Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Minimalne wynagrodzenie

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę corocznie określa Państwo.

W 2020 r. minimalne wynagrodzenie wynosi:

  • 2600 zł brutto

Jednakową wysokość minimalnego wynagrodzenia mają wszyscy pracownicy, niezależnie od stażu pracy.

Minimalna płaca za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia, nawet wtedy gdy w danym miesiącu, np. ze względu na rozkład czasu pracy, wyliczone wynagrodzenie pracownika będzie niższe, konieczna jest wtedy dopłata w postaci wyrównania.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze godzin czasu pracy mają proporcjonalnie zmniejszone wynagrodzenie.

Obliczanie wynagrodzenia minimalnego pracownika

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika wlicza się:

  • składniki wynagrodzenia,
  • inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy (zaliczone do wynagrodzeń osobowych według Głównego Urzędu Statystycznego do wynagrodzeń osobowych).

Nie uwzględnia się:

  • nagrody jubileuszowej,
  • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • należności z tytułu podróży służbowej, w tym diety (nie są zaliczane do  wynagrodzeń osobowych według GUS),
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
  • dodatku za staż pracy.

Uwaga!

Pracodawca, którego siedziba jest w państwie spoza UE, jest obowiązany zapewnić cudzoziemcowi wynagrodzenie, którego wysokość nie może być niższa o więcej niż 30 % od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w danym województwie, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Czy ta strona była przydatna?