Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zatrudnianie dzieci poniżej 16 roku życia

Podmiot prowadzący działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową może zlecić wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko poniżej 16 roku życia po wcześniejszym uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka, a także zezwolenia właściwego inspektora pracy. 

Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:

  • pisemną zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka na wykonywanie przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
  • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącą braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
  • orzeczenie lekarza stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
  • jeżeli dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu - opinię dyrektora szkoły, do której dziecko uczęszcza, dotyczącą możliwości wypełniania przez dziecko tego obowiązku w czasie wykonywania przez nie pracy lub innych zajęć zarobkowych

Właściwy inspektor pracy odmawia wydania zezwolenia, jeżeli wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych w zakresie działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej lub reklamowej jeżeli powoduje ona zagrożenie dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego dziecka lub zagraża wypełnianiu obowiązku szkolnego przez dziecko.

2. Zezwolenie, ma wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko poniżej 16 roku życia powinno zawierać:

  • dane osobowe dziecka i jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna
  • oznaczenie podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową
  • określenie rodzaju pracy lub innych zajęć zarobkowych, które może wykonywać dziecko
  • określenie dopuszczalnego okresu wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych
  • określenie dopuszczalnego dobowego wymiaru czasu pracy lub innych zajęć zarobkowych
  • inne niezbędne ustalenia, wymagane ze względu na dobro dziecka lub rodzaj, charakter albo warunki wykonywania pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko

Uwaga! Zezwolenie może zostać cofnięte na wniosek przedstawiciela ustawowego lub opiekuna dziecka złożony do właściwego inspektora pracy. Ponadto właściwy inspektor pracy cofa wydane zezwolenie z urzędu, jeżeli stwierdzi, że warunki pracy dziecka nie odpowiadają warunkom określonym w wydanym zezwoleniu.

Czy ta strona była przydatna?