Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zatrudnianie pracowników tymczasowych

Jeśli korzystasz z usług agencji zatrudnienia i są do ciebie kierowani pracownicy tymczasowi powinieneś wiedzieć, jakie są twoje obowiązki z tym związane.

Dla zrozumienia przepisów dotyczących pracy tymczasowej ważne są podstawowe definicje:

 • pracodawca użytkownik – pracodawca lub podmiot niebędący pracodawcą wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie
 • pracownik tymczasowy – pracownik zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika
 • praca tymczasowa –  wykonywanie na rzecz danego pracodawcy użytkownika zadań (przez okres nie dłuższy niż określony w przepisach):
  • o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub
  • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub
  • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.

Okres wykonywania pracy tymczasowej

 • Agencja pracy tymczasowej może skierować pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Jednocześnie pracodawca użytkownik może korzystać z pracy tego samego pracownika tymczasowego przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.
 • Agencja pracy tymczasowej może skierować pracownika tymczasowego do wykonywania w sposób ciągły, przez okres nieprzekraczający 36 miesięcy, pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika, obejmującej zadania nieobecnego pracownika pracodawcy użytkownika, a pracodawca użytkownik może korzystać z pracy takiego pracownika tymczasowego przez taki sam okres. W takim przypadku pracownik tymczasowy może być skierowany przez agencję pracy tymczasowej oraz przyjęty przez tego samego pracodawcę użytkownika do wykonywania pracy tymczasowej na jego rzecz nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy.
 • Pracodawca użytkownik – niezależnie od tego czy pracownik tymczasowy będzie kierowany do wykonywania pracy tymczasowej z jednej czy z kilku agencji – nie będzie mógł korzystać z pracy tego samego pracownika, ponad limity wykonywania pracy tymczasowej określone w przepisach.
 • Co ważne, limity czasowe obowiązują zarówno w przypadku wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy pracę, jak i umów prawa cywilnego, a także w sytuacji naprzemiennego wykonywania pracy tymczasowej, czyli  raz na podstawie umowy o pracę, a następnie na podstawie umowy prawa cywilnego lub odwrotnie.

Ograniczenia w stosowaniu pracy tymczasowej

Pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie pracy szczególnie niebezpiecznej oraz pracy na stanowisku, na którym jest zatrudniony pracownik "na stałe", ale uczestniczy w strajku. Dodatkowo, pracownik tymczasowy nie może wykonywać pracy tego samego rodzaju, co pracownik pracodawcy użytkownika, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej. Zastrzeżenie to dotyczy sytuacji, w której taka praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na terenie której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik.

Uzgodnienia pomiędzy pracodawcą użytkownikiem a agencją pracy tymczasowej

Zawierając umowę z agencją pracy tymczasowej, jako tzw. pracodawca użytkownik, masz określone obowiązki. Powinieneś uzgodnić z agencją na piśmie:

 • rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,
 • wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu,
 • przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej,
 • wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego,
 • miejsce wykonywania pracy tymczasowej.

Korzystając z usług pracowników tymczasowych przez agencję, powinieneś poinformować ją na piśmie o:

 • wynagrodzeniu za pracę, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu oraz o wewnętrznych regulacjach dotyczących wynagradzania obowiązujących u danego pracodawcy użytkownika, a na wniosek agencji pracy tymczasowej przedstawiasz do wglądu treść tych regulacji (musisz także niezwłocznie  informować o zmianach w tych regulacjach),
 • warunkach wykonywania pracy tymczasowej w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • niewystępowaniu okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie wykonywania pracy tymczasowej, czyli o rozwiązaniu stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w okresie 3 miesięcy poprzedzających termin rozpoczęcia pracy tymczasowej przy pracach tego samego rodzaju co wykonywane przez zwolnionego z pracy pracownika „stałego".

Masz też obowiązek dostarczać pracownikowi tymczasowemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zapewniać napoje i posiłki profilaktyczne, przeprowadzać szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustalać okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego oraz informować o tym ryzyku.

Przed zawarciem umowy, powinieneś na piśmie uzgodnić z agencją zatrudnienia:

 • zakres informacji dotyczących przebiegu pracy tymczasowej, które mają wpływ na wysokość wynagrodzenia za pracę pracownika tymczasowego, oraz sposób i termin przekazywania tych informacji agencji pracy tymczasowej w celu prawidłowego obliczania wynagrodzenia za pracę tego pracownika,
 • zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika od agencji pracy tymczasowej obowiązków pracodawcy dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, innych niż obowiązki wynikające z przepisów,
 • zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązku pracodawcy dotyczącego wypłacania należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową.

O treści tych uzgodnień, agencja pracy tymczasowej zawiadamia na piśmie osobę, której ma być powierzone wykonywanie pracy tymczasowej, przed zawarciem z nią umowy o pracę.

Agencje pracy tymczasowej mają obowiązek przekazywania pracownikom tymczasowym informacji umożliwiających nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami agencji, dotyczących adresu miejsca kontaktu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, a także dni i przedziału godzinowego, kiedy możliwy jest taki kontakt i informować o każdej zmianie tej informacji. Dzięki temu pracownicy tymczasowi mają możliwość skontaktowania się ze swoim pracodawcą, jakim jest agencja pracy tymczasowej.

Pracownicy tymczasowi, tak jak inni pracownicy, mogą wybrać sąd pracy właściwy do rozpatrzenia ich roszczeń wobec agencji pracy tymczasowej.

Urlop pracownika tymczasowego

Możesz uzgodnić z agencją zatrudnienia wykorzystanie przez pracownika tymczasowego urlopu wypoczynkowego, w całości lub w części, w okresie wykonywania pracy tymczasowej.

Jeżeli okres pracy na rzecz twojej firmy przez pracownika tymczasowego obejmuje 6 miesięcy lub więcej, jesteś zobowiązany umożliwić mu wykorzystanie w tym okresie należnego urlopu wypoczynkowego.

Prawa i obowiązki pracodawcy użytkownika

Jako pracodawca użytkownik:

 • jesteś zobowiązany zapewnić pracownikowi tymczasowemu bezpieczne i higieniczne warunki pracy w miejscu pracy,
 • musisz prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego (na tej samej zasadzie jak w przypadku pracowników stałych,
 • nie możesz powierzać pracownikowi innej pracy niż określona w umowie ani też powierzać mu wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem innego podmiotu,
 • musisz także prowadzić ewidencję osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz umowy prawa cywilnego, zawierającą informacje o dacie rozpoczęcia i dacie zakończenia wykonywania takiej pracy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy oraz przechowywać tę ewidencję przez okres jej prowadzenia i przypadający bezpośrednio po nim okres 36 miesięcy.

Pamiętaj, że pracownik tymczasowy nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy zatrudnieni "na stałe" przez tego pracodawcę użytkownika na takim samym lub podobnym stanowisku.

Wysokość grzywny za wykroczenia przeciwko prawom pracownika tymczasowego jest taka sama, jak w Kodeksie pracy, tj. od 1 000 do 30 000 zł.

Czy ta strona była przydatna?