Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Minimalna treść umowy o pracę

Strony umowy o pracę, czyli pracodawca i pracownik dysponują dość dużą swobodą odnośnie treści umowy o pracę. Powinieneś jednak pamiętać o obowiązkowych elementach umowy o pracę.

Minimalna treść jest określona w Kodeksie pracy. Powinna zawierać:

 • strony umowy
 • rodzaj umowy
 • datę jej zawarcia
 • warunki pracy i płacy, a w szczególności rodzaj pracy
 • miejsce wykonywania pracy
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy (ze wskazaniem składników wynagrodzenia)
 • wymiar czasu pracy
 • termin rozpoczęcia pracy.

Zwrot zawarty w ustawie „w szczególności" oznacza, iż są to najważniejsze formalności do wypełnienia dla stron.

Rodzaj pracy jest określany poprzez wskazanie stanowiska (np. kierowca). Można dodatkowo określić zadania pracownika, wynikające z umowy o pracę, sporządzając tzw. zakres czynności (obowiązków).

Miejsce wykonywania pracy wskazuje przestrzeń, w której pracownik stale świadczy pracę. Może być to stały punkt, albo oznaczony obszar (np. kilku województw) w przypadku m.in. przedstawicieli handlowych.

W każdej umowie o pracę powinno zostać określone wynagrodzenie za pracę, odpowiadające rodzajowi pracy ze wskazaniem składników wynagrodzenia i ich wysokości. Jeśli pracownikowi przysługuje poza wynagrodzeniem zasadniczym np. dodatek służbowy lub dodatek za wysługę lat, to informacja ta powinna zostać podana w umowie o pracę.

Wymiar czasu wskazuje, czy praca jest wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy, czy też np. na część etatu.

W treści umowy powinna być zawarta istotna informacja – czy jest umową terminową (ze wskazaniem jej rodzaju), czy bezterminową. W umowie należy skonkretyzować przedmiot świadczenia pracy.

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeśli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, pracodawca powinien, przed dopuszczeniem pracownika do pracy, potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków.

Niedopełnienie przez pracodawcę obowiązku potwierdzenia na piśmie rodzaju umowy i jej warunków nie jest przyczyną nieważności faktycznie zawartej umowy.

Pracodawca, który nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę, przed dopuszczeniem go do pracy, może ponieść karę z tytułu popełnienia wykroczenia przeciwko prawom pracownika.

Zgodnie z unormowaniem Kodeksu pracy pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie:

 • umowy o pracę
 • powołania
 • wyboru
 • mianowania lub
 • spółdzielczej umowy o pracę.

Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Nie później niż wciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, pracodawca zobowiązany jest poinformować pracownika na piśmie o:

 • obowiązującej pracownika dobowej i tygodniowej normie czasu pracy
 • częstotliwości wypłat wynagrodzenia za pracę
 • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego
 • obowiązującej pracownika długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę
 • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Jeżeli pracodawca nie ma obowiązku ustalenia regulaminu pracy – dodatkowo o porze nocnej, miejscu, terminie i czasie wypłaty wynagrodzenia oraz przyjętym sposobie potwierdzenia przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy. Poinformowanie pracownika o jego warunkach zatrudnienia może nastąpić przez pisemne wskazanie odpowiednich przepisów prawa pracy.

Czy ta strona była przydatna?