Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Dofinansowanie do wynagrodzenia osób powyżej 50 roku życia

Planujesz stworzenie nowego miejsca pracy? Jeśli zatrudnisz osobę bezrobotną powyżej 50 roku życia, skierowaną przez urząd pracy, możesz uzyskać dofinansowanie do jej wynagrodzenia.

Kto może skorzystać

Z dofinansowania może skorzystać przedsiębiorca, który nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, nie ma zaległych zobowiązań wobec ZUS i urzędu skarbowego i nie dokonał w ostatnim roku zwolnień pracowników z własnej przyczyny. Pomoc nie może też przekraczać dopuszczalnego poziomu wsparcia ze środków publicznych (de minimis).

Kogo obejmuje dofinansowanie

Dofinansowanie dotyczy bezrobotnych pracowników powyżej 50 roku życia, skierowanych przez urząd pracy (nie możesz dowolnie wskazywać pracowników objętych dofinansowaniem). Pracownicy muszą też spełniać odpowiednie warunki (tzw. profil wsparcia ustalany przez urząd pracy).

Na co dofinansowanie

Refundacji podlega część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Jakie są warunki

Jeśli chcesz starać się o dofinansowanie, powinieneś zawrzeć z osobą bezrobotną powyżej 50 roku życia skierowaną z PUP umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na okres:

  • 18 miesięcy, w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat a nie ukończył 60 lat. Dodatkowy wymagany okres zatrudnienia po zakończeniu okresu refundacji wynosi 6 miesięcy
  • 36 miesięcy, w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat. W tym przypadku dodatkowy wymagany okres zatrudnienia po zakończeniu okresu refundacji wynosi 12 miesięcy.

W sprawie szczegółowych warunków, które powinieneś spełniać, skontaktuj się z urzędem pracy w Twojej okolicy. Dowiedz się, czy Twój urząd aktualnie prowadzi program dofinansowania.

Poziom i okres dofinansowania

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:

  • 12 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat lub
  • 24 miesięcy – w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres 6 lub 12 miesięcy.

Urząd pracy refunduje poniesione koszty wynagrodzenia w wysokości określonej w umowie nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującego w dniu zawarcia umowy) miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

Odpowiedzialność

Jeśli rozwiążesz umowę w trakcie przysługiwania dofinansowania lub nie wywiążesz się z obowiązku dalszego zatrudnienia, dofinansowanie podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty.

Przy utrzymaniu stanowiska pracy przez okres uzyskiwania dofinansowania oraz dodatkowo przez odpowiednio 3 i 6 miesięcy (tj. 50% okresów 6 i 12 miesięcy) dofinansowanie podlega zwrotowi w wysokości 50% wypłaconych świadczeń wraz z odsetkami.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, bez wypowiedzenia z winy bezrobotnego (tzw. zwolnienie dyscyplinarne) lub wygaśnięcia stosunku pracy bezrobotnego w trakcie przysługiwania dofinansowania bądź przed upływem wskazanych okresów, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

Gdzie załatwisz sprawę

Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia bezrobotnych osób powyżej 50 roku życia, skontaktuj się z właściwym ze względu na miejsce prowadzenia firmy Urzędem Pracy.

Co zrobić krok po kroku

Pierwszym krokiem jest kontakt z urzędem pracy. Dowiedz się, czy urząd udziela dofinansowania (jest to uzależnione m.in. od posiadanych środków).

Następnie składasz wniosek o refundację wraz z wymaganymi załącznikami (m.in. oświadczenie o pomocy de minimis). Wzory wniosków i załączników powinieneś znaleźć na stronie swojego urzędu pracy. Najlepszym wyjściem będzie bezpośredni kontakt z urzędem, gdzie uzyskasz informacje o wszystkich wymaganych dokumentach przy ubieganiu się o dofinansowanie.

Jeśli Twój wniosek będzie pozytywnie rozpatrzony podpisujesz umowę ze Starostą.

O sposobie rozpatrzenia wniosku zostaniesz poinformowany pisemnie w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletu dokumentów.

Czy ta strona była przydatna?