Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Termin wypłaty wynagrodzenia

Wypłata wynagrodzenia za pracę wypłacana pracownikom podlega pewnym zasadom i regułom. Każdy pracodawca ma obowiązek ich przestrzegać.

Comiesięczne wynagrodzenie

Pamiętaj o podstawowych zasadach wypłaty wynagrodzenia za pracę:

 • co najmniej raz w miesiącu
 • w stałym i ustalonym z góry terminie
 • w stałym i ustalonym miejscu
 • wynagrodzenie wypłaca się z dołu (czyli za przepracowany miesiąc)
 • nie później niż w ciągu pierwszych 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego
 • wynagrodzenie może być wypłacone w tym samym miesiącu, za który wynagrodzenie przysługuje

Jeżeli jednak chcesz wprowadzić bardziej korzystne zasady to możesz to zrobić, ale tylko na korzyść pracownika np. wypłacić wynagrodzenie z góry.  Pracodawca i pracownik zawsze mogą w umowie o pracę lub regulaminie wynagradzania określić korzystniejsze zasady niż to wynika z prawa pracy.

Informacja o warunkach zatrudnienia albo regulamin pracy

W ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę musisz przekazać pracownikowi informację o warunkach zatrudnienia.

Jeżeli Twoja firma jest duża – powyżej 50 pracowników, to zasady wypłacania wynagrodzeń określasz w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania.

Jeżeli Twoja firma zatrudnia od 20 do 50 pracowników i działa w niej organizacja związkowa, to na jej wniosek też będziesz musiał stworzyć regulamin.

Niekiedy o wypłacie wynagrodzenia z góry decydują przepisy prawa pracy np. wynagrodzenie wypłacane na podstawie karty nauczyciela.

Dzień wypłaty wynagrodzenia

Jeżeli ustalony dzień wypłaty wynagrodzenia za pracę jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie wypłaca się w dniu poprzedzającym.  

Składniki wynagrodzenia za pracę, przysługujące pracownikowi za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, wypłaca się z dołu.  

Jeżeli pracownik tego zażąda, pracodawca jest obowiązany udostępnić do wglądu dokumenty, na których podstawie zostało obliczone jego wynagrodzenie.

Wypłata w innej formie niż gotówką

Podstawową formą wypłaty wynagrodzenia jest:

 • gotówka do rąk pracownika

Inne formy to:

 • przelew na wskazany rachunek bankowy lub prowadzony w SKOK
 • przekaz pocztowy

Jeżeli pracownik chce otrzymywać wynagrodzenie w formie bezgotówkowej, to musi wyrazić na to zgodę. Zgodę tą może w każdym czasie wycofać.

Pamiętaj, że jeśli wypłacasz wynagrodzenie przelewem lub przekazem pocztowym, masz obowiązek zlecić go z takim wyprzedzeniem, aby w dniu ustalonym jako dzień wypłaty wynagrodzenia, pracownik miał pieniądze dostępne na rachunku.

Uwaga! Od 1 stycznia 2020 r. wynagrodzenie jest wypłacane na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy a jeżeli pracownik będzie chciał wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych to musi złożyć o to wniosek (papierowo lub elektronicznie). 

Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia za pracę

Każda zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia albo wprowadzenie nowych zasad z tym związanych wymagają poinformowania wszystkich pracowników.

W zależności od tego, w jakim dokumencie termin i miejsce wypłaty wynagrodzenia został ustalony, obowiązują inne zasady:

 • jeżeli w regulaminie wynagradzania bądź układzie zbiorowym pracy, wszystkie zmiany wymagają także zmiany tych dokumentów (w przypadku funkcjonowania układu zbiorowego pracy zmiany należy wprowadzić w drodze protokołów dodatkowych)
 • jeżeli jest zakładowa organizacja związkowa, każda zmiana musi być z nią uzgodniona

Pamiętaj! Wszelkie zmiany w wynagradzaniu, bez podania ich do wiadomości wszystkich pracowników są nieważne.  

Wypłacenie wynagrodzenia innej osobie

Do odbioru wynagrodzenia pracownik może udzielić pełnomocnictwa innej osobie.

Sąd w orzeczeniu może nakazać wypłatę wynagrodzenia za pracę jednego małżonka w całości lub w części do rąk drugiego małżonka.  

Bez orzeczenia sądu, małżonek pracownika może otrzymać jego wynagrodzenie ale tylko, gdy są spełnione łącznie trzy warunki:

 • pracownik nie może odebrać wynagrodzenia z powodu przemijającej przeszkody, np. choroby
 • małżonkowie wspólnie żyją (mieszkają razem)
 • pracownik nie złożył sprzeciwu aby jego wynagrodzenie odbierał małżonek

Czy ta strona była przydatna?