Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskanie informacji starosty o lokalnym rynku pracy

Chcesz zatrudnić cudzoziemca? Musisz sprawdzić, czy twoim pracownikiem mógłby zostać ktoś z grona bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy. Mają oni pierwszeństwo przed cudzoziemcami. O tym, jak zatrudnić cudzoziemca, dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez portal praca.gov.pl. Wypełniając formularz PSZ-ZOPP zaznacz, że chodzi o informację starosty.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Możesz zatrudnić u siebie cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę dopiero wtedy, jeśli na lokalnym rynku pracy nie ma zarejestrowanych bezrobotnych, których mógłbyś zatrudnić (polscy bezrobotni mają pierwszeństwo przed cudzoziemcami).

Jak to sprawdzić? Zrobisz to w powiatowym urzędzie pracy, który przeprowadzi tzw. test rynku pracy. Urzędnicy sprawdzą, czy wśród osób bez pracy nie ma kogoś, kogo mógłbyś zatrudnić. Jeśli nie uda się znaleźć kogoś takiego, starosta wyda ci informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych twojej firmy.

Uwaga – test rynku pracy nie jest wymagany, jeśli:

 • praca, którą ma wykonywać cudzoziemiec znajduje się w wykazie zawodów deficytowych, publikowanych w rozporządzeniach wojewodów (np. betoniarz-zbrojarz, posadzkarz, rozbieracz-wykrawacz)
 • praca, którą ma wykonywać cudzoziemiec znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
 • chodzi o prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa, które mają wykonywać obywatele: Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy
 • ma to być praca w charakterze trenera sportowego, sportowca, lekarza dentysty i lekarza odbywającego szkolenie
 • chodzi o cudzoziemca upoważnionego do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się w Polsce;
 • cudzoziemiec jest krewnym pracownika dyplomatycznego lub pracownika filii organizacji międzynarodowej w Polsce lub pracuje jako prywatna służba domowa u takich pracowników
 • cudzoziemiec jest doktorantem na którejś z polskich uczelni lub w okresie ostatnich 3 lat ukończył uczelnię wyższą w Polsce, Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie
 • cudzoziemiec 3 lata przed złożeniem wniosku mieszkał w Polsce
 • cudzoziemca, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, o którym mowa w art. 87 ust. 3 lub 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – pod warunkiem przedstawienia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń i umowy o pracę oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • powiatowe urzędy pracy

Ofertę pracy złóż we właściwym ze względu na główne miejsce wykonywania pracy powiatowym urzędzie pracy i wskaż, że potrzebujesz informacji starosty.

Jeśli cudzoziemiec będzie pracować na obszarze kilku powiatów, dokumenty złóż do powiatowego urzędu pracy na terenie którego mieszkasz lub siedzibę ma twoja firma.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności lub siedzibę firmy.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż ofertę pracy i wniosek o informację starosty

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera prośbę o przygotowanie informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy, na podstawie oferty pracy zgłoszonej na dane stanowisko w powiatowym urzędzie pracy.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie obejmuje dane dotyczące m.in. :

1) pracodawcy krajowego, w tym: nazwę, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, informacje dotyczące okoliczności nienaruszenia przepisów prawa pracy w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy, informację, czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszającą ofertę pracy tymczasowej,

2) zgłaszanego miejsca pracy, w tym: nazwę stanowiska, liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, ogólny zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto, datę rozpoczęcia pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, system  wynagradzania, wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej, oznaczenie, czy oferta pracy jest ofertą pracy tymczasowej,

3) oczekiwań pracodawcy krajowego wobec kandydatów do pracy, w tym: poziom wykształcenia, umiejętności, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości oraz szczególne zainteresowanie zatrudnieniem kandydatów z państw EOG,

4) postępowania z ofertą pracy, w tym: okres aktualności oferty, częstotliwość kontaktów z pracodawcą lub jego pracownikiem, wskazanym przez tego pracodawcę do kontaktów w sprawie oferty pracy, stwierdzenie, że oferta nie jest w tym samym czasie zgłoszona do innego powiatowego urzędu pracy na terenie kraju, możliwość upowszechniania informacji identyfikujących pracodawcę krajowego, oczekiwania dotyczące dodatkowego:

a) upowszechniania oferty pracy w wybranych państwach EOG,

b) przekazania oferty pracy do wskazanych powiatowych urzędów pracy w celu upowszechnienia jej w ich siedzibach.

 1. Urząd sprawdzi twoje dokumenty

Urząd sprawdzi, czy wśród zarejestrowanych bezrobotnych i poszukujących pracy są osoby, które mógłbyś zatrudnić i czy mają odpowiednie kwalifikacje. Jeśli tak, może skierować je do twojej firmy.

Jeżeli nie zgodzisz się na skierowanie ich do pracy w twojej firmie lub nie przyjmiesz ich do pracy – starosta wyda informację o tym, że istnieje możliwość zaspokojenia twoich potrzeb kadrowych. Taka odpowiedź spowoduje, że nie będziesz mógł zatrudnić cudzoziemca.

Jeżeli nie ma odpowiednich kandydatów w rejestrach – starosta wyda informację o możliwości zaspokojenia twoich potrzeb kadrowych.

Uwaga: nie możesz oferować niższej płacy niż ta, którą otrzymują lokalni pracownicy na porównywalnych stanowiskach.

 1. Starosta wyda ci informację na temat możliwości/braku możliwości zaspokojenia twoich potrzeb kadrowych

Starosta poinformuje cię o możliwości zatrudnienia u ciebie kogoś z zarejestrowanych bezrobotnych.

Jeżeli żaden z zarejestrowanych bezrobotnych nie ma odpowiednich kwalifikacji, by podjąć u ciebie pracę lub zajdą inne uzasadnione przyczyny, które uniemożliwią przyjęcie ich do pracy, starosta wyda informację o braku możliwości zaspokojenia twoich potrzeb kadrowych.

Na tej podstawie możesz złożyć wniosek do wojewody o zezwolenie na pracę konkretnego cudzoziemca w twojej firmie.

Starosta wydaje tyle egzemplarzy informacji, ile miejsc pracy określono w ofercie pracy.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Informacja zawiera m.in.:

 • dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 • ocenę adekwatności wysokości wynagrodzenia do stanowiska/rodzaju pracy w stosunku do stawek na lokalnym rynku pracy;
 • ocenę adekwatności wymagań w stosunku do stanowiska/rodzaju pracy;
 • ocenę możliwości pozyskania pracowników na dane stanowisko/do danego rodzaju pracy w oparciu o zasoby rynku lokalnego.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd wyda ci informację w terminie:

 • 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w PUP jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, by można zatrudnić któregoś z nich u ciebie
 • 21 dni od dnia złożenia oferty pracy jeżeli któryś z bezrobotnych mógłby być u ciebie zatrudniony

Warto wiedzieć

Informację o braku możliwości zaspokojenia twoich potrzeb kadrowych ma wpływ na to, czy wojewoda zezwoli ci na zatrudnienie cudzoziemca.

Musisz dołączyć ją do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca albo zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy albo zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Czy ta strona była przydatna?