Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Niedozwolone zapisy w umowach z konsumentem

Stosując w relacjach z konsumentami gotowe wzorce umów powinieneś zwracać szczególną uwagę na to, czy nie zawierają one niedozwolonych postanowień – tzw. klauzul abuzywnych. Są to postanowienia, które nie zostały indywidulanie uzgodnione z konsumentem i dodatkowo naruszają jego interesy albo opisują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Zgodnie z prawem takie umowy są niewiążące dla konsumenta. Przykładem niedozwolonej klauzuli może być np. uzależnienie możliwości rozwiązania umowy przez konsumenta od zapłacenia kary, czy wyłączenie odpowiedzialności firmy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

UOKiK wymienia także inne przykłady niedozwolonych postanowień umownych. Zaliczane są do te, które m.in.:

 • wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie
 • przewidują postanowienia, z którymi konsument nie miał możliwości zapoznać się przed zawarciem umowy
 • zezwalają przedsiębiorcy na przeniesienie praw i przekazanie obowiązków wynikających z umowy bez zgody konsumenta
 • uzależniają zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszłości dalszych umów podobnego rodzaju
 • uzależniają spełnienie świadczenia od  okoliczności zależnych tylko od woli przedsiębiorcy
 • przyznają przedsiębiorcy uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy
 • uprawniają przedsiębiorcę do jednostronnej zmiany umowy bez ważnej przyczyny wskazanej w tej umowie
 • wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadczenie niespełnione w całości lub części, jeżeli ten zrezygnuje z zawarcia umowy lub jej wykonania
 • pozbawiają wyłącznie konsumenta uprawnienia do rozwiązania umowy, odstąpienia od niej lub jej wypowiedzenia
 • nakładają na konsumenta, który nie wykonał zobowiązania lub odstąpił od umowy, obowiązek zapłaty rażąco wygórowanej kary umownej lub odstępnego
 • przewidują wyłącznie dla przedsiębiorcy jednostronne uprawnienie do zmiany
 • wyłączają jurysdykcję sądów polskich lub poddają sprawę pod rozstrzygnięcie sądu polubownego polskiego lub zagranicznego albo innego organu, a także narzucają rozpoznanie sprawy przez sąd, który wedle ustawy nie jest dla niej miejscowo właściwy.

Wspomniane zapisy mogą być powodem wytoczenia przez konsumenta indywidualnego powództwa przed sądem powszechnym. Mogą też być rozpatrywane przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie. Gdy uzna on postanowienie za abuzywne, treść postanowienia umownego zamieszczana jest w rejestrze klauzul niedozwolonych, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Czy ta strona była przydatna?