Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przedłużenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Masz firmę w Polsce i zatrudniasz cudzoziemca, któremu kończy się pozwolenie na pracę? Chcesz by dalej dla ciebie pracował? Wystąp o przedłużenie zezwolenia na pracę. O tym jak i gdzie to załatwić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez portal praca.gov.pl

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Obcokrajowiec, którego zatrudniasz musi posiadać zezwolenie na pracę, które – w zależności od rodzaju – wydawane jest na 3 lub 5 lat albo na okres delegowania pracownika. Jeżeli zależy ci, by po tym okresie cudzoziemiec nadal dla ciebie pracował, musisz zdobyć dla niego przedłużenie zezwolenia na pracę. Zgłoś się po nie do wojewody właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce twojego zamieszkania.

Jeśli specyfika wykonywanej przez cudzoziemca pracy nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, zezwolenie wyda ci Wojewoda Mazowiecki.

Uwaga

Jeśli prowadzisz działalność w rolnictwie, ogrodnictwie lub agroturystyce i chcesz kontynuować zatrudnienie cudzoziemca którego zatrudniłeś wcześniej na podstawie zezwolenia na pracę, to musisz wystąpić o zezwolenie na pracę sezonową.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż nie wcześniej niż na 90 i nie później niż na 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy wojewódzkie

Właściwość wojewody, do którego musisz złożyć wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę, określa się na dzień złożenia wniosku. Jest tak, gdy:

 • zmieniło się miejsce zamieszkania lub siedzibę firmy
 • zmieniła się siedziba firmy do której oddelegowano pracownika
 • zmieniło się główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca

Do wniosku dołącz:

 • kopię dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek
 • kopie dokumentów potwierdzających okoliczności, od których zależy wydanie zezwolenia
 • oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej dotyczące karalności
 • dokumenty potwierdzające twoją tożsamość. Jeśli jesteś:
  • osobą prawną – przedstaw odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego właściwego rejestru, zawierający aktualne dane na dzień składania wniosku
  • osobą fizyczną – przedstaw kopię dowodu osobistego lub kopię wypełnionych stron z danymi z dokumentu podróży cudzoziemca
  • spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) – przedstaw kopię umowy spółki
  • spółką akcyjną (SA) w organizacji – przedstaw kopie aktów notarialnych o zawiązaniu spółki

Jeśli ubiegasz się o przedłużenie zezwolenia na pracę typu A, informację starosty o lokalnym rynku pracy dołącz tylko wtedy, gdy planujesz zmianę stanowiska pracy, na którym po przedłużeniu zezwolenia ma pracować cudzoziemiec.

Jeśli ubiegasz się natomiast o przedłużenie zezwolenia na pracę typu B, dołącz:

 • kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku
 • dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia w roku poprzedzającym złożenie wniosku
 • dokumenty potwierdzające, że w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku twoja firma osiągnęła dochód nie niższy niż 12-krotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub
 • dokumenty potwierdzające posiadanie środków lub prowadzenie działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy
 • informację o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym cudzoziemcowi wykonywanie pracy, jeżeli wnioskujesz o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata


Sprawdź w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jakie dokumenty przygotować, jeśli chcesz wnioskować o przedłużenie zezwoleń typu C, D i E.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Informacja zawiera m.in.:

 • dane podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
 • ocenę adekwatności wysokości wynagrodzenia do stanowiska/rodzaju pracy w stosunku do stawek na lokalnym rynku pracy;
 • ocenę adekwatności wymagań w stosunku do stanowiska/rodzaju pracy;
 • ocenę możliwości pozyskania pracowników na dane stanowisko/do danego rodzaju pracy w oparciu o zasoby rynku lokalnego.
Jak uzyskać dokument?
Uzyskanie informacji starosty o lokalnym rynku pracy
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Dokumenty sporządzone w języku obcym (z wyjątkiem dowodów osobistych lub dokumentów podróży) złóż wraz z tłumaczeniem na język polski przygotowanym przez tłumacza przysięgłego.

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł).

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Termin

Wniosek złóż nie wcześniej niż na 90 i nie później niż na 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na poprawki będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Dostaniesz przedłużenie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca

Przedłużenie wydawane jest w 3 egzemplarzach: jeden pozostaje w urzędzie, a dwa pozostałe zostaną przekazane tobie. Jedno z nich przekaż cudzoziemcowi.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 50 zł – jeśli chcesz zatrudnić cudzoziemca na krócej niż 3 miesiące
 • 100 zł – jeśli chcesz zatrudnić cudzoziemca na dłużej niż 3 miesiące
 • 17 zł – za ewentualne pełnomocnictwo (nie płacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu)

Opłatę wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, na terenie którego znajduje się urząd, do którego składasz wniosek.

Przykład: jeśli wniosek składasz do Starostwa Powiatowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji, którą dostałeś to możesz się od niej odwołać. Odwołaj się do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem wojewody który wydał ci decyzję. Masz na to 14 dni od dnia odbioru decyzji.

Warto wiedzieć

Nie ma znaczenia jaki rodzaj umowy o pracę zawrzesz z obcokrajowcem któremu przedłużono zezwolenie na pracę. Może to być umowa o pracę, może być również umowa cywilnoprawna – zlecenie lub o dzieło.

Czy ta strona była przydatna?