Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zatrudnianie młodocianych pracowników

Młodociany to osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18. W Polsce nie można zatrudniać osób, które nie ukończyły 15 lat. Możesz zatrudnić tylko młodocianych, którzy ukończylio co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową oraz przedstawią świadectwo lekarski stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. Są wyjątki, kiedy jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli ośmioletniej szkoły podstawowej, osób niemających 15 lat, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły podstawowej.

Pamiętaj, że:

 • musisz zapewnić zatrudnianej osobie młodocianej opiekę i pomoc niezbędną do jej przystosowania się do właściwego wykonywania pracy,
 • możesz zatrudnić młodocianego na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac, ale prace te nie mogą powodować zagrożenia dla jego życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego, nie mogą też utrudniać mu nauki w szkole,
 • jeżeli młodociany nie posiada kwalifikacji zawodowych, to możesz go zatrudnić tylko i wyłącznie w celu przygotowania zawodowego (poza szczególnymi przypadkami określonymi w rozporządzeniu),
 • musisz prowadzić ewidencję młodocianych pracowników,
 • młodociani zatrudnieni na podstawie umowy o pracę podlegają ubezpieczeniom społecznym na zasadach ogólnych określonych dla pracowników.

Ochrona zdrowia młodocianego i czas pracy

Młodociany musi przejść wstępne badania lekarskie przed przyjęciem do pracy oraz badania okresowe i kontrolne w czasie zatrudnienia. Jeżeli lekarz orzeknie, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego, musisz zmienić mu rodzaj pracy, a gdy nie ma takiej możliwości, niezwłocznie rozwiązać umowę o pracę i wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.

Pamiętaj!

 • młodociany nie może pracować więcej niż 8 godzin na dobę (jeżeli ma mniej niż 16 lat, to nie więcej niż 6 godzin),
 • do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy,
 • jeżeli młodociany pracuje dłużej niż 4,5 godziny na dobę, to musisz wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut, wliczaną do czasu pracy,
 • nie możesz zatrudniać młodocianego w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej (czyli co do zasady pomiędzy 20:00 – 6:00),
 • przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin,
 • młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.

Urlopy wypoczynkowe młodocianych pracowników

Zasady dotyczące urlopów wypoczynkowych młodocianych:

 • po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy młodociany ma prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych,
 • z upływem roku pracy uzyskuje on prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych,
 • w roku kalendarzowym, w którym młodociany kończy 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat,
 • masz obowiązek udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych młodocianemu uczęszczającemu do szkoły (jeżeli nie ma on jeszcze prawa do urlopu, to możesz na jego wniosek, udzielić zaliczkowo urlopu w okresie ferii szkolnych),
 • na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, musisz udzielić w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Zatrudnianie młodocianego w celu przygotowania zawodowego

Możesz zatrudnić młodocianego w celu przygotowania zawodowego.  Podpisujesz wtedy umowę o pracę na czas nieokreślony. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może odbywać się przez:

 • naukę zawodu (czyli przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika; obejmuje ono praktyczną naukę zawodu oraz dokształcanie teoretyczne),
 • przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zawrzyj na piśmie. Powinna ona określać w szczególności:

 • rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy),
 • czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
 • sposób dokształcania teoretycznego,
 • wysokość wynagrodzenia.

O zawarciu umowy z młodocianym zawiadom wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego. Jeśli jesteś rzemieślnikiem musisz również zawiadomić izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na twoją siedzibę (przez izbę należy rozumieć także cech, jeżeli sprawuje on nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych na podstawie upoważnienia udzielonego przez izbę rzemieślniczą). Młodociany pracownik do 18. roku życia powinien się dokształcać, dlatego musisz go zwolnić od pracy na czas potrzebny do wzięcia udziału w zajęciach szkoleniowych związanych z dokształcaniem się.

Rozwiązanie umowy z młodocianym

Możesz rozwiązać za wypowiedzeniem umowę o pracę zawartą w celu przygotowania zawodowego tylko wtedy, gdy:

 • młodociany nie wypełniał obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo, że stosowałeś wobec niego środki wychowawcze,
 • ogłaszasz upadłość lub likwidujesz firmę,
 • reorganizujesz zakład pracy tak, że kontynuowanie przygotowania zawodowego jest niemożliwe,
 • stwierdzisz nieprzydatność młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

Nauka zawodu

Możesz zawrzeć umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu w terminie przyjęć kandydatów do branżowych szkół I stopnia. Wyjątkiem jest umowa zawierana z młodocianym, który nie dokształca się w branżowej szkole I stopnia – taką umowę można zawrzeć również w innym terminie. Nauka zawodu trwa 36 miesięcy, chyba że:

 • młodociany kształcący się w branżowej szkole zawodowej nie otrzymał promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończył szkoły – w takim przypadku pracodawca na wniosek młodocianego albo izba rzemieślnicza na wniosek pracodawcy będącego rzemieślnikiem i młodocianego, może przedłużyć czas trwania nauki zawodu, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy, w celu umożliwienia dokończenia nauki w szkole, a w innych uzasadnionych przypadkach nie więcej niż o 6 miesięcy
 • pracodawca, na wniosek młodocianego, a jeżeli pracodawcą jest rzemieślnik, to izba rzemieślnicza, na wniosek pracodawcy będącego rzemieślnikiem i młodocianego, wyraziła zgodę na skrócenie czasu trwania nauki zawodu, nie więcej jednak niż o 12 miesięcy, jeżeli młodociany nie dokształca się w branżowej szkole I stopnia.

