Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ocena ryzyka zawodowego

Właściwa ocena i dokumentacja ryzyka zawodowego to podstawa zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy, stosowania profilaktyki, zapobiegania zagrożeniom, budowania odpowiednich programów szkoleniowych, odpowiedniej polityki informacyjnej i bezpiecznej organizacji pracy.

Ogólne zasady zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z pracą

Pracodawca jest zobowiązany ocenić i udokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko. Do jego obowiązków należy także informowanie pracowników o ryzyku zawodowym, z którym wiąże się wykonywana praca, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Pracodawca realizuje obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności przez zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą, właściwą organizację pracy, stosowanie koniecznych środków profilaktycznych oraz informowanie i szkolenie pracowników.

Najważniejsze zadania pracodawcy w zakresie zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z pracą, które muszą być obowiązkowo realizowane, to:

 • zapobieganie zagrożeniom
 • ocena ryzyka zagrożeń, których nie da się wykluczyć
 • likwidowanie zagrożeń u źródeł
 • dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika, w szczególności przez:
  • odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy
  • dobór maszyn i urządzeń technicznych oraz narzędzi pracy
  • dobór metod produkcji i pracy – z uwzględnieniem zmniejszenia uciążliwości pracy
  • ograniczenie pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie
  • ograniczenie negatywnego wpływu pracy monotonnej na zdrowie pracowników
 • stosowanie nowych rozwiązań technicznych
 • zastępowanie niebezpiecznych procesów technologicznych, urządzeń, substancji i innych materiałów bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi
 • nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej
 • instruowanie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Elementy oceny ryzyka zawodowego i cele profilaktyki

Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy pracy, w szczególności przy doborze:

 • wyposażenia stanowisk i miejsc pracy
 • stosowanych substancji i preparatów chemicznych
 • stosowanych substancji biologicznych, rakotwórczych, mutagennych
 • sposobu organizacji i wykonywania pracy
 • innych czynników środowiska pracy.

Środki profilaktyczne, metody i organizacja pracy stosowane w następstwie oceny ryzyka zawodowego powinny:

 • zapewnić zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników
 • być zintegrowane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej zakładu pracy.

Dokumentacja oceny ryzyka i profilaktyki

Pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych środków profilaktycznych. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności:

 • opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:
  • stosowanych maszyn, narzędzi i materiałów
  • wykonywanych zadań
  • niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy występujących na stanowisku
  • stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
  • osób pracujących na tym stanowisku
 • wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko
 • datę przeprowadzonej oceny oraz dane osób dokonujących oceny.

Ważne! Potwierdzenie poinformowania pracownika o ryzyku zawodowym powinno zostać włożone do części B akt osobowych.

Czy ta strona była przydatna?