Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

BHP pracowników – informacje podstawowe

Jako pracodawca, bierzesz na siebie odpowiedzialność zapewnienie swoim pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy reguluje Kodeks pracy.

Obowiązki pracodawcy

Do podstawowych obowiązków z zakresu BHP leżących po Twojej stronie, jako pracodawcy, należą m.in.:

 • organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy
 • zapewnienie przestrzegania w danym zakładzie pracy przepisów oraz zasad BHP oraz wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie, a także kontrolowania wykonania tych poleceń
 • uwzględnianie ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych
 • przekazywanie pracownikom informacji m.in. o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w danym zakładzie pracy, o zasadach postępowania w przypadku awarii czy też o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy
 • zapewnianie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy
 • uwzględnienie ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych
 • informowanie pracowników o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników
 • dostarczenie pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze
 • wyznaczenie koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną, w razie gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców

Jakiekolwiek działania pracodawcy w zakresie BHP powinny być przez niego finansowane i w żadnym wypadku nie mogą one obciążać pracowników.

Pamiętaj także o wymogach sprawozdawczych w dziedzinie BHP. 

Obowiązki pracowników

Po stronie pracownika – poza wieloma uprawnieniami – istnieją również obowiązki.  Ma to znaczenie o tyle, że pracownicy często nie zdają sobie z tego sprawy. Dlatego warto wymienić chociażby zobowiązanie do:

 • znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, brania udziału w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawania się wymaganym egzaminom sprawdzającym
 • wykonywania pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych
 • dbania o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy
 • stosowania środków ochrony zbiorowej, a także używania przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem
 • poddawania się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosowania się do wskazań lekarskich

Zasady BHP w biurze

W poszczególnych zawodach, branżach obowiązywać będą różne przepisy dotyczące bezpieczeństwa pracy.

Dla pracowników wykonujących pracę w biurze z całą pewnością przydatne mogą się okazać informacje dotyczące zasad organizacji takiego biura pod kątem BHP. W związku z tym należy wskazać, że pracodawca jest zobowiązany m.in. do:

 • zapewnienia w pomieszczeniach stałej pracy oświetlenia dziennego, chyba jest to niemożliwe lub niewskazane
 • zapewnienia w pomieszczeniach biurowych temperatury nie niższej niż 18 stopni C (warto wskazać, że przepisy nie regulują maksymalnej dopuszczalnej temperatury w pomieszczeniach biurowych)
 • zapewnienia czystości i porządku w pomieszczeniach pracy, a także zapewnienia ich okresowych remontów i konserwacji

Przepisy prawa pracy regulują także kwestię organizacji stanowisk pracy. Stanowiska pracy powinny być urządzone w taki sposób by odpowiadać rodzajowi pracy danego pracownika, a dojście do stanowiska pracy powinno być swobodne i bezpieczne. Poza tym, że jeśli dana praca wymaga od pracownika pozycji stojącej bądź też chodzenia, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi możliwości odpoczynku w pozycji siedzącej, w pobliżu jego miejsca pracy.

Przepisy dotyczące pracy kobiet w ciąży przy komputerze

Wykaz prac związanych z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, w tym ręcznym transportem ciężarów, obejmuje m.in.:

1. Dla kobiet w ciąży:

 • ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 3 kg (czyli limit 3 kg)
 • prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie zmiany roboczej, przy czym czas spędzony w pozycji stojącej nie może jednorazowo przekraczać 15 minut, po którym to czasie powinna nastąpić 15-minutowa przerwa
 • prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi (czyli dotyczy osób pracujących przed komputerem) – w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę (zmiana z dotychczas obowiązujących 4 godzin na dobę) – czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, która jest wliczana do czasu pracy

2. Dla kobiet karmiących dziecko piersią:

 • ręczne podnoszenie i przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg (limit 6 kg) – przy pracy stałej, 10 kg (limit 10 kg)– przy pracy dorywczej
 • ręczne przenoszenie przedmiotów o masie przekraczającej 6 kg – na wysokość ponad 4 m lub na odległość przekraczającą 25 m

Profilaktyczna ochrona zdrowia

Przepisy prawa pracy nakładają na pracodawcę i pracownika również szereg obowiązków z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia. Jest to m.in. konieczność poddawania się przez pracownika wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim. Badania wstępne przeprowadzane są w chwili przyjmowania pracownika do pracy (po skierowaniu przez pracodawcę), a badania okresowe wykonywane są w czasie trwania stosunku pracy w terminach wskazanych przez lekarza. Jeśli chodzi o badania kontrolne, to należy je przeprowadzać po chorobie pracownika trwającej dłużej niż 30 dni.

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi stosownego (właściwego do rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika) szkolenia oraz przekazania pracownikowi informacji i instrukcji odnoszących się do zajmowanego przez niego stanowiska lub wykonywanej pracy. Takie szkolenie może być organizowane i przeprowadzone przez pracodawcę bądź przez podmiot działający na zlecenie pracodawcy. Wyróżnia się dwa rodzaje szkoleń:

 • wstępne – przed dopuszczeniem do pracy
 • okresowe – mające na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy pracownika z zakresu BHP

Odpowiedzialność pracodawcy za stan bezpieczeństwa i higieny pracy

Powinieneś wiedzieć, że gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla jego życia bądź zdrowia, pracownik może odmówić wykonywania pracy. W takim przypadku pracodawcę obciążają np. koszty związane z koniecznością zapłacenia pracownikowi wynagrodzenia, pomimo że nie wykonuje on swojej pracy.

Pracodawca ponosi także odpowiedzialność karną za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w swoim zakładzie pracy. Zgodnie z Kodeksem  pracy ten „kto będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1000 do 30 000 zł".

Na sankcje narażeni są także ci przedsiębiorcy, którzy dostarczają pracownikom środki ochrony indywidualnej, lub bez odpowiedniego zezwolenia/zgody dopuszczają do pracy młodocianych.

Zobacz poradniki:

Czy ta strona była przydatna?