Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

BHP pracowników – informacje podstawowe

Jako pracodawca, bierzesz na siebie odpowiedzialność za zapewnienie swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy reguluje m.in. Kodeks pracy.

Obowiązki pracodawcy

Do podstawowych obowiązków z zakresu BHP leżących po Twojej stronie, jako pracodawcy, należą m.in.:

 • organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewnienie przestrzegania w danym zakładzie pracy przepisów oraz zasad BHP oraz wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie, a także kontrolowania wykonania tych poleceń,
 • uwzględnianie ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,
 • zapewnienie rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy,
 • zapewnianie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy,
 • informowanie pracowników o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników, czy też o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
 • dostarczenie pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,
 • wyznaczenie koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną, w razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców.

Jakiekolwiek działania pracodawcy w zakresie BHP powinny być przez niego finansowane i w żadnym wypadku nie mogą one obciążać pracowników.

Pamiętaj także o wymogach sprawozdawczych w dziedzinie BHP. 

Obowiązki pracowników

Po stronie pracownika – poza wieloma uprawnieniami – istnieją również obowiązki.  Ma to znaczenie o tyle, że pracownicy często nie zdają sobie z tego sprawy. Dlatego warto wymienić chociażby zobowiązanie do:

 • znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, brania udziału w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawania się wymaganym egzaminom sprawdzającym,
 • wykonywania pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
 • dbania o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,
 • stosowania środków ochrony zbiorowej, a także używania przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,
 • poddawania się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowania się do wskazań lekarskich.

Zasady BHP w biurze

W poszczególnych zawodach, branżach obowiązywać będą różne przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy.

Dla pracowników wykonujących pracę w biurze z całą pewnością przydatne mogą się okazać informacje dotyczące zasad organizacji takiego biura pod kątem BHP. W związku z tym należy wskazać, że pracodawca jest zobowiązany m.in. do:

 • zapewnienia w pomieszczeniach stałej pracy oświetlenia dziennego, chyba jest to niemożliwe lub niewskazane,
 • zapewnienia w pomieszczeniach biurowych temperatury nie niższej niż 18 stopni C (warto wskazać, że przepisy nie regulują maksymalnej dopuszczalnej temperatury w pomieszczeniach biurowych),
 • zapewnienia czystości i porządku w pomieszczeniach pracy, a także zapewnienia ich okresowych remontów i konserwacji.

Przepisy prawa pracy regulują także kwestię organizacji stanowisk pracy. Stanowiska pracy powinny być urządzone w taki sposób by odpowiadać rodzajowi pracy danego pracownika, a dojście do stanowiska pracy powinno być swobodne i bezpieczne. Poza tym, że jeśli dana praca wymaga od pracownika pozycji stojącej bądź też chodzenia, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi możliwości odpoczynku w pozycji siedzącej, w pobliżu jego miejsca pracy.

Przepisy dotyczące pracy kobiet w ciąży przy komputerze

Wykaz prac związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów, obejmuje m.in.:

 • ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 3 kg (czyli limit 3 kg)
 • prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa
 • prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi (czyli dotyczy osób pracujących przed komputerem) – w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę (zmiana z dotychczas obowiązujących 4 godzin na dobę) – czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, która jest wliczana do czasu pracy.

Profilaktyczna ochrona zdrowia

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę i pracownika również szereg obowiązków z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia. Jest to m.in. konieczność poddawania się przez pracownika wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim. Badania wstępne przeprowadzane są w chwili przyjmowania pracownika do pracy (po skierowaniu przez pracodawcę), a badania okresowe wykonywane są w czasie trwania stosunku pracy w terminach wskazanych przez lekarza. Jeśli chodzi o badania kontrolne, to należy je przeprowadzać po chorobie pracownika trwającej dłużej niż 30 dni.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi stosownego (właściwego do rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika) szkolenia oraz przekazania pracownikowi informacji i instrukcji odnoszących się do zajmowanego przez niego stanowiska lub wykonywanej pracy. Takie szkolenie może być organizowane i przeprowadzone przez pracodawcę bądź przez podmiot działający na zlecenie pracodawcy. Wyróżnia się dwa rodzaje szkoleń:

 • wstępne – przed dopuszczeniem do pracy
 • okresowe – mające na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy pracownika z zakresu BHP

Odpowiedzialność pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy

Powinieneś wiedzieć, że gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla jego życia bądź zdrowia, albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik może odmówić wykonywania pracy. W takim przypadku pracodawcę obciążają np. koszty związane z koniecznością zapłacenia pracownikowi wynagrodzenia, pomimo że nie wykonuje on swojej pracy.

Pracodawca ponosi także odpowiedzialność wykroczeniową lub karną za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim zakładzie pracy. Zgodnie z Kodeksem  pracy ten „kto będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 do 30 000 zł".

Na sankcje narażeni są także ci przedsiębiorcy, którzy dostarczają pracownikom środki ochrony indywidualnej, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności, lub bez odpowiedniego zezwolenia dopuszczają do pracy dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia.

Zobacz poradniki:

Czy ta strona była przydatna?