Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jakich informacji można żądać od pracownika przed zatrudnieniem

Możesz żądać od osoby, która ubiega się o zatrudnienie, aby złożyła następujące dokumenty:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy (wzór kwestionariusza)
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy
 • świadectwo ukończenia gimnazjum - w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów.

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie może dodatkowo dostarczyć:

 • dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w innym roku kalendarzowym niż rok, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie
 • dokumenty, dzięki którym może korzystać ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

Dane osobowe pracownika

Przy zatrudnianiu pracowników na podstawie umowy o pracę możesz żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, aby podała dane osobowe:

 • imię (imiona) i nazwisko
 • imiona rodziców
 • datę urodzenia
 • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji)
 • wykształcenie
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Możesz żądać od pracownika podania także:

 • innych danych osobowych
 • imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy
 • numeru PESEL pracownika.

Możesz żądać podania innych danych osobowych niż określone powyżej, jeżeli obowiązek ich przekazania wynika z odrębnych przepisów. Ponadto możesz domagać się udokumentowania danych osobowych. Osoba, której dotyczą dane osobowe, udostępnia je w formie oświadczenia.

 

Zobacz również:

Czy ta strona była przydatna?