Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Zamierzasz zatrudnić cudzoziemca? Poniżej dowiesz się, w jakich przypadkach będziesz mógł to zrobić bez zezwolenia.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez portal praca.gov.pl

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi możesz złożyć, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

 • cudzoziemiec, którego chcesz zatrudnić jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy,
 • okres zatrudnienia nie przekroczy 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy,
 • prace, które będzie wykonywał cudzoziemiec nie dotyczą prac sezonowych*, na które trzeba uzyskać zezwolenie.

* Praca sezonowa to praca wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka w ramach działalności uznanych za sezonowe, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Oświadczenie złóż przed podjęciem pracy przez cudzoziemca. Pamiętaj, że cudzoziemiec może podjąć pracę, dopiero gdy urząd wpisze twoje oświadczenie do ewidencji oświadczeń. Dlatego złóż oświadczenie odpowiednio wcześniej.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • powiatowe urzędy pracy
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zameldowania lub zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Składając oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi pamiętaj, aby dołączyć do niego:

 • ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży (paszport) – jeżeli nie jesteś przedsiębiorcą;
 • kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumenty podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek (jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terenie Polski, dołącz kopię dokumentów podróży z jego danymi osobowymi);
 • oświadczenie o niekaralności w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1–6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • dowód uiszczenia opłaty za złożenie oświadczenia.

Uwaga! Jeżeli składasz oświadczenie jako agencja pracy tymczasowej to obowiązuje cię specjalny formularz oświadczenia.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Jeżeli podmiot prowadzi całość kształcenia nieodpłatnie – zamiast dowodu wniesienia opłaty, oświadczenie o prowadzeniu całości kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych nieodpłatnie.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane:

 • nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca zamieszkania pracodawcy);
 • przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (tj. złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi);
 • dane cudzoziemca (pełne imię i nazwisko cudzoziemca).

Termin

Oświadczenie złóż przed podjęciem pracy przez cudzoziemca. Pamiętaj, że cudzoziemiec może podjąć pracę, dopiero gdy urząd wpisze twoje oświadczenie do ewidencji oświadczeń. Dlatego złóż oświadczenie odpowiednio wcześniej.

 1. Urząd pracy sprawdzi poprawność oświadczenia oraz załączników

Jeżeli pracownik urzędu stwierdzi braki w dokumentacji lub nieścisłości, to wezwie cię do uzupełnienia dokumentacji lub wyjaśnienia wątpliwości. Na uzupełnienie braków masz co najmniej 7 dni.

 1. Urząd wpisze oświadczenie do ewidencji

Jeżeli oświadczenie i załączniki spełniają wszystkie wymagania, to pracownik urzędu pracy wpisze oświadczenie do ewidencji. Potwierdzeniem wpisu jest oświadczenie z pieczątką urzędu. Możesz odebrać je osobiście lub przez pełnomocnika. Jeżeli chcesz, aby urząd przesłał ci oświadczenie pocztą, to musisz zaznaczyć to przy składaniu oświadczenia. Pamiętaj! Urząd nie wydaje osobnej decyzji o wpisie oświadczenia do ewidencji.


Starosta wydaje decyzję odmową, jeżeli:

 • jako podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi – dopuściłeś się przestępstw lub poważnych naruszeń przepisów w zakresie zatrudniania cudzoziemców lub niektórych przepisów kodeksu karnego;
 • z okoliczności wynika, że składasz oświadczenie dla pozoru lub oświadczenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż praca deklarowana w oświadczeniu;
 • jako podmiot powierzający pracę nie dopełniłeś obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy w szczególności: nie posiadasz środków na pokrycie zobowiązań wynikających z powierzenia pracy, nie prowadzisz działalności uzasadniającej powierzenie pracy, zalegasz z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub płaceniem podatków.

Ile zapłacisz

30 zł

Opłatę przelej na konto bankowe powiatowego urzędu pracy, w którym składasz oświadczenie.

Ile będziesz czekać

Urząd, po dokonaniu niezbędnych formalności, od razu wpisze twoje oświadczenie do ewidencji oświadczeń. W zależności od sytuacji – może to nastąpić maksymalnie w ciągu 7 dni. Jeżeli twoja sprawa będzie wymagała przeprowadzenia dodatkowego postępowania to urząd wpisze twoje oświadczenie w przeciągu 30 dni.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli starosta odmówił wpisu twojego oświadczenia do ewidencji oświadczeń to możesz się odwołać od jego decyzji. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złóż do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem starosty, który wydał decyzję.

Warto wiedzieć

Jeżeli urząd wpisze twoje oświadczenie do ewidencji to musisz:

 • poinformować pisemnie powiatowy urząd pracy o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy) lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (w terminie 7 dni od planowanej daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu);
 • podpisać umowę z cudzoziemcem, a wcześniej przedstawić mu tą umowę przetłumaczoną na język dla niego zrozumiały;
 • przestrzegać wszystkich obowiązków wynikających z powierzania pracy, takich samych jak w przypadku polskich pracowników (np. zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni, gdy dana umowa podlega ubezpieczeniom), a także obowiązków związanych z zatrudnieniem cudzoziemca wynikających z innych przepisów (np. przechowywanie kopii dokumentu pobytowego cudzoziemca).

Jeżeli nie powiadomisz o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca to grozi ci kara grzywny.

Czy ta strona była przydatna?