Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Handel w niedziele i święta – ograniczenia

Prowadzisz placówkę handlową? Sprawdź co oznacza zakaz handlu w niedzielę
i których niedziel dotyczy.

Na czym polega zakaz handlu w niedzielę

Zakaz handlu w niedzielę obowiązuje od 1 marca 2018 r. Oznacza, że w niedzielę
i święta - poza określonymi w przepisach wyjątkami  - nie można handlować
ani wykonywać czynności związanych z handlem.
Zakaz obejmuje także powierzanie
w te dni pracownikowi wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Ustawa ma zastosowanie do pracowników, pracowników tymczasowych a także innych osób fizycznych, które wykonują pracę na podstawie umów prawa cywilnego – wykonujących odpłatną pracę u przedsiębiorcy prowadzącego działalność handlową.

Wykonywanie czynności związanych z handlem – wykonywanie w placówce handlowej czynności bezpośrednio związanych z handlem przez pracownika
lub zatrudnionego, a także wykonywanie w takiej placówce przez pracownika
lub zatrudnionego czynności związanych z magazynowaniem towarów
lub ich inwentaryzacją.
Za czynności związane z handlem można uznać czynności wykonywane
w placówce handlowej, niezbędne do zawarcia transakcji sprzedaży
(w szczególności przyjmowanie i realizacja zamówień, ekspozycja towaru, brakowanie, usuwanie produktów wadliwych lub przeterminowanych, pakowanie) oraz jej realizacji (np. gdy faktyczne wydanie towaru następuje w terminie późniejszym niż transakcja), a także wszelkie czynności związane
z przygotowaniem placówki handlowej do handlu (np. przygotowanie kas, rozdział gotówki, odprawy pracowników), jak również czynności związane
z zakończeniem handlu w danym dniu i zamknięciem placówki (np. przeliczenie
i rozliczenie utargu, sprawdzenie zabezpieczeń, włączenie alarmu).

Do czynności bezpośrednio związanych z handlem, nie można zaliczyć np:
•    ochrony obiektu
•    sprzątania obiektu przez ekipę sprzątającą,
•    prac konserwatorskich i serwisowych związanych z obsługą sprzętu.

Zakaz, poza niedzielami i świętami, obowiązuje:

 • 24 grudnia, po godz. 14 oraz
 • w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, po godz. 14.

W tych dniach pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nieprzepracowany w związku ze zmniejszeniem wymiaru czasu jego pracy,
a wynagrodzenie jest obliczone z uwzględnieniem zasad ustalania wynagrodzenia
za czas urlopu wypoczynkowego.

Jakich placówek dotyczy zakaz handlu w niedzielę

Placówka handlowa podlegająca zakazowi to obiekt, w którym jest prowadzony handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem, w szczególności: sklep, stoisko, stragan, hurtownia, skład węgla, skład materiałów budowlanych, dom towarowy, dom wysyłkowy, biuro zbytu – jeżeli w takiej placówce praca jest wykonywana przez pracowników.

Kto jest wyłączony z zakazu w niedziele

Przepisy zawierają wiele wyłączeń spod zakazu handlu. Zakaz nie dotyczy placówek handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.
Nie obowiązuje także m.in.

 • na stacjach paliw płynnych,
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami,
 • w aptekach i punktach aptecznych,
 • w zakładach leczniczych dla zwierząt,
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami,
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych
  i zakładów wzajemnych,
 • w placówkach pocztowych,
 • w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich,
 • w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku,
 • w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych,
 • w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,
 • w placówkach handlowych na dworcach, w portach i przystaniach – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych,
 • w placówkach handlowych w portach lotniczych,
 • w strefach wolnocłowych,
 • w środkach transportu, na statkach, a także na statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych,
 • na terenie jednostek penitencjarnych,
 • w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych,
 • w sklepach internetowych i na platformach internetowych,
 • w przypadku handlu towarami z automatów,
 • w przypadku rolniczego handlu detalicznego,
 • w hurtowniach farmaceutycznych,
 • w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego –
  w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi
  i częściami zamiennymi do tych maszyn,
 • w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach,
 • w zakładach pogrzebowych,
 • w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi,
 • w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna,
 • na  terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi,
 • w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych,
 • w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego.

Naruszenie zakazu handlu w niedzielę i święta podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł.

W które niedziele w 2020 można handlować

Od 2020 r. i w kolejnych latach zakaz nie obowiązuje w ostatnią niedzielę stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc.

Łącznie zakaz handlu nie obowiązuje w trakcie siedmiu niedziel w trakcie roku kalendarzowego.

Jeżeli jednak, w którąś z tych niedziel przypada święto, zakaz handlu w tę niedzielę obowiązuje.

Czy ta strona była przydatna?