Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Prace szczególnie niebezpieczne

Prace szczególnie niebezpieczne to takie, w których ryzyko wypadkowe jest większe niż przy pracach innego rodzaju ze względu na specyfikę, stosowane materiały czy miejscowe warunki wykonywania.

Wykazy prac szczególnie niebezpiecznych

Prace szczególnie niebezpieczne są wskazane:

 • w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Rozdział 6 „Prace szczególnie niebezpieczne”). Są to:
  • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części (§ 82-84 rozporządzenia)
  • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych (§ 85-90 rozporządzenia)
  • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych (§ 91-104 rozporządzenia)
  • prace na wysokości (§ 105-110 rozporządzenia)
 • w innych, między innymi branżowych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy
 • w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji
 • przez pracodawcę wedle własnego uznania.

Pracodawca jest obowiązany do ustalenia formy i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.

Obowiązki pracodawcy

Przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych pracodawca musi określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy i zapewnić:

 • bezpośredni nadzór nad pracami wyznaczonych osób – udział pracownika nadzoru powinien mieć miejsce przez cały czas wykonywania prac niebezpiecznych (nie wolno ich wykonywać nawet w czasie chwilowej nieobecności pracownika nadzoru)
 • organizacyjne i techniczne środki zabezpieczające właściwe dla rodzaju wykonywanych prac: asekuracja pracujących, środki ochrony zbiorowej (na przykład balustrady, automatyczna wentylacja lub odpylanie), środki ochrony indywidualnej (aparaty tlenowe, urządzenia samohamowne chroniące przed upadkiem z wysokości), oznakowania stref niebezpiecznych itp.
 • instruktaż pracowników obejmujący między innymi:
  • imienny podział pracy
  • kolejność wykonywania zadań
  • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach
 • dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych jedynie dla osób, które są upoważnione i odpowiednio poinstruowane.

Obowiązki te mogą być zrealizowane przez:

 • protokolarne ustalenie przez pracodawcę i osobę kierującą pracownikami szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzonych robót z imiennym podziałem obowiązków
 • podejmowanie i prowadzenie prac wyłącznie na podstawie pisemnego pozwolenia, którego tryb wydawania ustala pracodawca
 • poinformowanie pracowników o właściwościach stosowanych materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych oraz o sposobach bezpiecznego ich stosowania
 • opis postępowania w sytuacji awaryjnych.

Czy ta strona była przydatna?