Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Bezpieczeństwo w transporcie i magazynowaniu

Przed przystąpieniem do prac związanych z transportem i magazynowaniem towarów, pracownik musi odbyć wymagane szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obejmujące instruktaż stanowiskowy.

Instrukcje pracodawcy

Obowiązkiem pracodawcy jest wydanie szczegółowych instrukcji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy związanych z transportem i magazynowaniem towarów. Instrukcje odnoszą się co najmniej do:

 • zasad ruchu na drogach wewnątrzzakładowych
 • zasad składowania materiałów określając m.in. dla każdego rodzaju składowanego materiału miejsce, sposób i dopuszczalną wysokość składowania
 • informacji o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i urządzeń przeznaczonych do składowania
 • zasad dotyczących przemieszczania przedmiotów, w szczególności ich masy i położenia środka ciężkości
 • zasad obsługi używanych maszyn i urządzeń technicznych.

Kwalifikacje operatorów wózków jezdniowych

Jeśli pracownik będzie zatrudniony przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, dodatkowo musi spełnić następujące wymagania – obsługując wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia musi mieć ukończone 18 lat i posiadać:

 • zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych uzyskane na podstawie przepisów w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych lub
 • uprawnienia maszynisty ciężkich maszyn budowlanych i drogowych lub książkę operatora maszyn roboczych z wpisem w zakresie obsługi wózków podnośnikowych.

Obsługując pozostałe wózki jezdniowe (czyli bez mechanicznego napędu podnoszenia) musi mieć ukończone 18 lat i posiadać:

 • zaświadczenie ukończenia odpowiedniego do rodzaju wózka jezdniowego szkolenia, potwierdzającego nabyte umiejętności, w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone:
  • przez Urząd Dozoru Technicznego lub
  • do 1 stycznia 2011 roku przez Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach, lub
 • posiadać dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, lub
 • spełniać warunki, określone dla operatorów wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

Operator wózka zasilanego gazem oraz osoba dokonująca wymiany butli w wózkach powinni zostać przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany.

Czy ta strona była przydatna?