Jeśli zatrudniasz młodocianych w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu, to musisz:

 • skierować ich na dokształcanie teoretyczne do branżowej szkoły I stopnia albo
 • skierować ich na dokształcanie teoretyczne do centrum kształcenia zawodowego lub do szkoły prowadzonej kształcenie zawodowe realizowane w formie turnusu dokształcania teoretycznego młodocianych albo
 • zorganizować dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie

Jeśli organizujesz dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie, to musisz zrealizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne z teoretycznego kształcenia zawodowego wynikające z odpowiedniego programu i kształcenia. Wiedza i umiejętności nabyte przez młodocianego podczas nauki zawodu są sprawdzane w trakcie egzaminu. Jako pracodawca ponosisz jego koszty (tylko w pierwszym terminie oraz ewentualnie za poprawkę).

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Informację o wysokości tego wynagrodzenia podaje co kwartał GUS.

Stosunek procentowy ww. wynagrodzenia wynosi:

 1. w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 5%,
 2. w drugim roku nauki - nie mniej niż 6%,
 3. w trzeciem roku nauki - nie mniej niż 7%.

UWAGA! Osoby, które przed ukończeniem nauki zawodu osiągnęły pełnoletność, kończą naukę na warunkach określonych dla młodocianych.

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

Przyuczenie młodocianego do wykonywania określonej pracy może trwać od 3 do 6 miesięcy. Ustal czas trwania, zakres oraz program przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Przy ustalaniu weź pod uwagę wybrane treści:

 • programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego lub
 • programu zapewniającego spełnienie wymagań egzaminacyjnych określonych w standardach, które są podstawą przeprowadzania egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika w zawodach nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, określonych w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy.

Zasady dotyczące egzaminu sprawdzającego:

 • przyuczenie do wykonywania określonej pracy kończy się egzaminem sprawdzającym,
 • młodociani zatrudnieni przez rzemieślników zdają egzamin przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej,
 • młodociani zatrudnieni u pracodawców nie będących rzemieślnikami składają egzamin bezpośrednio u swoich pracodawców,
 • w razie negatywnego wyniku egzaminu pracodawca, a w odniesieniu do pracodawcy będącego rzemieślnikiem - izba rzemieślnicza - ustala, na jaki okres trzeba przedłużyć przyuczenie do wykonywania określonej pracy, z tym jednak, że okres ten nie może przekroczyć 3 miesięcy.

Młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 4% wynagrodzenia obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski").

UWAGA! Osoby, które przed ukończeniem przyuczenia do wykonywania określonej pracy osiągnęły pełnoletność, kończą przyuczenie na warunkach określonych dla młodocianych.

Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe

Młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac.

Pamiętaj, że:

 • praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, nie może też utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego
 • musisz ustalić wykaz lekkich prac, które młodociany będzie wykonywać po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy
 • wykaz musi być zatwierdzony przez właściwego inspektora pracy i ustalony w regulaminie pracy (a jeżeli nie ma obowiązku jego wydania, to w osobnym akcie)
 • przedmiotowy wykaz nie może zawierać prac wzbronionych młodocianym
 • przed dopuszczeniem młodocianego do pracy musisz zapoznać go z tym wykazem
 • wykaz prac wzbronionych młodocianym i stanowisk pracy, na których są wykonywane te prace, zamieszcza się w widocznym miejscu, w każdej komórce organizacyjnej, w której zatrudnieni są młodociani,
 • musisz ustalić czas pracy młodocianego uwzględniając tygodniową liczbę godzin jego nauki wynikającą z programu nauczania, a także z rozkładu zajęć szkolnych,
 • jego tygodniowy wymiar czasu pracy w okresie zajęć szkolnych nie może przekraczać 12 godzin,
 • jeśli w danym dniu młodociany uczestniczy w zajęciach szkolnych, to wymiar czasu jego pracy nie może przekraczać 2 godzin,
 • w okresie ferii szkolnych czas ten nie może przekraczać 7 godzin w tygodniu i 35 godzin w miesiącu (jeżeli młodociany ma mniej niż 16 lat to 6 godzin w tygodniu),
 • przed nawiązaniem stosunku pracy musisz uzyskać od młodocianego oświadczenia o zatrudnieniu albo o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy (wymiar czasu pracy określony powyżej obowiązuje także w przypadku, gdy młodociany jest zatrudniony u więcej niż jednego pracodawcy).

UWAGA! Jeżeli prowadzisz działalność kulturalną, artystyczną, sportową lub reklamową, to możesz zlecić wykonanie pracy lub innych zajęć zarobkowych dziecku przed ukończeniem przez nie 16 roku życia, jeśli wcześniej uzyskasz zgodę przedstawiciela ustawowego lub opiekuna tego dziecka, a także zezwolenie właściwego inspektora pracy.

Czy ta strona była przydatna?