Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie pracownika do ZUS

Po zatrudnieniu pracownika, w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy, współpracy (np. umowa zlecenia, świadczenie usług), albo od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania, musisz zgłosić pracownika do ubezpieczeń:

  • na formularzu ZUS ZUA – jeżeli osoba, którą zgłaszasz, podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu lub tylko ubezpieczeniom społecznym
  • na formularzu ZUS ZZA – jeżeli osoba, którą zgłaszasz, podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu
  • gdy wykażesz daną osobę w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia – dotyczy to osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński (wykazanie w imiennym raporcie jest traktowane na równi ze zgłoszeniem do ubezpieczeń).

W dokumentach zgłoszeniowych pracowników podajesz kod ubezpieczenia to 01 10 xx. Dla pracownika młodocianego - 01 20 xx (xx - ostatnie cyfry kodu ubezpieczeń zależą od tego, czy pracownik ma ustalone prawo do emerytury, renty albo orzeczenie o niepełnosprawności, jeśli nie ma, wpisujesz 00).

Pamiętaj! Prawdziwość danych zawartych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem, z wyłączeniem osób zgłaszanych do ubezpieczeń społecznych z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Uwaga! Od 2019 roku pracodawcy ubezpieczeni w ZUS mogą dokonać zgłoszenia pracowników online za pośrednictwem CEIDG (możliwość ta nie dotyczy pracodawców ubezpieczonych w KRUS). Zgłoszeń dokonuje się na oddzielnych wnioskach.

Pracowników możesz zgłosić składając formularze bezpośrednio w ZUS.

Możesz to zrobić również w formie elektronicznie za pomocą programu Płatnik albo ePłatnik.

Zobacz:

Zgłoszenia członków rodziny pracowników do ZUS

Pamiętaj również o obowiązku zgłoszenia członków rodziny swoich pracowników - poszczególnych ubezpieczonych, jeśli zostałeś poinformowany przez ubezpieczonego o konieczności ich zgłoszenia i w tym zakresie członkowie rodziny spełniają warunki o świadczeniach opieki zdrowotnej, to zgłoszenia dokonujesz na formularzu ZUS ZCNA w ciągu 7 dni od dnia, w którym ubezpieczony poinformował cię o konieczności ich zgłoszenia.

Zobacz:

Zgłoszenie pracownika, który wykonywał pracę w szczególnych warunkach

Pracownika, który wykonywał pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, zgłaszasz na formularzu ZUS ZSWA „Zgłoszenie/ korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze”. Przekaż go w takiej samej formie, w jakiej przekazujesz do ZUS inne dokumenty ubezpieczeniowe. Zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze przekazujesz do 31 marca danego roku kalendarzowego za rok poprzedni.

Zgłoszenie osoby współpracującej

Osobę współpracującą zgłasza się do ubezpieczeń na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 11 xx.

Kody tytułów ubezpieczeń

Zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych dokonuje się na drukach ZUS ZUA. Należy wybrać jeden z kodów tytułu ubezpieczenia:

  • dla pracowników właściwymi kodami są zaczynające się od cyfr „01"; przykładowo jeśli pracownik podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, należy wybrać kod „01 10"
  • dla osób wykonujących pracę nakładczą właściwymi kodami są zaczynające się od cyfr „02"
  • dla członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielczych kółek rolniczych właściwymi kodami są zaczynające się od cyfr „03"
  • dla osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub umów o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, właściwymi kodami są zaczynające się od cyfr „04"; przykładowo jeśli taka osoba podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, właściwym kodem jest „04 11"
  • dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność właściwy jest kod „05 11" w przypadku podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu albo „05 45", jeśli osoba taka nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu (od 2016 r. obowiązuje dodatkowy kod: 05 81 - oznacza osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza kwoty świadczenia rodzicielskiego)
  • dla osób przebywających na urlopie wychowawczym albo pobierających zasiłek macierzyński właściwym jest kod zaczynający się od liczby „12".

Zobacz:

Czy ta strona była przydatna?