sprzedaż), którego dotyczy zwrot
 • przyczyny zwrotu
 • informacji czy sprzedawca przyjął towar.

Forma, w jakiej powinien być sporządzony protokół zwrotu nie jest określona w przepisach. Może mieć on tradycyjną formę papierową lub też może być sporządzony w formie elektronicznej, np. jako skan dokumentu z podpisem klienta, co jest szczególnie wygodne przy sprzedaży na odległość.

Czy ta strona była przydatna?